Unit 5 lớp 12: Language FocusUnit 5: Higher Education

E. Language Focus (Trang 58-59-60-61 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Complete the sentences using conditional sentence type I. (Hoàn thành các câu bởi sử dụng câu điều kiện loại I.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. If you fail the GCSE examination, you will not be able to take the entrance examination to the university.

2. You won't be able to get into the examination room if you are 10 minutes late.

3. If you don't send the application form on time, you will not be able to take the entrance exam.

4. If you don't have a reference letter, you won't be able to submit your application form.

5. Unless you show your identity card, you won't be able to get into the examination room.

Exercise 2. Express these situations using the conditional sentence type II. (Diễn đạt những tình huống này bởi sử dụng câu điều kiện loại II.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. If she had a car, she would go out in the evening.

2. If Sarah liked school, she would study hard.

3. I would/could do the test if it was/were not too difficult.

4. Peter would read a lot if he found the time/ had more time.

5. If I spoke Korean, I could translate this.

6. If they weren't afraid of flying, they would study abroad.

Exercise 3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn thành câu với dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. would have been2. have called3. had installed
4. would have made5. would have given6. had had

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 5 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-5-higher-education.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12