Unit 15 lớp 12: Language FocusUnit 15: Women in Society

E. Language Focus (Trang 169-170-171 SGK Tiếng Anh 12)

Intonation

Practise reading the following sentences with the rising tune

Bài nghe:

Work in pairs. Practise reading these conversations.

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Choose one of the following verbs (in the correct form) + the correct preposition to complete the sentences. (Chọn một trong các động từ sau (trong dạng đúng) + giới từ đúng để hoàn thành các câu.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. glance at2. invited to3. listen to4. throw ... at
5. starting at6. speaking to7. wrote to8. point ... at

Exercise 2. Fill in each of the blanks with an appropriate preposition if necessary. (Điền vào mỗi chỗ trống với một giới từ thích hợp nếu cần thiết.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. for2. for3. to4. for5. about
6. _No_7. about8. for9. for10. for
Quảng cáo

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 15 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-15-women-in-society.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12