Unit 6 lớp 12: Looking backVới lời giải bài tập Unit 6 lớp 12: Looking back trong Unit 6: Endangered species Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6.

Unit 6 lớp 12: Looking back

Pronunciation

1 (trang 16-SGK tiếng anh 12). Read the following exchanges. Decide where the linking /r/ is likely to happen in fast, fluent speech. (Đọc các đoạn trao đổi sau. Quyết định xem ở đâu âm nối /r/ được xảy ra khi nói nhanh, trôi chảy)

Quảng cáo

1. A: Rhinos are in danger of extinction in Asia and Africa, aren't they?

B: Yes. Because their horns are believed to cure diseases. However, there is no evidence to support this belief.

2. A: Lisa and I went to the new wildlife park last week.

B: Did you see any deer or saolas there?

A: Yes, we did. They were very friendly and funny.

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch:

1. A: Tê giác đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Châu Á và Châu Phi phải không?

B: Vâng. Vì sừng của chúng được cho là có thể chữa được bách bệnh. Tuy nhiên, không có bằng chứng để hỗ trợ niềm tin này.

2. A: Lisa và tôi đã đến công viên động vật hoang dã mới vào tuần trước.

B: Bạn có nhìn thấy bất kỳ con nai hoặc saolas nào ở đó không?

A: Vâng, chúng tôi đã làm. Họ rất thân thiện và vui tính.

2 (trang 16-SGK tiếng anh 12). Listen and check your answers. Then repeat the exchanges in 1. (Lắng nghe và kiểm tra những câu trả lời của bạn. Sau đó lặp lại những trao đổi trong 1.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 12 mới | Giải bài tập tiếng anh 12 mới

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch:

Để học tốt tiếng anh 12 mới | Giải bài tập tiếng anh 12 mới

Quảng cáo

Vocabulary

1 (trang 16-SGK tiếng anh 12). Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn.)

1. Increasing trade in ivory products is a threat to the (survive) _________ of elephants.

2. I don't think bringing (extinction) _________ species back to life is a good idea. That's going against the laws of nature.

3. Plants and trees can be (danger) _________ like animals. The lady slipper orchid is an example.

4. Dinosaurs and mammoths are classified as EX, meaning extinct, on the (conserve) _________ status scale.

5. If (poach) _________ continues at current rates, elephants, rhinos and other African wildlife may be gone within our lifetime.

6. Darwin's theory of (evolve) _________ explains that the strongest species can survive because they have the ability to adapt to the new environment better than others.

Đáp án:

1. survival2. extinct3. endangered
4.conservation5. poaching6. evolution

Hướng dẫn dịch:

1. Gia tăng buôn bán các sản phẩm từ ngà voi là mối đe dọa đối với sự tồn tại của loài voi.

2. Tôi không nghĩ rằng việc đưa các loài tuyệt chủng trở lại cuộc sống là một ý kiến ​​hay. Điều đó đang đi ngược lại quy luật tự nhiên.

3. Thực vật và cây cối có thể là gặp nguy hiểm như động vật. Hoa lan hồ điệp là một ví dụ.

4. Khủng long và voi ma mút được phân loại là EX, nghĩa là đã tuyệt chủng, về quy mô bảo tồn

5. Nếu nạn săn trộm tiếp tục với tốc độ hiện tại, voi, tê giác và các động vật hoang dã châu Phi khác có thể biến mất trong vòng đời của chúng ta.

6. Lý thuyết về tiến hóa của Darwin giải thích rằng những loài mạnh nhất có thể sống sót là do chúng có khả năng thích nghi với môi trường mới tốt hơn những loài khác.

Grammar

1 (trang 16-SGK tiếng anh 12). Work with a partner. Practise asking questic and giving answers, using the prompts below (Làm việc cùng một người bạn. Thực hành đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời, sử dụng các hướng dẫn dưới đây.)

1. how long / study English / in this school / by the time / graduate in June

_________________________

2. how long / live / in present home / by next year

_________________________

3. how many new English words / learn / by the end of this unit

_________________________

4. how many units in this book / finish / in four weeks' time

_________________________

5. how long / work / this assignment / by the time / you / hand it in

_________________________

Đáp án:

1. How long will you have studied English in this school by the time you graduate in June?

2. How long will you have lived in your present home by next year?

3. How many new English words will you have learnt by the end of this unit?

4. How many units in this book will you have finished in four weeks'time?

5. How long will you have worked on this assignment by the time you hand it in?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sẽ học tiếng Anh ở trường này trong bao lâu trước khi bạn tốt nghiệp vào tháng 6?

2. Bạn sẽ sống trong ngôi nhà hiện tại của mình bao lâu vào năm tới?

3. Bạn sẽ học được bao nhiêu từ tiếng Anh mới vào cuối bài học này?

4. Bạn sẽ hoàn thành bao nhiêu đơn vị trong cuốn sách này trong thời gian bốn tuần?

5. Bạn sẽ làm việc này trong bao lâu vào thời điểm bạn giao nó?

2 (trang 16-SGK tiếng anh 12). Rewrite these sentences, using double comparatives. (Viết lại những câu này, sử dụng so sánh hơn kép.)

1. As people need more land to build houses, they cut down more forests.

____________________

2. The unemployment rate is getting higher, so the crime rate is becoming higher as well.

____________________

3. If you get a better education, there will be more opportunities for you to get a good job.

____________________

4. As it is raining more heavily, the flooding will become worse.

____________________

5. There are more and more cars in our city, so we will have to suffer more from polluted air.

____________________

Đáp án:

1. The more land people need to build houses, the more forests they cut down.

2. The higher the unemployment rate gets, the higher the crime rate becomes.

3. The better education you get, the more opportunities for a good job there will be.

4. The heavier the rain gets, the worse the flooding will become.

5. The more cars our city has, the more we will have to suffer from polluted air.

Hướng dẫn dịch:

1. Người ta càng cần nhiều đất để xây nhà, thì càng chặt phá nhiều rừng.

2. Tỷ lệ thất nghiệp càng cao thì tỷ lệ tội phạm càng cao.

3. Bạn được giáo dục càng tốt thì càng có nhiều cơ hội cho một công việc tốt.

4. Mưa càng to thì lũ lụt càng nặng.

5. Thành phố của chúng ta càng có nhiều ô tô, chúng ta sẽ càng phải hứng chịu không khí ô nhiễm.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-6-endangered-species.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên