Unit 6 lớp 12: ReadingVới lời giải bài tập Unit 6 lớp 12: Reading trong Unit 6: Endangered species Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6.

Unit 6 lớp 12: Reading

Saving endangered species: pros and cons

1 (trang 11-SGK tiếng anh 12). Discuss the partner (Thảo luận với bạn)

Quảng cáo

a. Which of these animals are on the list of endangered species?

b. Can you find them in Vietnam now?

Unit 6 lớp 12: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Đáp án:

a. Tigers, saolas, elephants, sea turtles, and giant pandas are on the list of endangered species.

b. Tigers, saolas, elephants and sea turtles are still found in Viet Nam, but each with a small population.

Hướng dẫn dịch:

a) Hổ, gấu trúc, voi, rùa biển, gấu trúc khổng lồ nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

b) Hổ, saolas, voi và rùa biển vẫn còn được tìm thấy ở Việt Nam, nhưng với số lượng ít.

2 (trang 12-SGK tiếng anh 12). Below are three people's opinions posted on the fantasticwildlife.org website. Read the text and decide what they are talking about. (Dưới đây là ba ý kiến của người dân được đăng trên trang web fantasticwildlife.org. Đọc văn bản và quyết định xem họ đang nói về cái gì.)

Quảng cáo

A. Why endangered animals should be protected 

B. How to protect endangered species 

C. Whether or not we should protect endangered species 

SIMON (Scotland)

Let's just put ourselves in endangered animals' shoes. How would we feel if the animals ruled the world and we became the ones in danger of extinction? We are living creatures and so are the animals. We can no longer attribute the rapid extinction of species to natural causes such as earthquakes or drought. Today many plants and animals are becoming endangered or extinct because of habitat destruction, over­harvesting and poaching. It's our duty to start repairing the damage we've caused to nature.

YOSHIKO (JAPAN)

If we continue to save endangered animals, then we stop animals from replacing other animals. Extinction is just a part of the evolutionary process and we must not interfere with it. Hence, trying to save species that cannot survive in their environment is rather silly, because it's against the laws of nature. So, let mother nature do her job. What's more, not all animals are friendly or harmless. Elephants and tigers are two examples of animals that are dangerous. People living near some nature reserves have to face constant threats to their livestock and crops. Then should we protect these animals at the expense of local people's lives?

AI LIEN (Viet Nam)

Animal and plant extinction can ruin the ecosystem and reduce biodiversity. All creatures are part of an ecosystem. They all help humans in some way. For example, over 50% of the medicines currently in use are derived from natural products made from animals or plants. By losing biodiversity, we are losing the chance to discover new medicines that could save the lives of millions of people each year. What's more, nature is beautiful, and that's the best reason to preserve it. Walking in a rainforest or going scuba-diving over a coral reef helps us to relax and feel at peace.

Đáp án:

C. Whether or not we should protect endangered species

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

SIMON (Scotland)

Chúng ta hãy tự đặt mình vào những con vật có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu những con vật cai trị thế giới và chúng ta đã trở thành những người có nguy cơ tuyệt chủng? Chúng ta là sinh vật sống và động vật cũng vậy. Chúng ta không còn có thể xác định sự tuyệt chủng nhanh chóng của các loài khi các nguyên nhân tự nhiên như động đất hoặc hạn hán. Ngày nay, nhiều loài thực vật và động vật đang bị đe doạ hoặc tuyệt chủng do sự phá huỷ môi trường sống, khai thác quá mức và săn trộm. Nhiệm vụ của chúng ta là khắc phục những thiệt hại mà chúng ta gây ra cho thiên nhiên.

YOSHIKO (Nhật Bản)

Nếu chúng ta tiếp tục cứu các động vật có nguy cơ tuyệt chủng, thì chúng ta sẽ không cho động vật thay thế các động vật khác. Sự tuyệt chủng chỉ là một phần của quá trình tiến hóa và chúng ta không được can thiệp vào nó. Do đó, cố gắng để cứu các loài không thể tồn tại trong môi trường của chúng là khá ngớ ngẩn, bởi vì nó là trái pháp luật của tự nhiên. Vì vậy, hãy để thiên nhiên thực hiện sứ mệnh. Hơn nữa, không phải tất cả các loài vật đều thân thiện hoặc vô hại. Voi và hổ là hai ví dụ về động vật nguy hiểm. Những người sống gần một số khu bảo tồn thiên nhiên phải đối mặt với những mối đe dọa liên tục đối với gia súc của họ và mùa màng. Vậy chúng ta nên bảo vệ những con vật này bằng cách chi trả cho cuộc sống của người dân địa phương?

ÁI LIÊN (VIỆT NAM)

Việc tuyệt chủng động vật và thực vật có thể hủy hoại hệ sinh thái và giảm đa dạng sinh học. Tất cả các sinh vật là một phần của hệ sinh thái. Tất cả chúng đều giúp con người theo một cách nào đó. Ví dụ, trên 50% thuốc hiện đang sử dụng có nguồn gốc từ các sản phẩm tự nhiên được làm từ động vật hoặc thực vật. Bằng cách mất đa dạng sinh học, chúng ta đang mất đi cơ hội để khám phá các loại thuốc mới có thể cứu được mạng sống của hàng triệu người mỗi năm. Hơn nữa, thiên nhiên là đẹp, và đó là lý do tốt nhất để bảo tồn nó. Đi bộ trong rừng nhiệt đới hoặc lướt ván trên một rạn san hô giúp chúng ta thư giãn và cảm thấy yên bình.

3 (trang 11-SGK tiếng anh 12). Whose opinions are these? Write the correct name in the space before each statement. (Những ý kiến này là của ai? Viết tên chính xác vào chỗ trống trước mỗi câu.)

1. _______ There are two reasons why we should protect endangered species.

2. _______ There are two reasons why we shouldn't protect endangered species.

3. _______ Humans should be held responsible for endangering species or driving them to extinction.

4. _______ Saving species in danger of extinction means going against the laws of nature.

5. _______ Humans and animals should get an equal chance of being protected from danger.

6. _______ Preserving animal and plant species helps to maintain biodiversity.

Đáp án:

1. Ai Lien

2. Yoshiko

3. Simon

4. Yoshiko

5. Simon

6. Ai Lien

4 (trang 11-SGK tiếng anh 12). Find the prepositions in the reading text to complete these phrases and expressions. Use a dictionary to find their meanings. (Tìm các giới từ trong bài đọc để hoàn thành các cụm từ và biểu thức. Sử dụng từ điển để tìm ý nghĩa của chúng.)

Phrases and expressions

Meanings

1. to put oneself ____ someone's shoes

 

2. to attribute something (a result) ____ something else (a cause)

 

3. to cause damage ____ something      

 

4. to interfere ____ something 

 

5. to feel ____ peace    

 

Đáp án:

1. in2. to3. to4. with5. at

5 (trang 11-SGK tiếng anh 12). Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

Which of the three people above do you agree with? Why?

Đáp án:

I agree with SiMon (Scotland). Because, I think:

- We are living creatures and so are the animals.

- We can no longer attribute the rapid extinction of species to natural cause such as earthquakes or drought.

- Today many plants and animals are becoming endangered or extinct because of habitat destruction, over - harvesting and poaching. It's our duty to start repairing the damage we've caused to nature.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đồng ý với SiMon (Scotland). Bởi vì tôi nghĩ rằng:

- Chúng ta là sinh vật sống và động vật cũng vậy.

- Chúng ta không thể xác định sự tuyệt chủng nhanh chóng của các loài đối với một số nguyên nhân tự nhiên như động đất hoặc hạn hán.

- Ngày nay nhiều loài thực vật và động vật đang bị đe doạ tuyệt chủng do sự phá huỷ môi trường sống, khai thác quá nhiều và săn trộm. Đó là nhiệm vụ của chúng ta để bắt đầu sửa những thiệt hại chúng ta đã gây ra cho thiên nhiên.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-6-endangered-species.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên