Tiếng Anh 9 Unit 1 Language Focus 1 trang 13 - Friends plus 9Lời giải bài tập Unit 1 lớp 9 Language Focus 1 trang 13 trong Unit 1: Then and now Tiếng Anh 9 Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1.

Tiếng Anh 9 Unit 1 Language Focus 1 trang 13 - Friends plus 9

Quảng cáo

1 (trang 13 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): Study these sentences from the text. Then choose the correct options to complete the rules. (Nghiên cứu những câu sau từ văn bản. Sau đó chọn các phương án đúng để hoàn thành các quy tắc.)

1. Had bicycles been an important means for many years before the advent of motorised vehicles?

2. They had played an essential role in Vietnamese daily life by the mid-20th century.

3. The motor vehicles on the roads had not increased dramatically until the 1990s.

Tiếng Anh 9 Unit 1 Language Focus 1 trang 13 | Friends plus 9

Đáp án:

RULES

1. The past perfect describes a past action or event that took place before another past action or event.

2. We form the past perfect with had + a past participle.

Quảng cáo

3. We use not or never to make negative sentences.

4. The question form is auxiliary verb + subject + past participle.

Hướng dẫn dịch:

1. Xe đạp có phải là phương tiện quan trọng trong nhiều năm trước khi phương tiện cơ giới ra đời không?

2. Chúng đã đóng một vai trò thiết yếu trong đời sống hàng ngày của người Việt vào giữa thế kỷ 20.

3. Xe cơ giới trên đường không tăng đột biến cho đến những năm 1990.

CÁC QUY TẮC:

1. Quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động hoặc sự việc xảy ra trước một hành động hoặc sự việc khác trong quá khứ.

2. Chúng ta thành lập thì quá khứ hoàn thành với had + quá khứ phân từ.

3. Chúng ta sử dụng “not” hoặc “never” để thành lập câu phủ định.

4. Dạng nghi vấn: trợ động từ + chủ ngữ + quá khứ phân từ.

2 (trang 13 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): Choose the correct options. (Chọn những lựa chọn đúng.)

Quảng cáo

1. After Tom read / had read the email, he turned off / had turned off his computer.

2. Did Jane learn / Had Jane learnt to read and write before she started / had started school?

3. We didn’t have / hadn’t had a foreign holiday until last summer

4. We were / had been tired because we played / had played football all afternoon.

5. I visited / had visited five cities in southern Việt Nam by 2001.

Đáp án:

1. After Tom had read the email, he turned off his computer.

2. Had Jane learnt to read and write before she started school?

3. We hadn’t had a foreign holiday until last summer.

4. We were tired because we had played football all afternoon.

5. I had visited five cities in southern Việt Nam by 2001.

Quảng cáo

Giải thích:

Thì quá khứ hoàn thành:

(+) S + had + P2

(-) S + had + not + P2

(?) (Wh-) + had + S + P2?

1. Hành động “đọc” diễn ra trước chia thì quá khứ hoàn thành, hành động “tắt đi” diễn ra sau chia thì quá khứ đơn.

2. Hành động “học” diễn ra trước chia thì quá khứ hoàn thành, hành động “bắt đầu” diễn ra sau chia thì quá khứ đơn.

3. Hành động “không có” diễn ra trước mốc thời gian “last summer” – năm ngoái => chia thì quá khứ hoàn thành

4. Hành động “chơi” diễn ra trước chia thì quá khứ hoàn thành, việc “thấy mệt” diễn ra sau => chia thì quá khứ đơn

5. Hành động “thăm” diễn ra trước mốc thời gian năm 2001 => chia thì quá khứ hoàn thành

Hướng dẫn dịch:

1. Sau khi Tom đọc email, anh ấy tắt máy tính.

2. Jane đã học đọc và viết trước khi cô ấy bắt đầu đi học phải không?

3. Chúng tôi chưa có kỳ nghỉ nước ngoài nào cho đến mùa hè năm ngoái.

4. Chúng tôi mệt vì đã chơi bóng cả buổi chiều.

5. Tôi đã đến thăm năm thành phố ở miền Nam Việt Nam tính đến năm 2001.

3 (trang 13 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): Complete the sentences with the past perfect form of the verbs in brackets. (Hoàn thành câu với dạng quá khứ hoàn thành của động từ trong ngoặc.)

1. They _____ (never / play) football until last week.

2. _____ (you / buy) a ticket before you arrived at the station?

3. I was sad because she _____ (forget) my birthday.

4. _____ (he / leave) the house when you called?

5. The children _____ (not / do) their homework, so they were in trouble.

Đáp án:

1. They had never played football until last week.

2. Had you bought a ticket before you arrived at the station?

3. I was sad because she had forgotten my birthday.

4. Had he left the house when you called?

5. The children hadn’t done their homework, so they were in trouble.

Giải thích:

1. Câu phủ định thì quá khứ hoàn thành dùng “never”: S + had + never + P2

2. Câu hỏi Yes/ No thì quá khứ hoàn thành: Had + S + had + P2?

3. Câu khẳng định thì quá khứ hoàn thành: S + had + P2

4. Câu hỏi Yes/ No thì quá khứ hoàn thành: Had + S + had + P2?

5.  Câu phủ định thì quá khứ hoàn thành: S + had + not + P2

Hướng dẫn dịch:

1. Họ chưa bao giờ chơi bóng cho đến tuần trước.

2. Bạn đã mua vé trước khi đến ga chưa?

3. Tôi buồn vì cô ấy đã quên ngày sinh nhật của tôi.

4. Anh ấy đã rời khỏi nhà khi bạn gọi điện chưa?

5. Bọn trẻ chưa làm bài tập về nhà nên gặp rắc rối.

4 (trang 13 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): USE IT! Work in pairs. Take turns to say what you think had happened before each situation. (Làm việc theo cặp. Lần lượt nói điều bạn nghĩ đã xảy ra trước mỗi tình huống.)

1. Peter apologised to his brother.

Perhaps they had had an argument.

2. Anna didn’t go to the cinema with her friends.

3. When Sally met her father at the station, she didn’t recognise him.

4. George was late for school on Tuesday.

5. Ben and Helen were very excited.

Đáp án:

2. Perhaps Anna had felt unwell.

3. Perhaps Sally’s father had changed his appearance significantly.

4. Perhaps George had overslept.

5. Perhaps Ben and Helen had received good news or achieved something they were looking forward to.

Hướng dẫn dịch:

1. Peter đã xin lỗi anh trai mình.

Có lẽ họ đã cãi nhau.

2. Anna đã không đi xem phim với bạn bè.

Có lẽ Anna đã cảm thấy không khỏe.

3. Khi Sally gặp bố ở nhà ga, cô ấy đã không nhận ra ông.

Có lẽ bố của Sally đã thay đổi ngoại hình một cách đáng kể.

4. George đã đi học muộn vào thứ Ba.

Có lẽ George đã ngủ quên.

5. Ben và Helen đã rất phấn khích.

Có lẽ Ben và Helen đã nhận được tin vui hoặc đạt được điều gì đó mà họ mong đợi.

Finished? (trang 13 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): Imagine you were late for school because you had gone on foot instead of by bicycle. Write sentences about what happened to you using the past perfect. (Hãy tưởng tượng bạn đi học muộn vì bạn đã đi bộ thay vì đi xe đạp. Viết câu về những gì đã xảy ra với bạn bằng cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành.)

Gợi ý:

By the time I realized my bicycle had broken down, I had already left the house and started walking towards school.

As I walked briskly, I remembered that my bicycle had malfunctioned, but it was too late to turn back.

When I reached the halfway point to school, I had already wasted a significant amount of time dealing with the broken bicycle.

By the time I arrived at school, I had exhausted myself from the long walk and felt frustrated for not being able to use my bicycle.

As I entered the classroom, I noticed that most of my classmates had already settled in, and I realized that if my bicycle hadn’t broken down, I would have been on time.

Hướng dẫn dịch:

Khi tôi nhận ra xe đạp của mình bị hỏng thì tôi đã rời khỏi nhà và bắt đầu đi bộ đến trường.

Khi tôi bước nhanh, tôi nhớ rằng xe đạp của tôi bị trục trặc, nhưng đã quá muộn để quay lại.

Khi đi được nửa chặng đường đến trường, tôi đã lãng phí một lượng thời gian đáng kể để xử lý chiếc xe đạp bị hỏng.

Khi đến trường, tôi đã kiệt sức sau chuyến đi bộ dài và cảm thấy bực bội vì không thể sử dụng xe đạp.

Khi bước vào lớp, tôi nhận thấy hầu hết các bạn cùng lớp đã ổn định chỗ ở và tôi nhận ra rằng nếu xe đạp của tôi không bị hỏng thì tôi đã có thể đến đúng giờ.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1: Then and now hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Friends plus hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 Friends plus.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên