Unit 6 lớp 12: Looking backUnit 6 lớp 12: Looking back

Pronunciation

1. Read the following exchanges. Decide where the linking /r/ is likely to happen in fast, fluent speech. (Đọc các đoạn trao đổi sau. Quyết định xem ở đâu âm nối /r/ được xảy ra khi nói nhanh, trôi chảy)

Quảng cáo

1. A: Rhinos are in clanger of extinction in Asia and Africa, aren't they?

B: Yes. Because their horns are believed to cure diseases. However, there is no evidence to support this belief.

2. A: Lisa and I went to the new wildlife park last week.

B: Did you see any deer or saolas there?

A: Yes, we did. They were very friendly and funny.

2. Listen and check your answers. Then repeat the exchanges in 1. (Lắng nghe và kiểm tra những câu trả lời của bạn. Sau đó lặp lại những trao đổi trong 1.)

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 12 mới | Giải bài tập tiếng anh 12 mới

Hướng dẫn dịch:

Để học tốt tiếng anh 12 mới | Giải bài tập tiếng anh 12 mới

Vocabulary

1. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn.)

Quảng cáo
1. survival2. extinct3. endangered
4.conservation5. poaching6. evolution

Grammar

1. Work with a partner. Practise asking questic and giving answers, using the prompts below (Làm việc cùng một người bạn. Thực hành đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời, sử dụng các hướng dẫn dưới đây.)

1. How long will you have studied English in this school by the time you graduate in June?

2. How long will you have lived in your present home by next year?

3. How many new English words will you have learnt by the end of this unit?

4. How many units in this book will you have finished in four weeks'time?

5. How long will you have worked on this assignment by the time you hand it in?

2. Rewrite these sentences, using double comparatives. (iết lại những câu này, sử dụng so sánh hơn kép.)

Quảng cáo

1. The more land people need to build houses, the more forests they cut down.

2. The higher the unemployment rate gets, the higher the crime rate becomes.

3. The better education you get, the more opportunities for a good job there will be.

4. The heavier the rain gets, the worse the flooding will become.

5. The more cars our city has, the more we will have to suffer from polluted air.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-6-endangered-species.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa