Unit 6 lớp 12: ListeningVới lời giải bài tập Unit 6 lớp 12: Listening trong Unit 6: Endangered species Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6.

Unit 6 lớp 12: Listening

Dangers to wildlife

1 (trang 13-SGK tiếng anh 12). Below is the conservation status scale which indicates whether a species still exists and how likely it is to become extinct in the near future. Match the three phrases indicating three threatened' levels with the numbers 1,2 and 3. (Dưới đây là tình trạng bảo tồn quy mô cho ta biết liệu một loài có còn tồn tại hay không và khả năng nó sẽ biến mất trong tương lai như thế nào . Nối 3 cụm từ chỉ 3 mức đe doạ với các số 1,2,3.)

Quảng cáo
Để học tốt tiếng anh 12 mới | Giải bài tập tiếng anh 12 mới

VU (Vulnerable)

CR (Critically endangered)

EN (Endangered)

Hướng dẫn làm bài:

1. CR (critically endangered) (có nguy cơ tuyệt chủng trầm trọng)

2. EN (endangered) (có nguy cơ tuyệt chủng)

3. VU (vulnerable) (dễ bị tổn thương)

2 (trang 13-SGK tiếng anh 12). Listen to the first part of a talk given by Peter Shawl, a conservation biologist, and check your answers in 1. (Nghe phần đầu tiên của cuộc nói chuyện của Peter Shawl, một nhà bảo tồn sinh học, và kiểm tra câu trả lời của bạn trong 1.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. CR2. EN3. VU

Nội dung bài nghe:

Hello everyone. I'm happy that you could come and listen to my talk today. I'll be discussing two main points. To begin with, I'd like to explain the conservation status scales. Now look at the scale. Let's start from the right end. When an animal is ranked as "Least concern" and "Near threatened", it isn't endangered now. But it might be in the near future. Next is "Vulnerable", which means the animals faces a high risk of ectinction. "Endangered" means a very high risk, and "Critically endagered" means an extremely high risk. Species classified as VU, EN or CR need care and protection. The last two groups, EW and EX, tell us that the species is not found in the wild of has become extinct.

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người. Tôi rất vui vì các bạn có thể đến và nghe bài nói chuyện của tôi hôm nay. Tôi sẽ thảo luận về hai điểm chính. Để bắt đầu, tôi muốn giải thích về quy mô bảo tồn. Bây giờ hãy nhìn vào quy mô. Hãy bắt đầu từ phía bên phải. Khi một con vật được xếp hạng là "bị đe dọa ít nhất" và "Gần bị đe dọa", hiện nay nó không bị đe dọa. Nhưng có thể trong tương lai gần. Tiếp theo là "Dễ bị tổn thương", có nghĩa là động vật phải đối mặt với một nguy cơ cao tuyệt chủng. "Nguy cấp" có nghĩa là một nguy cơ rất cao, và "Cực kỳ nguy cấp" có nghĩa là có nguy cơ rất cao. Các loài thuộc VU, EN, CR cần được chăm sóc và bảo vệ. Hai nhóm cuối cùng, EW và EX, cho chúng ta biết rằng loài này không được tìm thấy trong tự nhiên đã bị tuyệt chủng.

3 (trang 13-SGK tiếng anh 12). Listen to the second part of the talk and choose the best option to complete the statements or answer the questions. (Nghe phần thứ hai của buổi nói chuyện và chọn lựa chọn tốt nhất để hoàn thành các nhận định hoặc trả lời các câu hỏi.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. According to Peter Shawl, wildlife becomes endangered because ____________________.

A. the population of some species grow too fast

B. natural habitats are destroyed by humans

C. the stronger animals kill the weaker

2. Animals’ habitats become polluted when humans ____________________.

A. cut down forest trees

B. build more houses

C. use chemicals in agriculture

3. When tigers are hunted and killed, which of their parts are collected and used?

A. Their bones.

B. Their fur.

C. Their teeth.

4. Which of the following uses of elephant tusks is mentioned in the talk?

A. Making false teeth.

B. Producing traditional medicine to treat diseases.

C. Making valuable items.

Đáp án:

1. B2. C3. A4. C

Nội dung bài nghe:

Now let's turn to the two main dangers to wildlife. Loss of habitat is the first one. The higher the world's population becomes, the greater the need for food and housing gets. People cut down forest trees to make more room for land for agriculture and building housing. To increase crop production, people may also use pesticides and fertilizers. As a result, wild animals' natural living space gets smaller and more polluted. The second danger is hunting and poaching. Animals can be killed not just for food, but for other purposes. In many Asian countries, tiger bones and rhino horns are believed to be able to treat diseases while elephant tusks are used to make valuable ivory objects.

As you can see, the two dangers that I mentioned involve human activities. Therefore, we are responsible for the loss of biodiversity and we need to take immediate action to protect and conserve wildlife.

Hướng dẫn dịch:

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang hai mối nguy hiểm chính đối với động vật hoang dã. Mất môi trường sống là điều đầu tiên. Dân số thế giới ngày càng cao, nhu cầu về thực phẩm và nhà cửa càng lớn. Người dân chặt cây lâm nghiệp để lấy đất cho nông nghiệp và xây dựng nhà ở. Để tăng sản lượng cây trồng, người ta cũng có thể sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Kết quả là không gian sinh sống tự nhiên của động vật hoang dã nhỏ hơn và ô nhiễm hơn. Nguy cơ thứ hai là săn và bắt. Động vật có thể bị giết chết không chỉ lấy thực phẩm, mà còn cho các mục đích khác. Tại nhiều quốc gia Châu Á, xương hổ và sừng tê giác được cho là có khả năng điều trị bệnh tật trong khi các con ngựa voi được sử dụng để làm vật ngà voi có giá trị.

Như bạn thấy, hai mối nguy hiểm mà tôi đề cập đến liên quan đến hoạt động của con người. Do đó, chúng ta chịu trách nhiệm về việc mất đa dạng sinh học và chúng ta cần có hành động ngay lập tức để bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã.

4 (trang 13-SGK tiếng anh 12). Listen to the second part again. Complete the summary of the talk, writing one word in each blank. (Nghe phần thứ hai một lần nữa. Hoàn thành bản tóm tắt của bài nói, viết một từ trong mỗi khoảng trống.)

Bài nghe:

In the second part, Shawl discusses the two main (1) _________ to wildlife. The first is loss of (2) _________, and the second is hunting and (3) _________. These dangers are caused by (4) _________ activities, so we need to take action to protect and  (5) _________ wildlife.

Đáp án:

1. dangers

2. habitat

3. poaching

4. human

5. conserve

 

Hướng dẫn dịch:

Trong phần thứ hai, Shawl thảo luận về hai mối nguy hiểm chính khiến động vật hoang dã. Đầu tiên là mất môi trường sống, và thứ hai là săn và bắt. Những nguy hiểm này là do hoạt động của con người, vì vậy chúng ta cần hành động để bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã.

5 (trang 13-SGK tiếng anh 12). Do you agree with Peter Shawl that humans are responsible for the loss of biodiversity? Discuss with a partner. (Bạn có đồng ý với Peter Shawl rằng con người phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát đa dạng sinh học? Thảo luận với một người bạn.)

Đáp án:

I agree with Peter Shawl that humans are responsible for the loss of biodiversity.

Because:

People cut down forest trees to make more room for land for agriculture and building housing. To increase crop production, people may also use pesticides and fertilizers. As a result, wild animals' natural living space gets smaller and more polluted. The second danger is hunting and poaching. Animals can be killed not just for food, but for other purposes. In many Asian countries, tiger bones and rhino horns are believed to be able to treat diseases while elephant tusks are used to make valuable ivory objects.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đồng ý với Peter Shawl rằng con người chịu trách nhiệm về việc mất đa dạng sinh học.

Bởi vì:

Con người chặt cây lâm nghiệp để làm thêm chỗ ở cho nông nghiệp và xây dựng nhà ở. Để tăng sản lượng cây trồng, người ta cũng có thể sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Kết quả là không gian sinh sống tự nhiên của động vật hoang dã nhỏ hơn và ô nhiễm hơn. Nguy cơ thứ hai là săn bắt và săn bắt. Động vật bị giết chết không chỉ lấy thực phẩm, mà còn vì các mục đích khác. Tại nhiều quốc gia Châu Á, xương hổ và sừng tê giác được cho là có khả năng điều trị bệnh tật trong khi các con ngựa voi được sử dụng để làm các vật bằng ngà voi có giá trị.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-6-endangered-species.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên