Unit 5 lớp 12: WritingUnit 5 lớp 12: Writing

1 (trang 65-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Give the reasons why language is often considered the most important cultural identifier. (Làm việc theo cặp. Đưa ra những lý do tại sao ngôn ngữ thường được coi là cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất.)

Quảng cáo

Đáp án:

Other reasons that make language the most important cultural identifier

- Firstly, language helps us communicate, express our thoughts, and share our feelings with other people. Without language, we can hardly understand one another on a deep level.

- Secondly, most essential information about a nation is written in its own language.

- Thus, if we don't master a language, it is hard for us to know its culture.

Hướng dẫn dịch:

Những lý do khác khiến ngôn ngữ trở thành yếu tố nhận dạng văn hóa quan trọng nhất

- Thứ nhất, ngôn ngữ giúp chúng ta giao tiếp, bày tỏ suy nghĩ và chia sẻ cảm xúc của mình với người khác. Nếu không có ngôn ngữ, chúng ta khó có thể hiểu nhau ở mức độ sâu sắc.

- Thứ hai, hầu hết các thông tin cần thiết về một quốc gia đều được viết bằng ngôn ngữ của quốc gia đó.

- Như vậy, nếu chúng ta không thông thạo một ngôn ngữ, chúng ta khó có thể biết được văn hóa của nó.

2 (trang 65-SGK tiếng anh 12) . Read the following essay on language as defining a person's cultural identity. Complete the essay, using the correct form of the words in the box. (Đọc bài tiểu luận sau đây về ngôn ngữ như là cách xác định bản sắc văn hóa của một người. Hoàn thành bài tiểu luận, sử dụng hình thức đúng của các từ trong hộp.)

feature      unique      share      demonstrate        unify        express         unite        invade

Quảng cáo

For most people, (1) ___________ one's cultural identity is often a way to show who they are and how they relate to others. It can be (2) ___________ through their language, food, clothing, beliefs, music and festivals. Among these (3) ___________, language is what makes me Vietnamese. There are several reasons for this.

Vietnamese is the language that can (4) ___________ the people of my country in the face of any danger. Although there are over fifty ethnic groups, we all use Vietnamese as the official language. It is the means of communication at school and in my community. It allows me to experience and (5) ___________   my culture.

I am also proud to speak a language that has a long history. Although my country used to be (6) __________ by other countries, the language has always been kept alive. Modern Vietnamese developed from an ancient form similar to other Asian languages. It is written with the Latin alphabet combining letters with tone markings.

In conclusion, Vietnamese as the community and national language is the most powerful (7) ___________ force. That is why it is also the most meaningful part of my cultural identity. This beautiful and (8) ___________ language defines me as a person and I am very proud of it.

Đáp án:

1. expressing2. demonstrated3. features4. unite
5. share6. invaded7. unifying8. unique

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Đối với hầu hết mọi người, thể hiện bản sắc văn hoá của mình thường là một cách để thể hiện mình là ai và họ liên quan đến người khác như thế nào. Nó có thể được chứng minh qua ngôn ngữ, thức ăn, quần áo, niềm tin, âm nhạc và lễ hội. Trong số các tính năng này, ngôn ngữ là điều khiến tôi là người Việt Nam. Điều này có một vài nguyên nhân.

Tiếng Việt là ngôn ngữ có thể đoàn kết dân tộc ta trong tình trạng nguy hiểm. Mặc dù có hơn năm mươi dân tộc, tất cả chúng ta đều sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính thức. Đó là phương tiện truyền thông tại trường học và trong cộng đồng của mình. Nó cho phép tôi trải nghiệm và chia sẻ văn hóa của dân tộc mình.

Tôi cũng tự hào khi nói một ngôn ngữ có lịch sử lâu dài. Mặc dù đất nước tôi từng bị xâm chiếm bởi các quốc gia khác, ngôn ngữ này vẫn luôn được giữ tồn tại. Tiếng Việt hiện đại phát triển từ một hình thức cổ xưa tương tự như các ngôn ngữ châu Á khác. Nó được viết với bảng chữ cái Latinh kết hợp các chữ cái với các dấu hiệu giai điệu.

Tóm lại, tiếng Việt như ngôn ngữ cộng đồng và ngôn ngữ quốc gia là lực lượng thống nhất mạnh nhất. Đó là lý do tại sao nó cũng là phần có ý nghĩa nhất trong bản sắc văn hoá của chúng ta. Ngôn ngữ đẹp và độc đáo này khẳng định tôi như một người và tôi rất tự hào về nó.

3 (trang 65-SGK tiếng anh 12). Which is the most important cultural identifier or the feature that defines your cultural identity? First, discuss your ideas in groups of four. Then decide on the most important feature and write an essay of 180-250 words. (Đâu là cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất hoặc tính năng xác định bản sắc văn hóa của bạn? Đầu tiên, thảo luận về ý tưởng của bạn trong nhóm bốn người. Sau đó quyết định những tính năng quan trọng nhất và viết một bài luận trong 180-250 từ.)

Hướng dẫn làm bài:

Some people believe cultural identity is how we identify ourselves as part of a culture.This can simply be done through the language we use, the food we often have, or the clothing we often wear on special occasions. In my opinion, festivals and cultural practices celebrated and preserved years after years are the most important cultural identifiers.

Through festivals, we want to express our unity as well as cultural identifier. Originally, festivals are special occasions when people at a particular place stop working in order to celebrate parties or events. They are often connected with religious beliefs of a specificgroupofpeopletothankGodsand ancestors for good harvests, fortune, and happiness.

Along with festivals, cultural practices are unique ways of expressing who we are and what country or culture we belong to. These are traditionally considered the right things to do in a community. For example, Vietnamese people usually go to pagodas on first days of New Year to pray for good health and happiness. Although we are now in modern time, these traditions are well preserved respectably as a cultural stereotype.

As people all over the world become closer and closer, we share our festivals and cultural practices - the most important features. We organise international festivals and take part in various kinds of cultural events in other countries. This is always the meaningful way of identifying, sharing and preserving cultures.

Hướng dẫn dịch:

Một số người tin rằng bản sắc văn hóa là cách chúng ta xác định mình là một phần của nền văn hóa. Theo tôi, lễ hội và tập quán văn hóa được tôn vinh và lưu giữ năm này qua năm khác là bản sắc văn hóa quan trọng nhất.

Thông qua lễ hội, chúng tôi muốn thể hiện sự thống nhất cũng như bản sắc văn hóa của chúng tôi. Ban đầu, lễ hội là những dịp đặc biệt khi mọi người tại một địa điểm cụ thể ngừng làm việc để tổ chức các bữa tiệc hoặc sự kiện. Họ thường được kết nối với niềm tin tôn giáo của một nhóm cụ thể của con người và tổ tiên để có được mùa màng bội thu, tài lộc và hạnh phúc.

Cùng với lễ hội, thực hành văn hóa là những cách độc đáo để thể hiện chúng ta là ai và chúng ta thuộc về quốc gia hay nền văn hóa nào. Theo truyền thống, đây được coi là những việc đúng đắn cần làm trong một cộng đồng. Ví dụ, người Việt Nam thường đi lễ chùa vào những ngày đầu năm mới để cầu sức khỏe và hạnh phúc. Mặc dù chúng ta đang ở trong thời hiện đại, những truyền thống này vẫn được gìn giữ một cách trân trọng như một khuôn mẫu văn hóa.

Khi mọi người trên khắp thế giới ngày càng trở nên gần gũi hơn, chúng tôi chia sẻ các lễ hội và tập quán văn hóa - những đặc điểm quan trọng nhất. Chúng tôi tổ chức các lễ hội quốc tế và tham gia các loại sự kiện văn hóa ở các quốc gia khác. Đây luôn là cách có ý nghĩa để xác định, chia sẻ và bảo tồn các nền văn hóa.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 5 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-5-cultural-identity.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác