Unit 5 lớp 12: ReadingUnit 5 lớp 12: Reading

1 (trang 62-SGK tiếng anh 12). Use a dictionary to find the meaning of the words or phrases in the box. Then complete the sentences with their correct form. (Sử dụng từ điển để tìm ra ý nghĩa của các từ hoặc cụm từ trong hộp. Sau đó hoàn thành câu với hình thức đúng của chúng.)

Quảng cáo

integrate         aspect         for granted          cultural identifier

1. He had taken it ___________ that his friend would tell the truth.

2. ___________ are characteristics shared by individuals belonging to the same group or community.

3. When he studied abroad, he successfully ___________ into the local culture.

4. His book covers all ___________ of a migrant's life.

Đáp án:

1. for granted2. Cultural identifiers3. integrated4. aspects

Hướng dẫn dịch:

1.  Anh ấy đã cho rằng bạn của mình sẽ nói sự thật.

2.  Bản sắc văn hoá là những đặc điểm được chia sẻ bởi những cá nhân thuộc cùng một nhóm hoặc cộng đồng.

3.  Khi học ở nước ngoài, ông đã thành công hòa nhập văn hoá địa phương.

4.Cuốn sách của ông bao gồm tất cả các khía cạnh của cuộc sống của một người nhập cư.

2 (trang 62-SGK tiếng anh 12). Read the passage about cultural identity. Four sentences have been removed from the passage. Choose a sentence (a-d) to complete each gap (1-4). (Đọc đoạn văn về bản sắc văn hóa. Bốn câu đã được gỡ bỏ từ đoạn văn. Chọn một câu (a-d) để hoàn thành mỗi khoảng trống (1-4).)

Quảng cáo

a. On the other hand, there are people who choose to abandon their heritage culture and assimilate into the new culture of the majority.

b. Cultural identity is usually understood as the identity or feeling of belonging to a group that has its own culture.

c. However, people often do not confine themselves to one culture.

d. The first stage, known as unexamined cultural identity, occurs during childhood, when culture is taken for granted.

There are various studies on cultural identity. (1) ____________  Individuals usually define themselves by cultural identifiers such as nationality, ethnicity, location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food.

It is suggested that cultural identity develops in three stages. (2) ____________

Cultural ideas and values provided by families, communities or the media are easily accepted without much critical thinking. In the second stage, called the cultural identity search, teenagers may become more curious, and willing to explore, analyse and compare their beliefs with other cultures. When people develop a clear sense of cultural identity, know which social group they belong to and feel satisfied with their cultural identity, they reach the final stage called cultural identity achievement.

Living in their own country, people can easily acquire and maintain their cultural identity because they are fully exposed to different aspects of their native culture. They inherit their ancestors' history, knowledge, language, beliefs, values, and customs, which have been passed from one generation to the next one. (3) ____________ In the age of globalisation, access to the Internet and the media provides instant contact with many cultures. A person's cultural identity may be influenced by certain aspects of other cultures. When people move to a new culture, they may react diff erently. Some people feel a strong urge to keep their cultural identity, so they continue speaking their language, cooking their food, wearing their traditional clothing, and celebrating their festivals. They also insist that their children and grandchildren maintain their cultural identity. (4)  ____________

Yet, there are people who integrate into the new cultural environment while keeping their own cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture.

Quảng cáo

Đáp án:

1. b2. d3. c4. a

Hướng dẫn dịch:

Có nhiều nghiên cứu khác nhau về nhận dạng văn hoá. Nhận dạng văn hoá thường được hiểu là bản sắc hay cảm giác thuộc về một nhóm có nền văn hoá riêng. Các cá nhân thường tự xác định mình bằng các định danh văn hoá như quốc tịch, dân tộc, địa điểm, lịch sử, ngôn ngữ, giới tính, tín ngưỡng, phong tục, quần áo và thức ăn.

Người ta cho rằng nhận dạng văn hoá phát triển trong ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, được biết đến như là bản sắc văn hoá không được xem xét, từ tuổi thơ, khi nền văn hoá được chấp nhận. Những ý tưởng và giá trị văn hoá do gia đình, cộng đồng hay giới truyền thông cung cấp dễ dàng chấp nhận mà không cần suy nghĩ nhiều. Trong giai đoạn thứ hai, được gọi là tìm kiếm bản sắc văn hoá, thanh thiếu niên có thể trở nên tò mò hơn và sẵn sàng khám phá, phân tích và so sánh niềm tin của họ với các nền văn hoá khác. Khi người ta phát triển ý thức rõ ràng về nhận dạng văn hoá, biết họ thuộc về nhóm xã hội nào và cảm thấy hài lòng với bản sắc văn hoá của họ, họ đạt đến giai đoạn cuối gọi là đạt được văn hoá.

Sống ở đất nước của họ, mọi người có thể dễ dàng có được và duy trì bản sắc văn hoá của họ vì họ được tiếp xúc hoàn toàn với các khía cạnh khác nhau của văn hoá bản xứ của họ. Họ kế thừa lịch sử, kiến thức, ngôn ngữ, tín ngưỡng, giá trị và phong tục tập quán của tổ tiên họ đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, mọi người thường không chỉ giới hạn trong một nền văn hoá. Trong thời đại toàn cầu hóa, việc truy cập Internet và các phương tiện truyền thông cung cấp liên lạc tức thì với nhiều nền văn hoá. Nhận dạng văn hoá của một người có thể bị ảnh hưởng bởi các khía cạnh nhất định của các nền văn hoá khác.

Khi người ta chuyển sang một nền văn hoá mới, họ có thể phản ứng khác nhau. Một số người cảm thấy mạnh mẽ muốn duy trì bản sắc văn hoá, vì vậy họ tiếp tục nói ngôn ngữ của họ, nấu ăn, mặc quần áo truyền thống và ăn mừng lễ hội của họ. Họ cũng nhấn mạnh rằng con cái và các cháu của họ duy trì bản sắc văn hóa. Mặt khác, có những người chọn từ bỏ nền văn hoá di sản của họ và đồng hóa vào nền văn hoá mới của đa số. Tuy nhiên, có những người hòa nhập vào môi trường văn hoá mới trong khi giữ được bản sắc văn hoá riêng của họ và điều chỉnh linh hoạt các khía cạnh khác nhau của nền văn hoá mới.

3 (trang 63-SGK tiếng anh 12). Read the passage again and answer the questions. (Đọc bài lại lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. How do individuals define themselves?

2. What happens in the first and the second stages of the formation of cultural identity?

3. When do people reach the final stage?

4. Why can people's cultural identity be affected by other cultures even if they live in their native country?

5. What are the three ways people react when they move to a new culture?

Đáp án:

1. They define themselves by (cultural identifiers such as) nationality, ethnicity, location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food.

2. In the first stage, children take culture for granted, and accept cultural ideas and values without much critical thinking. However, in the second stage, teenagers may become more curious, and willing to explore, analyse and compare their beliefs with other cultures.

3. When they develop a clear sense of cultural identity, know which social group they belong to, and feel satisfied with their cultural identity.

4. Because access to the Internet and the media provides instant contact with many cultures.

5. First, they keep their cultural identity. Second, they assimilate into the new culture of the majority. Third, they integrate into the new cultural environment (keeping their cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture).

Hướng dẫn dịch:

1. Họ tự xác định bản thân bằng (các dấu hiệu nhận biết văn hóa như) quốc tịch, dân tộc, vị trí, lịch sử, ngôn ngữ, giới tính, tín ngưỡng, phong tục, quần áo và thực phẩm.

2. Trong giai đoạn đầu, trẻ em coi văn hóa là đương nhiên và chấp nhận các ý tưởng và giá trị văn hóa mà không cần nhiều tư duy phản biện. Tuy nhiên, trong giai đoạn thứ hai, thanh thiếu niên có thể trở nên tò mò hơn, và sẵn sàng khám phá, phân tích và so sánh niềm tin của họ với các nền văn hóa khác.

3. Khi họ phát triển ý thức rõ ràng về bản sắc văn hóa, biết họ thuộc nhóm xã hội nào và cảm thấy hài lòng với bản sắc văn hóa của họ.

4. Bởi vì việc truy cập Internet và các phương tiện truyền thông giúp tiếp xúc tức thời với nhiều nền văn hóa.

5. Thứ nhất, họ giữ bản sắc văn hóa của mình. Thứ hai, họ hòa nhập vào nền văn hóa mới của đa số. Thứ ba, họ hòa nhập vào môi trường văn hóa mới (giữ bản sắc văn hóa của mình và linh hoạt điều chỉnh theo những khía cạnh khác nhau của nền văn hóa mới).

4 (trang 63-SGK tiếng anh 12). What should you do to develop your cultural identity in today's modern society? Discuss with a partner. (Bạn nên làm gì để phát triển bản sắc văn hóa của mình trong xã hội hiện đại ngày nay? Thảo luận với một người bạn.)

Hướng dẫn làm bài:

I should: 

- keep our cultural identity.

- assimilate into the new culture of the majority.

- integrate into the new cultural environment (keeping our cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture)

Hướng dẫn dịch:

Tôi nên:

- giữ bản sắc văn hóa của chúng ta.

- Hòa nhập vào nền văn hóa mới của số đông.

- Hòa nhập vào môi trường văn hóa mới (giữ bản sắc văn hóa của mình và linh hoạt điều chỉnh theo các khía cạnh khác nhau của nền văn hóa mới)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 5 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-5-cultural-identity.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác