Tiếng Anh 7 Unit 6 Vocabulary trang 68, 69 - Friends plus 7

Lời giải bài tập Unit 6 lớp 7 Vocabulary trang 68, 69 trong Unit 6: Survival sách Friends plus 7 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Vocabulary trang 68, 69 - Friends plus 7

Quảng cáo

1 (trang 68 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the Survival Game and complete phrases 1-14. Then listen and check (Đọc Trò chơi sinh tồn và hoàn thành các cụm từ 1-14. Sau đó nghe và kiểm tra)

Bài nghe:

1. What do you do first?

A. Find drinking water

B. Build a shelter for the night

C. Charge your phone batteries

2. What is the safest type of water to drink?

A. River water B. Sea water C. Rainwater

3. You're hungry. What's safe to eat in the jungle?

A. You can pick fruit and eat it.

B. Watch what the monkeys eat and copy them.

C. Avoid all plants in the jungle.

4. It’s getting dark. What do you do?

A. Light a fire and sleep next to it.

B. Climb a tree and sleep on a branch.

C. Move at night because it's cooler.

5. There's a snake on your backpack. What do you do?

A. Make a noise and throw your boot at it.

B. Be quiet and stand still It’ll get bored and go away.

C. Leave your backpack and run away.

6. You think there is a village io the west. How do you find your way o the village?

A. Look at the birds. They always fly from east to west.

B. look for the moon. I's always in the north at midnight.

C. Use the sun. Its position will help you to decide.

7. It’s very hot in the jungle. What is the best way to keep cool?

A. Only travel in the early morning and late afternoon.

B. Drink some water from the river until you feel cooler.

C. Take your shirt off and wear sandals.

8. How will you get out of the jungle?

A. Stay where you are and hope that someone finds you.

B. Follow the river if you can find one

C. Use an app on your phone for directions.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. avoid

2. stand

3. build

4. climb

5. use

6. follow

7. keep

8. light

9. make

10. move

11. pick

12. go/ run

13. stay

14. find

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn làm gì đầu tiên?

A. Tìm nước uống

B. Dựng nơi trú ẩn qua đêm

C. Sạc pin điện thoại của bạn

2. Loại nước an toàn nhất để uống là gì?

A. Nước sông B. Nước biển C. Nước mưa

3. Bạn đang đói. Ăn gì an toàn trong rừng?

A. Bạn có thể hái trái cây và ăn nó.

B. Quan sát những gì những con khỉ ăn và sao chép chúng.

C. Tránh tất cả các loại cây trong rừng rậm.

4. Trời sắp tối. Công việc của bạn là gì?

A. Đốt lửa và ngủ bên cạnh.

B. Trèo cây ngủ trên cành.

C. Di chuyển vào ban đêm vì trời mát hơn.

5. Có một con rắn trên ba lô của bạn. Công việc của bạn là gì?

A. Gây ồn ào và ném chiếc ủng của bạn vào nó.

B. Im lặng và đứng yên Nó sẽ cảm thấy buồn chán và bỏ đi.

C. Bỏ lại ba lô và bỏ chạy.

6. Bạn nghĩ rằng có một ngôi làng io ở phía tây. Làm thế nào để bạn tìm thấy con đường của bạn o làng?

A. Nhìn những con chim. Chúng luôn bay từ đông sang tây.

B. tìm kiếm mặt trăng. Tôi luôn ở phía bắc vào lúc nửa đêm.

C. Sử dụng ánh nắng mặt trời. Vị trí của nó sẽ giúp bạn quyết định.

7. Trong rừng rất nóng. Cách tốt nhất để giữ mát là gì?

A. Chỉ đi vào sáng sớm và chiều mát.

B. Uống một ít nước sông cho đến khi bạn cảm thấy mát hơn.

C. Cởi áo, đi dép.

8. Bạn sẽ ra khỏi rừng rậm bằng cách nào?

A. Ở lại nơi bạn đang ở và hy vọng rằng ai đó tìm thấy bạn.

B. Đi theo con sông nếu bạn có thể tìm thấy

C. Sử dụng một ứng dụng trên điện thoại của bạn để chỉ đường.

2 (trang 68 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the rules. Then play the Survival game in teams. Listen and check after each question (Đọc các quy tắc. Sau đó chơi trò chơi Sinh tồn theo đội. Nghe và kiểm tra sau mỗi câu hỏi)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. A

2. C

3. B

4. A

5. B

6. C

7. A

8. B

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn nên làm gì đầu tiên? – A. Tìm nước uống.

2. Loại nước nào là an toàn nhất để uống? – C. Nước mưa

3. Bạn đang đói. Cái gì an toàn để ăn trong rừng? – B. Xem các con khỉ ăn gì và bắt chước chúng.

4. Trời đang tối dần. Bạn sẽ làm gì? – A. Đốt lửa và ngủ cạnh nó.

5. Có một con rắn trên ba lô của bạn. Bạn sẽ làm gì? – B. Giữ yên lặng và đứng im. Nó sẽ thấy chán và rời đi.

6. Bạn nghĩ có một ngôi làng ở phía tây. Bạn tìm cách đến ngôi làng bằng cách nào? – C. Dùng mặt trời. Vị trí của nó sẽ giúp bạn xác định.

7. Trời rất nóng ở trong rừng. Cách tốt nhất để giữ mát là gì? – A. Chỉ di chuyển lúc sáng sớm và chiều muộn.

8. Bạn sẽ thoát khỏi khu rừng bằng cách nào? – B. Đi theo dòng sông nếu bạn có thể tìm thấy nó.

3 (trang 68 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Watch or listen. Which survival skills in the game are the people discussing? (Xem hoặc nghe. Mọi người đang bàn luận về kỹ năng sinh tồn nào trong game?)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

People are discussing about three survival skills: lighting fires outdoors without a lighter or matches; deciding what fruit is safe to eat in the countryside; finding the way if you’re lost in the countryside without a map or a phone.

Nội dung bài nghe:

1. A: Are you good at lighting fires outdoors?

B: No problem. I can definitely light a fire outdoors.

C: Use dry wood.

A: But can you light a fire outdoors without a lighter or matches?

B: Definitely not. I’m no good at survival skills.

2. A: Do you know what fruit is safe to eat in the countryside?

B: I don’t think so. I don’t know a lot about trees and plants.

A: Can you tell what fruit is safe to eat in the countryside?

C: I’ve no idea. It’s best not to eat any fruit if you don’t know what it is.

3. A: How do you find your way if you’re lost in the countryside?

B: I can probably find my way with a map.

A: And, if you haven’t got a map or a phone?

B: I doubt it.

A: Can you find your way without a phone or a map?

C: I think so. I can probably use the sun, but only on sunny day.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn có giỏi đốt lửa ngoài trời không?

B: Không vấn đề. Tôi chắc chắn có thể đốt lửa ngoài trời.

C: Sử dụng củi khô.

A: Nhưng bạn có thể đốt lửa ngoài trời mà không cần bật lửa hoặc diêm không?

B: Chắc chắn là không. Tôi không giỏi kỹ năng sinh tồn.

2. A: Bạn có biết ở nông thôn ăn trái cây gì là an toàn không?

B: Tôi không nghĩ vậy. Tôi không biết nhiều về cây cối và thực vật.

A: Bạn có thể cho biết trái cây nào là an toàn để ăn ở nông thôn không?

C: Tôi không biết. Tốt nhất là không nên ăn bất kỳ loại trái cây nào nếu bạn không biết nó là gì.

3. A: Làm thế nào để bạn tìm đường nếu bạn bị lạc ở vùng nông thôn?

B: Tôi có thể tìm đường bằng bản đồ.

A: Và, nếu bạn không có bản đồ hoặc điện thoại?

B: Tôi nghi ngờ điều đó.

A: Bạn có thể tìm đường mà không cần điện thoại hay bản đồ không?

C: Tôi nghĩ là có. Tôi có thể sử dụng mặt trời, nhưng chỉ vào ngày nắng.

4 (trang 68 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Watch or listen again and complete the Key Phrases (Xem hoặc nghe lại và hoàn thành các Cụm từ chính)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Vocabulary trang 68, 69 | Friends plus 7

5 (trang 68 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Study the Key Phrases. Then ask and answer the questions about your survival skills woth your partner. Use the phrase in exercise 1 and your own ideas (Nghiên cứu các Cụm từ chính. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về kỹ năng sinh tồn của bạn với đối tác của bạn. Sử dụng cụm từ trong bài tập 1 và ý kiến của riêng bạn)

Hướng dẫn giải:

- Can you make a fire?

- No, I don’t think so. How about you?

- I doubt it.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn có thể đốt lửa không?

- Không, tôi không nghĩ vậy. Còn bạn thì sao?

- Tôi nghi ngờ điều đó.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên