Unit 5 lớp 12: SpeakingUnit 5 lớp 12: Speaking

1 (trang 63-SGK tiếng anh 12). Work with a partner. Discuss and decide if activities (1-4) can help people to maintain their cultural identity. Match each of them with its reasons (a-d). (Làm việc cùng người bạn. Thảo luận và quyết định nếu hoạt động (1-4) có thể giúp mọi người để duy trì bản sắc văn hóa của họ. Khớp hoạt động với lý do của nó (a-d).)

Quảng cáo

Activities

Reasons

1. preserving native language

2. wearing traditional clothing

3. celebrating traditional holidays

4. eating traditional food

A. represents national identities; reflects climatic conditions

B. gives big appetites and adequate nutrition; strengthens cultural ties

C. develops intellectual abilities; shapes cultural identity

D. offers a sense of being rooted in native culture; brings people together

Đáp án:

1. c2. a3. d4. b
Quảng cáo

2 (trang 63-SGK tiếng anh 12). Use ideas in 1 to fill each of the numbered spaces in the following conversation. Then practise it in groups of three. (Sử dụng ý tưởng trong 1 để điền vào mỗi dấu cách được đánh số trong cuộc trò chuyện sau đây. Sau đó, luyện tập nó trong nhóm ba người.)

A: What do you think people should do to maintain cultural identity in the age of globalisation?

B: I believe they should (1) ___________.

C: That's true. Language is a vital part of culture and critical to a person's (2) ___________.

A: Yes. It enables people to communicate, establish links with family and community members, and acquire and value their native culture.

B: I can't agree more. It is said that peoples' first language helps them (3) ___________ and (4) ___________.

C: That's absolutely correct. Do you have any anything else to add?

Đáp án:

1. preserve their native language2. cultural identity
3. develop their intellectual abilities4. shape their cultural identity

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

A: Bạn nghĩ mọi người nên làm gì để duy trì bản sắc văn hoá trong thời đại toàn cầu hoá?

B: Tôi tin rằng họ nên giữ nguyên ngôn ngữ bản xứ của họ.

C: Đúng thế. Ngôn ngữ là một phần quan trọng của văn hoá và quan trọng đối với con người khi nhận diện văn hóa.

A: Vâng. Nó cho phép mọi người liên lạc, liên kết với các thành viên gia đình và cộng đồng, và thu nhận và đánh giá văn hóa bản xứ của họ.

B: Tôi không thể đồng ý nhiều hơn. Người ta nói rằng ngôn ngữ thứ nhất của người dân giúp họ phát triển khả năng trí tuệ của họ và định hình văn hóa.

C: Điều đó hoàn toàn chính xác. Bạn có bất cứ điều gì khác để nói thêm không?

3 (trang 63-SGK tiếng anh 12). Have a similar conversation discussing what you should do to maintain cultural identity in the age of globalisation. (Tạo một cuộc trò chuyện tương tự thảo luận về những gì bạn nên làm để duy trì bản sắc văn hoá trong thời đại toàn cầu hóa.)

Hướng dẫn làm bài:

A: What do you think people should do to maintain cultural identity in the age of globalisation?

B: I believe they should  wearing traditional clothing.

C: That’s true. Traditional clothing represents national identities and reflects climatic conditions.

A: Yes.

C: That’s absolutely correct. Do you have any anything else to add?

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn nghĩ mọi người nên làm gì để duy trì bản sắc văn hoá trong thời đại toàn cầu hoá?

B: Tôi tin rằng họ nên mặc quần áo truyền thống.

C: Đúng thế. Quần áo truyền thống thể hiện bản sắc dân tộc và phản ánh các điều kiện khí hậu.

A: Vâng.

C: Điều đó hoàn toàn chính xác. Bạn có bất cứ điều gì khác để nói thêm không?

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 5 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-5-cultural-identity.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác