Unit 6 lớp 12: SpeakingUnit 6 lớp 12: Speaking

1. Put the following ways of protecting rhinos and coral reefs in the correct boxes. (Đặt những cách sau đây để bảo vệ tê giác và các rạn san hô vào các hộp đúng.)

Quảng cáo
How to protect rhinosHow to protect coral reefs

- ban transportation of and trading in rhino horns.

- donateto rhino conservation organisations.

- launch anti-poaching campaigns.

- stop using rhino products.

not leave litter on the beach or in the water.

- practise safe and responsible diving and snorkelling.

- use organic fertilizers to avoid polluting the ocean.

- stop using coral reef products.

2. Work with a partner. Use the information in 1 or your own ideas to prepare a talk about how to protect rhinos or coral reefs. The following phrases and expressions may help you. (Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng thông tin trong 1 hoặc ý tưởng riêng của mình để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện về làm thế nào để bảo vệ tê giác hoặc rạn san hô. Các cụm từ và các biểu thức sau đây có thể giúp bạn.)

Quảng cáo
PurposesPhrases and expressions
1. To welcome the audience and introduce the topic

Good morning/afternoon, everyone.

It's my pleasure to talk to you today about...

2. To introduce the first point/idea

To begin with, I'll suggest...

I'd like to begin by discussing...

3. To move to the next point

My next point is...

Let's now turn to another point.

4. To indicate the end of the talk

Finally, I'd like to summarise the key issues/points.

To sum up, let's look at the main points again.

To conclude, I'd like to...

5. To thank the audienceThank you for your attention. Thanks for listening.
Quảng cáo

3. Present your talk to the class. (Trình bày cuộc nói chuyện của bạn trước lớp.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-6-endangered-species.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa