Unit 3 lớp 8: Language FocusUnit 3: At Home

Language Focus (Trang 34-37 SGK Tiếng Anh 8)

1. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to .... (Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ trong khung.)

Quảng cáo

feed     empty     do     tidy     sweep     clean     dust

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8
Quảng cáo

2. Look at the pictures. Use ought to ... (Em hãy nhìn tranh rồi dùng ought to để khuyên những người này.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

Quảng cáo

a. You ought to study harder.

b. You ought to get up earlier.

c. You ought to go on a diet./ You ought to eat more fruit.

d. You ought to go to a dentist.

3. Complete the diologues. Use the reflexive pronouns in the box. You will have to use some of the reflexive pronouns more than once.

(Em hãy hoàn thành các hội thoại sau, dùng các đại từ phản thân cho ở trong khung. Em sẽ phải dùng một vài đại từ phản thân hơn một lần.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

a)

Miss. Lien: Did someone help Ba draw that picture?

Bao: No. He did it (0) himself.

b)

Nga: The repairman can't fix the washing machine until tomorrow.

Mrs. Linh: Come on. We'll have to try and do it (1) ourselves.

c)

Aunt Thanh: What's the matter, Hoa?

Hoa: I cut (2) myself.

Aunt Thanh: Let me see. Oh, it's all right. You didn't cut (3) yourself badly.

d)

Lan: Why are you crying, Nga?

Nga: I just watched the movie Romeo and Juliet. The boy killed (4) himself and then the girl killed (5) herself as well.

Lan: Why did they kill (6) themselves?

Nga: It's a long story.

e)

Mr. Nhat: Boys and girls, you'll go this experiment this afternoon.

Students: Will you come to help us?

Mr. Nhat: Yes, I will. But you'll have to do it (7) yourselves first.

Quảng cáo

4. Work with a partner. Ask and answer questions about Hoa, Nam, Ha, Nga, and Mrs. Vui using Why-Because.

(Em hãy cùng bạn em hỏi và trả lời câu hỏi về Hoa, Nam. Hà và Nga, dùng Why – Because.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8 Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

a. Why did Hoa go to school late this morning?

Because she watched TV late last night.

b. Why does Nam have to cook dinner?

Because his mother will be home late.

c. Why does Mrs. Thoa/ Nam's mother go home late?

Because she has to come to see her mother. Maybe she's ill.

d. Why did Hoa fail her English exam?

Because she didn't learn her lesson carefully.

e. Why can't Nga go to the movies?

Because she has to clean the house.

Các bài soạn Unit 3 lớp 8: At Home:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-at-home.jsp


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên