Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118) - Tiếng Anh 8 Global SuccessLời giải bài tập Unit 11 lớp 8 A Closer Look 2 trang 117, 118 trong Unit 11: Science and technology Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 11.

Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Grammar

Reported speech (statements)

1 (trang 117 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Look at part of the conversation in Getting Started again. Then match Minh’s uncle’s direct speech with his reported speech. (Xem lại một phần cuộc trò chuyện trong phần Getting Started. Sau đó nối lời nói trực tiếp của chú Minh với lời nói tường thuật của ông ấy)

Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. B

2. A

Hướng dẫn dịch:

Minh: … Chú tôi nói rằng robot sẽ có thể đánh dấu công việc của chúng tôi và đưa ra phản hồi cho chúng tôi nữa.

Câu nói trực tiếp

1. Người máy sẽ có thể đánh dấu công việc của chúng tôi.

2. Các robot cũng sẽ có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin phản hồi.

Câu tường thuật

A. Chú tôi nói rằng các robot cũng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin phản hồi.

B. Chú tôi nói rằng robot sẽ có thể đánh dấu công việc của chúng tôi.

Quảng cáo

2 (trang 118 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the second sentences using the correct verb forms. (Hoàn thành các câu thứ hai bằng cách sử dụng các hình thức động từ đúng)

1. “I am a member of the IT club.”

Minh said that he _______ a member of the IT club.

2. “Mai will take an online course to improve her speaking.”

Nam said Mai _______ an online course to improve her speaking.

3. “I am talking to Phong on the phone.”

Tom said he __________ to Phong on the phone.

4. “They are going to send me an email.”

He said they _________ to send him an email.

5. “I don't have an iPod to listen to music.”

She said that she _________  an iPod to listen to music.

Đáp án:

1. was

2. would take

3. was talking         

4. were going

5. didn’t have

 

Hướng dẫn dịch:

A. Câu trực tiếp

1. “Tôi là thành viên của câu lạc bộ CNTT.”

2. “Mai sẽ tham gia một khóa học trực tuyến để cải thiện khả năng nói của cô ấy.”

3. “Tôi đang nói chuyện điện thoại với Phong.”

4. “Họ sẽ gửi email cho tôi.”

Quảng cáo

5. “Tôi không có iPod để nghe nhạc.”

B. Câu gián tiếp

1. Minh nói rằng anh ấy là thành viên của câu lạc bộ CNTT.

2. Nam nói Mai sẽ tham gia một khóa học trực tuyến để cải thiện khả năng nói của cô ấy.

3. Tom nói rằng anh ấy đang nói chuyện điện thoại với Phong.

4. Anh ấy nói họ sẽ gửi email cho anh ấy.

5. Cô ấy nói rằng cô ấy không có iPod để nghe nhạc.

3 (trang 118 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the second sentences with the words and phrases from the box. (Hoàn thành câu thứ hai với các từ và cụm từ trong hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. “I'm having a science test tomorrow.” Mary said.

Mary said she was having a science test ____________.

2. “The group is working on their project now,’ Tom said.

Tom said the group was working on their project __________.

3. “Mai is reading about Thomas Edison today,” the teacher said.

The teacher said that Mai was reading about Thomas Edison __________.

4. “They will invent a smart cooker this year,” my mum said.

My mum said that they would invent a smart cooker __________.

Quảng cáo

5. “My teacher will park her car here,” said Mi.

Mi said her teacher would park her car __________.

Đáp án:

1. the next day         

2. then

3. that day    

4. that year   

5. there

 

Hướng dẫn dịch:

A. Câu trực tiếp

1. “Tôi sẽ có một bài kiểm tra khoa học vào ngày mai.” Mary nói.

2. “Hiện tại nhóm đang thực hiện dự án của họ,” Tom nói.

3. “Mai đang đọc về Thomas Edison hôm nay,” giáo viên nói.

4. “Họ sẽ phát minh ra một chiếc bếp thông minh trong năm nay,” mẹ tôi nói.

5. “Cô giáo của tôi sẽ đỗ xe ở đây,” Mi nói.

B. Câu gián tiếp

1. Mary nói rằng cô ấy sẽ có một bài kiểm tra khoa học vào ngày hôm sau.

2. Tom cho biết lúc đó cả nhóm đang làm việc với dự án của họ.

3. Cô giáo nói rằng hôm đó Mai đang đọc về Thomas Edison.

4. Mẹ tôi nói rằng họ sẽ phát minh ra một chiếc bếp thông minh vào năm đó.

5. Mi nói rằng giáo viên của cô ấy sẽ đỗ xe ở đó.

4 (trang 118 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the second sentence in each pair so that it means the same as the first one. (Hoàn thành câu thứ hai trong mỗi cặp để nó có nghĩa giống như câu đầu tiên)

1. “We will live much longer in the future” said the scientist.

The scientist said that ______________________________________.

2. “Our school is going to have a new laboratory here,” said our teacher.

Our teacher said that ________________________________________.

3. “They are developing technology to monitor students better,” my dad said.

My dad said that ____________________________________________.

4. “There are no classes tomorrow because our teacher is ill,” Tom said.

Tom said that _______________________________________________.

5. “We want some students to join the science club next semester,” the teacher said.

The teacher said that _________________________________________.

Đáp án:

1. The scientist said that we would live much longer in the future.

2. Our teacher said that our school was going to have a new laboratory there.

3. My dad said that they were developing technology to monitor students better.

4. Tom said that there were no classes the next day because their teacher was ill.

5. The teacher said that they wanted some students to join the science club the next semester.

Hướng dẫn dịch:

A. Câu trực tiếp

1. “Chúng ta sẽ sống lâu hơn nữa trong tương lai,” nhà khoa học nói.

2. “Trường của chúng tôi sẽ có một phòng thí nghiệm mới ở đây,” giáo viên của chúng tôi nói.

3. “Họ đang phát triển công nghệ để giám sát học sinh tốt hơn,” bố tôi nói.

4. “Ngày mai không có lớp học vì giáo viên của chúng tôi bị ốm,” Tom nói.

5. “Chúng tôi muốn một số học sinh tham gia câu lạc bộ khoa học vào học kỳ tới,” giáo viên nói.

B. Câu gián tiếp

1. Nhà khoa học nói rằng chúng ta sẽ sống lâu hơn nữa trong tương lai.

2. Giáo viên của chúng tôi nói rằng trường của chúng tôi sẽ có một phòng thí nghiệm mới ở đó.

3. Bố tôi nói rằng họ đang phát triển công nghệ để giám sát học sinh tốt hơn.

4. Tom nói rằng không có lớp học vào ngày hôm sau vì giáo viên của họ bị ốm.

5. Giáo viên nói rằng họ muốn một số học sinh tham gia câu lạc bộ khoa học vào học kỳ tới.

5 (trang 118 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): GAME. He / She said that...

Work in pairs. One student says a sentence and the other changes that sentence into reported speech. Then swap roles. (Làm việc theo cặp. Một học sinh nói một câu và học sinh kia chuyển câu đó thành câu tường thuật. Sau đó đổi vai.)

Gợi ý:

1. My mum buy a car.

She said that she bought a car.

2. My mum is living in London.

She said that she was living in London.

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ tôi mua một chiếc ô tô.

Cô ấy nói rằng cô ấy đã mua một chiếc ô tô.

2. Mẹ tôi đang sống ở London.

Cô ấy nói rằng cô ấy đang sống ở London.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh 8 hay nhất, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-science-and-technology.jsp


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên