Unit 11 lớp 8: Skills 2Unit 11: Science and technology

Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology - Skills 2 - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Listening

Quảng cáo

1. Listen to the conversation and choose the best summary (Nghe bài hội thoại và chọn tóm tắt hay nhất.)

Bài nghe:

Đáp án: b

Hướng dẫn dịch:

a. Những lợi ích mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.

b. Những lợi ích và trở ngại mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.

c. Những trở ngại mà sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống con người.

Nội dung bài nghe:

Nick: Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson's talk science and technology?

Chau: Yes. He said that science and technology would help us solve the world's problems in the future.

Quảng cáo

Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and develops ways to get high yieds in farming will help feed the growing population on earth.

Duong: Good point. Also we may be able to live on other planets, m overcrowding won't be a problem any more...

Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and cc the Internet.

Duong: And no more paper books. We'll have e-books, and tablets for everything.

Chau: That doesn't sound like a benefit to me. I'd still want to go to school. I'd like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people.

Duong: Like what?

Chau: Well, robots will bring unemployment, and high yieds in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution...

Nick: You're right: so many new proplems...

Hướng dẫn dịch:

Nick: Này, Dương và Châu, cậu có nhớ bài nói về khoa học và công nghệ của Tiến sĩ Nelson không?

Châu: Có. Ông nói rằng khoa học và công nghệ sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề của thế giới trong tương lai.

Quảng cáo

Nick: Đúng rồi. Mình nghĩ nạn đói trên thế giới là một vấn đề hiện tại, và việc tăng năng suất trong canh tác sẽ giúp nuôi sống dân số ngày càng tăng trên trái đất.

Dương: Tốt. Ngoài ra chúng ta có thể sống trên các hành tinh khác, quá đông đúc sẽ không còn là vấn đề nữa ...

Nick: Và mình thích ý tưởng có bài học ở nhà với một robot, và internet.

Dương: Và không còn sách giấy nữa. Chúng ta sẽ có sách điện tử và máy tính bảng cho mọi thứ.

Châu: Điều đó hình như không mang lại lợi ích đối với mình. Mình vẫn muốn đi học. Mình muốn giao tiếp trực tiếp với giáo viên và bạn bè. Theo ý mình, khoa học và công nghệ sẽ mang lại những vấn đề mới cho mọi người.

Dương: Ví dụ là gì?

Châu: Vâng, robot sẽ khiến thất nghiệp, và năng suất cao trong nông nghiệp có thể phá hủy môi trường và việc đưa người đến sao Hỏa có thể gây ô nhiễm ...

Nick: Bạn nói đúng: nhiều đề xuất mới ...

Quảng cáo

2. Listen again to the conversation between Nick, Duong, and Chau. Circle the words and phrases as you hear them. (Nghe lại bài hội thoại giữa Nick, Dương, và Châu. Khoanh tròn những từ và cụm từ mà bạn nghe được.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. problems2. high yields
4. overcrowding6. bring unemployment

3. Listen again and answer the questions (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What will help feed the large population on Earth?

2. Where may we be able to live?

3. What does Nick say he likes?

4. Does Chau think science and technology may bring problems?

5. What does Nick think at the end of the conversation?

Đáp án:

1. High yields in farming will.

2. On other planets.

3. He says he likes the idea of having lessons at home with a robot, on the Internet.

4. Yes, she does.

5. He thinks there will be many new problems.

Giải thích:

1. Thông tin: Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and develops ways to get high yieds in farming will help feed the growing population on earth. (Đúng. Tôi nghĩ rằng nạn đói trên thế giới đang là một vấn đề nan giải hiện nay, và việc phát triển các cách để đạt được năng suất cao trong canh tác sẽ giúp nuôi sống dân số ngày càng tăng trên trái đất.)

2. Thông tin: Good point. Also we may be able to live on other planets (Điểm tốt. Ngoài ra, chúng ta có thể sống trên các hành tinh khác)

3. Thông tin: Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and the Internet. (Và tôi thích ý tưởng có những bài học ở nhà với một con rô bốt và Internet.)

4. Thông tin: In my opinion, science and technology will bring new problems to people. (Theo tôi, khoa học và công nghệ sẽ mang đến cho con người những vấn đề mới.)

5. Thông tin: You're right: So many new problems... (Bạn nói đúng: Rất nhiều vấn đề mới ...)

Hướng dẫn dịch:

1. Cái gì sẽ giúp nuôi dân số lớn trên trái đất?

- Sản lượng cao trong nông nghiệp sẽ giúp.

2. Chúng ta có thể sống ở đâu?

- Trên hành tinh khác.

3. Nick nói anh ấy thích gì?

- Anh ấy nói thích ý tưởng có bài học ở nhà với người máy và Internet.

4. Châu có nghĩ rằng khoa học và công nghệ có thể mang những vấn đề?

- Có.

5. Nick nghĩ gì vào cuối bài đàm thoại?

- Anh ấy nghĩ rằng sẽ có nhiều vấn đề mới.

ccccccx

Writing

4. Look at the sample paragraph and fill the outline below (Nhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn bài bên dưới.)

Hướng dẫn dịch:

Mình không đồng ý với ý kiến rằng người máy sẽ chỉ mang đến lợi ích cho những người trong tương lai.

Người máy cũng sẽ có vài tác động tiêu cực. Đầu tiên, chúng sẽ rất đắt tiền và chúng ta sẽ phải dành quá nhiều tiền mua và sửa chúng. Thứ hai, người máy trong nhà máy sẽ có thể làm mọi thứ mà công nhân làm, vì vậy người máy sẽ làm họ thất nghiệp. Thứ ba, người máy trong gia đình chúng ta sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên lười biếng và thụ động. Tóm lại, người máy sẽ làm nhiều việc cho chúng ta, nhưng chúng có thể không cải thiện chất lượng cuộc sống chúng ta.

Gợi ý:

Introduction: disagree

Idea 1: expensive

Idea 2: make workers jobless

Idea 3: we become lazy and inactive

Conclusion: not always good

Hướng dẫn dịch:

Giới thiệu: không đồng ý

Ý tưởng 1: đắt tiền

Ý tưởng 2: Làm cho người lao động mất việc làm

Ý tưởng 3: Chúng ta trở nên lười biếng và không hoạt động

Kết luận: không phải lúc nào cũng tốt

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic (Ghi chú, sau đó viết một đoạn văn về chủ đề sau.)

Gợi ý 1:

I don't agree with the idea that with the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home. They still need teacher to explain the idea for them. Sometimes they understand incorrectly and teacher can help them to understand correctly.

Gợi ý 2:

I agree with idea advanced technology will help students greatly in studying by themselves at home. Firstly, studying at home will help us save so much money. We don’t have to buy so many books and school supplies. It will help us save time and energy too because we don’t have to spend much time on travelling to school. Secondly, you can see there is a lot of traffic on the way especially in rush hours. There are always accidents on the road. Studying at home will help us avoid dangers on the way to school and make traffic less heavy. In addition, we can search for information easily and quickly with a tablet. It’s very convenient. It helps us to save time and we can finish our projects quicker and make them more informative. In conclusion, I think advanced technology really helps us in studying and it brings us more joy in learning new knowledge.

Hướng dẫn dịch:

Gợi ý 1:

Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng với sự trợ giúp của công nghệ, học sinh sẽ được lợi rất nhiều khi tự học ở nhà. Họ vẫn cần giáo viên giải thích ý tưởng cho họ. Đôi khi các em hiểu sai và giáo viên có thể giúp các em hiểu đúng.

Gợi ý 2:

Mình đồng ý với ý kiến rằng công nghệ phát triển sẽ giúp học sinh nhiều trong việc tự học ở nhà. Đầu tiên, việc học ở nhà sẽ giúp chúng ta tiết kiệm nhiều tiền. Chúng ta không phải mua nhiều sách và dụng cụ học tập. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và sức lao động nữa bởi vì chúng ta không mất nhiều thời gian đến trường. Thứ hai, bạn có thể thấy có rất nhiều phương tiện giao thông trên đường đặc biệt là giờ cao điểm. Có rất nhiều các vụ tai nạn trên đường. Việc học ở nhà sẽ giúp chúng ta tránh được các tai nạn trên đường tới trường và làm giảm ùn tắc giao thông. Thêm vào đó, chúng ta có thể tìm kiếm thông tin trên mạng rất nhanh và dễ dàng với một chiếc máy tính bảng. Nó rất tiện lợi. Nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và chúng ta có thể hoàn thành các dự án nhanh và khiến cho dự án của mình có nhiều thông tin hữu ích. Tóm lại mình nghĩ rằng công nghệ phát triển thực sự giúp ích cho chúng ta trong việc học và mang lại nhiều niềm vui trong việc học hỏi những kiến thức mới.

Bài giảng: Unit 11 Science and technology - Skills 2 - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 11 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-science-and-technology.jsp