Unit 6 lớp 12: WritingVới lời giải bài tập Unit 6 lớp 12: Writing trong Unit 6: Endangered species Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6.

Unit 6 lớp 12: Writing

Endangered species report

1 (trang 13-SGK tiếng anh 12). Match the pictures with the animals' names. Then discuss the questions with a partner. (Khớp những hình ảnh với tên của các loài động vật. Sau đó thảo luận câu hỏi với một người bạn.)

Quảng cáo

Can you find these animals in Viet Nam?

What do they eat?

Are they endangered species?

Unit 6 lớp 12: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Đáp án:

1. b2. a

2 (trang 14-SGK tiếng anh 12). Read the facts about the Komodo dragon and the blue whale. Write a, b, c, d, or e in the space provided to match the title with the correct section. (Đọc sự kiện về con rồng Komodo và cá voi xanh. Viết a, b, c, d, hay e vào chỗ trống được cung cấp để phù hợp với tiêu đề với các phần chính xác.)

a. Diet

b. Conservation

c. Habitat and location

d. Population

e. Physical features

Quảng cáo

 

Komodo dragon

Blue whale

1. ____________

- found in the wild on Indonesian islands (Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami, Flores)

- live in forests, on beaches, on hilltops

- live in the cold waters of the Arctic and Antarctic

- migrate to tropical seas to breed (up to four months)

2. ____________

- looks like a crocodile or lizard

- male adults can grow up to 3 metres long

- 90 kilos             

- mammal, but looks like a fish

- 30 metres long

- 150-200 tons

3. ____________

eat meat (large water buffaloes, deer, pigs, smaller dragons)

eat very small shellfish

 

4. ____________

6,000 in the wild in Indonesia; slightly declining

estimated 14,000 (10,000 in the Antarctic and 4,000 in the Arctic); increasing

5. ____________

- vulnerable (IUCN Red List)

- cause: more males than females (humans are not a threat)

- protected by antipoaching laws in Indonesia and by 30 zoos and other wildlife parks outside Indonesia

- endangered (IUCN Red List)

- facing threats from whalers, pollution, collisions with boats and ships, and global warming

- many recovery plans to restore its population

Đáp án:

1. c2. e3. a4. d5. b

Hướng dẫn dịch:

 

Rồng Komodo

Cá voi xanh

1. Môi trường sống và địa điểm

- tìm thấy trong tự nhiên trên các hòn đảo thuộc Indonesia (Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami, Flores))

- sống trong rừng, trên bãi biển, trên đỉnh đồi

- sống trong vùng nước lạnh của Bắc cực và Nam Cực

- di cư đến biển nhiệt đới để sinh sản (đến bốn tháng)

2.Đặc điểm vẻ ngoài

- trông giống như một con cá sấu hoặc thằn lằn)

- con đực trưởng thành có thể lớn lên dài đến 3 mét

- nặng 90 kí        

- động vật có vú, nhưng trông giống như một con cá

- dài 30 mét

- nặng 150-200 tấn

3. Chế độ ăn uống

ăn thịt (con trâu lớn, nai, lợn, rồng nhỏ hơn)

ăn sò ốc rất nhỏ

 

4. Số lượng đàn

6.000 con sống trong tự nhiên ở Indonesia; đang giảm nhẹ

ước tính có 14.000 con (10.000 con ở Nam Cực và 4.000 con ở Bắc Cực); đang tăng

5. Tình trạng bảo tồn

dễ bị tổn thương (Danh sách đỏ IUCN

- nguyên nhân: nhiều con đực hơn cái (con người không phải là một mối đe dọa

- được bảo vệ bởi các đạo luật chống săn bắt ở Indonesia và bởi 30 vườn thú và các công viên hoang dã khác bên ngoài Indonesia

- nguy cấp (Danh sách đỏ IUCN

 

-

đối mặt với những mối đe doạ từ người săn cá voi, ô nhiễm, va chạm với tàu thuyền và sự nóng lên toàn cầu

- có nhiều kế hoạch khôi phục để phục hồi số lượng đàn

3 (trang 14-SGK tiếng anh 12). Choose one of the two species in 2 and write a report of 150-200 words to describe it. Follow the plan below. (Chọn một trong hai loài trong 2 và viết một báo cáo trong 150-200 từ để mô tả nó. Thực hiện theo kế hoạch dưới đây.)

Đáp án:

Komodo dragons are found in the wild on only five islands in Indonesia: Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami and Flores, where they roam freely. They live mainly in forests, but can be seen scattered widely over the islands from beaches to hilltops.

Though they are called dragons, they look like a big lizard. A male adult can measure three metres in length and weighs 90 kilos. Komodo dragons eat meat. They are also fierce hunters and an eat very large prey, such as large water buffaloes, deer and pigs. They will even eat smaller Komodo dragons.

There are about 6,000 Komodo dragons in Indonesia. Humans are not a great danger to them. However, their population is slightly declining because there are more males than females. According to the IUCN Red List, Komodo dragons are not endangered, but are considered vulnerable. About 30 zoos outside Indonesia Tave been trying to protect the Komodo. There are also plans to hald more wildlife parks around the world, which will help to rcrease the population of this fascinating species

Hướng dẫn dịch:

Rồng Komodo được tìm thấy trong tự nhiên chỉ trên năm hòn đảo ở Indonesia: Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami và Flores, nơi chúng lang thang tự do. Chúng sống chủ yếu trong rừng, nhưng có thể được nhìn thấy rải rác khắp các hòn đảo từ bãi biển đến đồi.

Mặc dù chúng được gọi là rồng, nhưng chúng trông giống như một con thằn lằn lớn. Một con trưởng thành có thể có chiều dài ba mét và nặng 90 kg. Rồng Komodo ăn thịt. Chúng cũng là thợ săn khốc liệt và ăn mồi rất lớn, chẳng hạn như trâu nước lớn, hươu và lợn. Thậm chí chúng còn ăn những con rồng nhỏ Komodo.

Có khoảng 6.000 con rồng Komodo ở Indonesia. Con người không phải là mối nguy hiểm lớn đối với chúng. Tuy nhiên, số lượng của chúng đang giảm nhẹ vì có nhiều con đực hơn con cái. Theo Danh mục sách Đỏ của IUCN, con rồng Komodo không bị nguy hiểm, nhưng được xem là dễ bị tổn thương. Khoảng 30 vườn thú ngoài nước Indonesia Tave đã cố gắng để bảo vệ Komodo. Ngoài ra còn có kế hoạch để săn bắn thêm các vườn thú hoang dã trên khắp thế giới, điều này sẽ giúp làm giảm dân số của các loài thú này.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-6-endangered-species.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên