Unit 11 lớp 8: CommunicationUnit 11: Science and technology

Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology - Communication - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Quiz: Who invented what?

(Đố: Ai phát minh ra cái gì?)

1. Match the inventors in A with their inventions in B (Nối những nhà phát minh trong phần A với những phát minh của họ trong phần B.)

А

B

Thomas Edison

the steam engine

Sir Alexander Fleming

Facebook

Alexander Graham Bell

the light bulb

The Wright brothers

penicillin

James Watt

the Internet (WWW)

Mark Zuckerberg

the telephone

Tim Berners-Lee

the airplane

Quảng cáo

Thomas Edison - the light bulb

Sir Alexander Flemming - penicillin

Alexander Graham Bell - the telephone

The Wright brothers - the airplane

James Watt - the steam engine

Mark Zuckerberg - Facebook

Tim Berners-Lee - the Internet

Hướng dẫn dịch:

Thomas Edison - bóng đèn

Ngài Alexander Flemming - penicillin

Alexander Graham Bell - điện thoại

Anh em nhà Wright - máy bay

James Watt - động cơ hơi nước

Mark Zuckerberg - Facebook

Tim Berners-Lee – Internet

Quảng cáo

2. Work in groups. Discuss the question: Which invention is more useful? (Thực hành theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: Phát minh nào hữu ích hơn?)

Hướng dẫn dịch:

A: Phát minh máy bay rất quan trọng bởi vì nó thay đổi cách thức con người đi lại và trao đổi hàng hóa trên khắp thế giới.

B: Bạn nói đúng, nhưng mình nghĩ phát minh penicillin hữu ích hơn bởi vì nó cứu được nhiều mạng sống.

C: ...

Gợi ý:

A: Personally, I think the light bulb the most important invention. Because the invention of the light bulb enables us to be able to conduct work at night. This greatly improves productivity, enhances the quality of our life, and reduces crime rates.

B: You are right. The light bulb changed the way humans live. Sure, we had candles, but the light bulb made it possible to continue many activities that previously were "daylight only" into the night. That's a significant deviation from "natural circumstance" and the effects may not be completely known to this day.

C: I think so, too.

Hướng dẫn dịch:

A: Cá nhân tôi nghĩ bóng đèn là phát minh quan trọng nhất. Bởi vì việc phát minh ra bóng đèn giúp chúng ta có thể tiến hành công việc vào ban đêm. Điều này giúp cải thiện đáng kể năng suất, nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta và giảm tỷ lệ tội phạm.

B: Bạn đúng. Bóng đèn đã thay đổi cách sống của con người. Chắc chắn, chúng tôi có nến, nhưng bóng đèn giúp chúng tôi có thể tiếp tục nhiều hoạt động mà trước đây "chỉ có ánh sáng ban ngày" vào ban đêm. Đó là một sự sai lệch đáng kể so với "hoàn cảnh tự nhiên" và những tác động có thể không được biết đến hoàn toàn cho đến ngày nay.

C: Tôi cũng nghĩ vậy.

Quảng cáo

3.a Ha had an interesting dream last night in which she met and interviewed Alexander Graham Bell, the inventor of the telephone. (Hà có một giấc mơ thú vị vào tối hôm qua, trong đó cô ấy đã gặp và phỏng vấn Alexander Graham Bell, nhà phát minh điện thoại.)

Hướng dẫn dịch:

Hà: Ông được sinh ra ở đâu và khi nào?

Bell: Tôi sinh năm 1847 ở Scotland.

Hà: Và ông đã đi học ở Scotland phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học ở trường Hoàng Gia.

Hà: Ông thích nhất môn nào?

Bell: Tôi luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

Hà: Ông đã đi học đại học phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học đại học Ediburgh và sau đó Đại học London.

Hà: Và ông đã làm gì sau đó?

Bell: Tôi đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

Hà: Ông đã phát minh ra điện thoại khi nào?

Bell: À, tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876 khi tôi gây ra lỗi khi làm một thí nghiệm...

Hà: Thật thú vị!

b. Two days later, Ha told her friend what Alexander Bell said. Now report what Ha told her friend, using reported speech (Hai ngày sau, Hà kể với bạn cô ấy những gì Alexander Bell đă nói. Bây giờ tường thuật những gì Hà nói với bạn cô ấy, sử dụng câu tường thuật.)

- He said to me that he was born in 1847 in Scotland.

- He told me that he always liked sciences, especially biology.

- He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.

- He said to me that he had invented the telephone by chance in 1876.

Hướng dẫn dịch:

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sinh năm 1847 ở Scotland.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876.

4. Work in pairs. One of you is a reporter, and the other is Tim Berners-Lee. Role-play, using the information given. (Thực hành theo cặp. Một trong hai bạn là người tường thuật, và người kia là Tim-Berners-Lee. Đóng vai, sử dụng thông tin đã cho.)

- He said that he was born on 8 June 1955 in London.

- He told me that he studied in Oxford University from 1973 to 1976.

- He told me that he joined company called D.G. Nash in 1978.

- He told me that he built first Web browser in 1990.

- He told me that he put online the first website on 6 August 1991.

Hướng dẫn dịch:

- Ông ấy nói rằng ông ấy sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã học tại Đại học Oxford từ năm 1973 đến 1976.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã tham gia vào công ty được gọi là D.G. Nash vào năm 1978.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã xây dựng trình duyệt Web đầu tiên vào năm 1990.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã đưa trang Web trực tuyến đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.

Bài giảng: Unit 11 Science and technology - Communication - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 11 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-science-and-technology.jsp