Unit 2 lớp 12: Language FocusUnit 2: Cultural Diversity

E. Language Focus (Trang 27-28-29 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Complete the following conversations with the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành cuộc hội thoại sau với dạng đúng của động từ trong khung.)

see     drink     write     cook

Đáp án gợi ý:

Quảng cáo

1. Have ... seen, saw, am going to see

2. drank, have not drunk, drank

3. has written, Did ... write, wrote

4. have been cooking, cooked, cooked

Exercise 2. Circle the letter (A, B, C or D) to complete the passage. (Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) để hoàn thành đoạn văn.)

Đáp án gợi ý:

1. C2. A3. C4. A
5. C6. A7. C8. A

Exercise 3. Complete the following letter with the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn thành lá thư sau với dạng đúng của các động từ trong ngoặc.)

Đáp án gợi ý:

Quảng cáo
1. moved2. moved3. have asked4. have not stopped
5. study6. will fail7. could talk
Quảng cáo

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 2 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-2-cultural-diversity.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12