Unit 15 lớp 12: Language FocusUnit 15: Women in Society

E. Language Focus (Trang 169-170-171 SGK Tiếng Anh 12)

Intonation

Practise reading the following sentences with the rising tune

Bài nghe:

Work in pairs. Practise reading these conversations.

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Choose one of the following verbs (in the correct form) + the correct preposition to complete the sentences. (Chọn một trong các động từ sau (trong dạng đúng) + giới từ đúng để hoàn thành các câu.)

Gợi ý:

1. glance at2. invited to3. listen to4. throw ... at
5. starting at6. speaking to7. wrote to8. point ... at

Exercise 2. Fill in each of the blanks with an appropriate preposition if necessary. (Điền vào mỗi chỗ trống với một giới từ thích hợp nếu cần thiết.)

Gợi ý:

1. for2. for3. to4. for5. about
6. _No_7. about8. for9. for10. for

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 15 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-women-in-society.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác