Unit 5 lớp 12: LanguageUnit 5 lớp 12: Language

Vocabulary

1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Viết những từ hoặc cụm từ được đưa ra trong các hộp bên cạnh ý nghĩa của chúng.)

Quảng cáo
1. national costumes2. assimilate3. custom
4. maintain5. cultural practices6. multicultural

2. Complete the sentences with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của từ trong 1.)

1. cultural practices2. custom3. national costumes
4. maintain5. multicultural6. assimilated

Pronunciation

1. The following phrases are spoken in slow careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the underlined sounds. (Các từ ngữ dưới đây được nói trong bài phát biểu cẩn thận chậm và nhanh được kết nối. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến cách phát âm của các âm thanh được gạch dưới.)

Quảng cáo

Bài nghe:

no assimilation in slow, careful speechwith assimilation in fast, connected speech
a. great culture shockb. great culture shock
a. good cookb. goodcook
a. garden gateb. garden gate
a. essay on cultureb. essay on_culture
a. express your opinionb. express your opinion
a. quiz showb. quiz show

2. Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech. (Nghe và lặp lại các câu sau đây.)

Bài nghe:

1. He experienced great culture shock when he firstcame to Europe.

2. The man in the red car over there is a good cook.

3. Please don't leave the garden gate open.

4. You can express your opinions at the end of this show.

5. There's a quiz show on Channel 7 tonight.

Grammar

1. Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous. (Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

Quảng cáo
1. have cleaned2. have been trying3. has stood
4. has been working, has planted5. have gone6. haven't finished

2. Complete the following sentences with the correct form of the words in brackets, using repeated comparatives. (Hoàn thành các câu sau đây bằng các hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn, sử dụng so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

1. better and better2. higher and higher3. more and more difficult
4. faster and faster5. fewer and fewer6. more and more

3. Use the information in the table to complete the sentences with repeated comparatives. (Sử dụng thông tin trong bảng để hoàn thành các câu có so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

1. is becoming colder and colder2. are becoming lower and lower3. More and more people
4. was driving faster and faster5. Fewer and fewer customers

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 5 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-5-cultural-identity.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa