Unit 2 lớp 12: Language FocusUnit 2: Cultural Diversity

E. Language Focus (Trang 27-28-29 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Complete the following conversations with the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành cuộc hội thoại sau với dạng đúng của động từ trong khung.)

see     drink     write     cook

Đáp án gợi ý:

1. Have ... seen, saw, am going to see

2. drank, have not drunk, drank

3. has written, Did ... write, wrote

4. have been cooking, cooked, cooked

Exercise 2. Circle the letter (A, B, C or D) to complete the passage. (Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) để hoàn thành đoạn văn.)

Đáp án gợi ý:

1. C2. A3. C4. A
5. C6. A7. C8. A

Exercise 3. Complete the following letter with the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn thành lá thư sau với dạng đúng của các động từ trong ngoặc.)

Đáp án gợi ý:

1. moved2. moved3. have asked4. have not stopped
5. study6. will fail7. could talk

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 2 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-cultural-diversity.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác