Tiếng Anh 7 Unit 6 Speaking trang 74 - Friends plus 7

Lời giải bài tập Unit 6 lớp 7 Speaking trang 74 trong Unit 6: Survival sách Friends plus 7 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Speaking trang 74 - Friends plus 7

Quảng cáo

1 (trang 74 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the dialogue with the words in the box. Then watch or listen and check. Which two items of safety equipment does Mark need? (Hoàn thành cuộc đối thoại với các từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Mark cần những thiết bị an toàn nào?)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Speaking trang 74 | Friends plus 7

Mark: So, is this my bike?

Amy: Yes, it is. And here's your safety vest.

Mark: A safety vest? Really?

Amy: Yes! And make sure that you (1) it when you're on your bike. Every time.

Mark: OK. Can you check my helmet? It feels too (2).

Amy: Let's see. Yes, it's fine. It needs to be secure. It's important to protect your (3).

Mark: You won't go too (4)?

Amy: Don't worry. We'll go (5). Try not to be nervous or you won’t enjoy it.

Mark: OK.

Amy: Just remember to stay with the group. You'll be fine if you follow my instructions. Are we ready?

Mark: Yes.

Amy: Let's go, then (6) me.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. wear

2. small

3. head

4. fast

5. slowly

6. follow

Hướng dẫn dịch:

Mark: Vậy đây có phải là chiếc xe đạp của tôi không?

Amy: Đúng vậy. Và đây là áo bảo hộ của bạn.

Mark: Một chiếc áo bảo hộ? Có thật không vậy?

Amy: Vâng! Và hãy chắc chắn rằng bạn đeo nó mỗi khi đạp xe.

Mark: OK. Bạn có thể kiểm tra mũ bảo hiểm của tôi không? Nó cảm thấy quá nhỏ.

Amy: Để xem nào. Ừ, nó ổn. Nó cần được bảo mật. Điều quan trọng là phải bảo vệ đầu của bạn.

Mark: Bạn sẽ không đi quá nhanh chứ?

Amy: Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ đi từ từ. Cố gắng đừng lo lắng, nếu không bạn sẽ không thích nó đâu.

Mark: OK.

Amy: Chỉ cần nhớ ở lại với nhóm. Bạn sẽ ổn nếu bạn làm theo hướng dẫn của tôi. Chúng ta đã sẵn sàng chưa?

Mark: Rồi.

Amy: Đi thôi, sau đó đi theo tôi.

2 (trang 74 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the Key Phrases. Cover the dialogue and complete them with one word. Watch or listen again and check (Đọc các Cụm từ chính. Che đoạn hội thoại và hoàn thành chúng bằng một từ. Xem hoặc nghe lại và kiểm tra)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Speaking trang 74 | Friends plus 7

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. sure

2. to be secure

3. important

4. worry

5. to be nervous

6. to stay with the group

7. if you follow my instructions

3 (trang 74 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Practise the dialogue (Làm việc theo cặp. Thực hành đối thoại)

4 (trang 74 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Put the dialogue in the correct order. Listen and check. Then practise it with your partner. (Đặt lời thoại theo đúng thứ tự. Nghe và kiểm tra. Sau đó, thực hành nó với bạn của bạn.)

Bài nghe:

A. You'll be fine if you follow me.

A. Let's see. It's fine. Your helmet needs to be secure. OK, are you ready?

A. It's important to check your equipment first, Becky. Is your helmet OK?

A. Don't worry. Just go slowly and remember to relax and use your legs.

B. Erm, yes, I think so. I'm nervous.

B. That's a very big rock! What if I fall?

B. It isn't very comfortable. It feels very small.

Hướng dẫn giải:

A. It's important to check your equipment first, Becky. Is your helmet OK?

B. It isn't very comfortable. It feels very small.

A. Let's see. It's fine. Your helmet needs to be secure. OK, are you ready?

B. That's a very big rock! What if I fall?

A. Don't worry. Just go slowly and remember to relax and use your legs.

B. Erm, yes, I think so. I'm nervous.

A. You'll be fine if you follow me.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

A. Điều quan trọng là phải kiểm tra thiết bị của bạn trước, Becky. Mũ bảo hiểm của bạn có ổn không?

B. Nó không phải là rất thoải mái. Nó cảm thấy rất nhỏ.

A. Hãy xem. Tốt rồi. Mũ bảo hiểm của bạn cần được đảm bảo an toàn. OK, bạn đã sẵn sàng chưa?

B. Đó là một tảng đá rất lớn! Nếu tôi bị ngã thì sao?

A. Đừng lo lắng. Chỉ cần đi chậm và nhớ thả lỏng và sử dụng chân của bạn.

B. Erm, vâng, tôi nghĩ vậy. Tôi lo lắng.

A. Bạn sẽ ổn nếu bạn đi theo tôi.

5 (trang 74 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Practise a new dialogue for the situation using the Key Phrases and the dialogue in exercise 1 to help you (Làm việc theo cặp. Thực hành một đoạn hội thoại mới cho tình huống sử dụng các Cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 1 để giúp bạn)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Speaking trang 74 | Friends plus 7

Hướng dẫn dịch:

Học sinh A: Bạn sắp có một chuyến đi xe đạp leo núi ở vùng nông thôn. Yêu cầu người hướng dẫn kiểm tra thiết bị của bạn. Nói với anh ấy / cô ấy rằng bạn hơi sợ hãi khi đạp xe ở vùng nông thôn và yêu cầu chỉ dẫn.

Học sinh B: Bạn là giáo viên hướng dẫn tại một trung tâm hoạt động và bạn đang dẫn một nhóm sinh viên đi xe đạp leo núi ở vùng nông thôn. Kiểm tra thiết bị của học sinh A. Hỏi xem anh ấy / cô ấy có ổn không và nếu anh ấy / cô ấy có bất kỳ câu hỏi hoặc nghi ngờ nào.

Hướng dẫn giải:

Ms Hien: It's important to check your equipment first, Lan. Is your helmet OK?

Lan. Can you check my helmet? It isn't very comfortable. It feels very small.

Ms Hien: Let's see. It's fine. Your helmet needs to be secure. It’s important to protect your head.

Lan: That's a very narrow road! What if I fall?

Ms Hien: Don't worry. Just go slowly and remember to relax and use your legs.

Lan: Erm, yes, I think so. I'm nervous.

Ms Hien: Let’s go, then follow me.

Hướng dẫn dịch:

Cô Hiền: Điều quan trọng là phải kiểm tra thiết bị của em trước, Lan. Mũ bảo hiểm của em có ổn không?

Lan: Cô có thể kiểm tra mũ bảo hiểm của em không? Nó không thoải mái lắm. Nó cảm thấy rất nhỏ.

Cô Hiền: Để xem. Tốt rồi. Mũ bảo hiểm của em cần được đảm bảo an toàn. Điều quan trọng là phải bảo vệ đầu của em.

Lan: Đó là một con đường rất hẹp! Nếu em bị ngã thì sao?

Cô Hiền: Đừng lo lắng. Chỉ cần đi chậm và nhớ thả lỏng và sử dụng chân của em.

Lan: Ưmmm, vâng, em nghĩ vậy. Em lo lắng quá.

Cô Hiền: Đi nào, đi theo cô.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên