Tiếng Anh 9 Unit 1 Reading trang 12 - Friends plus 9Lời giải bài tập Unit 1 lớp 9 Reading trang 12 trong Unit 1: Then and now Tiếng Anh 9 Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1.

Tiếng Anh 9 Unit 1 Reading trang 12 - Friends plus 9

Quảng cáo

THINK! (trang 12 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): What are different types of vehicles that transport people and goods? (Có những loại phương tiện nào chuyên chở người và hàng hóa?)

Gợi ý:

Various vehicles transport people and goods such as cars, buses, trucks, trains, ships, bicycles, motorcycles, aeroplanes, etc.

Hướng dẫn dịch:

Các phương tiện khác nhau vận chuyển người và hàng hóa như ô tô, xe buýt, xe tải, tàu hoả, tàu thủy, xe đạp, xe máy, máy bay, v.v.

1 (trang 12 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): Read and listen to the fact file. How many types of vehicles are mentioned? What are they? (Đọc và nghe hồ sơ dữ liệu. Có bao nhiêu loại phương tiện được đề cập? Chúng là gì?)

Audio 1.05

Land transport in Việt Nam – then and now

Over the years, there have been significant changes to land transport in Việt Nam. People used to rely heavily on bicycles, but modern forms of transport have replaced them.

Quảng cáo

Bicycles

Had bicycles been an important means for many years before the advent of motorised vehicles? This was definitely true because they had played an essential role in Vietnamese daily life by the mid-20th century. Bicycles were used to get around, commute to work, transport goods to markets, and even to travel long distances. Streets full of bicycles made it a common sight.

Motor vehicles

As the economy grew, there was a need for faster and more efficient transport. This led to the introduction of motorbikes due to their speed and convenience. The motor vehicles on the roads had not increased dramatically until the 1990s. At the time, the government was trying to invest in new infrastructure, like highways and railways. People then had a greater variety of transport choices.

Modern-day vehicles

In recent years, the increasing number of cars resulting from economic development has been a new sign of social status. Cars, along with motorbikes, are one of the main vehicles for many city dwellers. In addition, tech-based services are becoming more competitive, providing people with a convenient and affordable way to move from one place to another.

Quảng cáo

Đáp án:

There are two types of vehicles mentioned in the fact file: bicycles and motor vehicles.

Hướng dẫn dịch:

Có hai loại phương tiện được đề cập trong hồ sơ dữ liệu là xe đạp và xe cơ giới.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Vận tải đường bộ ở Việt Nam – xưa và nay

Trong những năm qua, vận tải đường bộ ở Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Mọi người từng phụ thuộc nhiều vào xe đạp nhưng các phương tiện giao thông hiện đại đã thay thế chúng.

Xe đạp

Xe đạp đã là phương tiện quan trọng trong nhiều năm trước khi xe cơ giới ra đời đúng chứ? Điều này hoàn toàn đúng vì chúng đã đóng một vai trò thiết yếu trong đời sống hàng ngày của người Việt vào giữa thế kỷ 20. Xe đạp được sử dụng để đi lại, đi làm, vận chuyển hàng hóa đến chợ và thậm chí để đi những quãng đường dài. Những con phố đầy xe đạp khiến nó trở thành một cảnh tượng thường thấy.

Quảng cáo

Xe cơ giới

Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu vận chuyển cần nhanh hơn và hiệu quả hơn. Điều này dẫn đến sự ra đời của xe máy do tốc độ và sự tiện lợi của chúng. Các phương tiện cơ giới trên đường không tăng đáng kể cho đến những năm 1990. Vào thời điểm đó, chính phủ đang cố gắng đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới, như đường cao tốc và đường sắt. Khi đó người dân có nhiều lựa chọn phương tiện đi lại hơn.

Xe cộ thời hiện đại

Trong những năm gần đây, số lượng ô tô ngày càng tăng do sự phát triển kinh tế là một dấu hiệu mới về địa vị xã hội. Ô tô, cùng với xe máy, là một trong những phương tiện di chuyển chính của nhiều người dân thành phố. Ngoài ra, các dịch vụ dựa trên công nghệ đang trở nên cạnh tranh hơn, cung cấp cho mọi người phương thức thuận tiện và giá cả phải chăng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

2 (trang 12 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): Read the text again. Find out the adjectives that describe the forms of transport. (Đọc văn bản một lần nữa. Tìm những tính từ mô tả các hình thức vận chuyển.)

Đáp án:

- modern (adj): hiện đại

- motorized (adj): cơ giới hoá

- fast (adj): nhanh

- efficient (adj): hiệu quả

- main (adj): chính, chủ yếu

- convenient (adj): thuận tiện

- affordable (adj): phải chăng

3 (trang 12 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. When were bicycles the important means of transport in Việt Nam?

2. Why did people ride motorbikes instead of bicycles?

3. What was the government trying to do during the 1990s?

4. What vehicles do city dwellers prefer?

5. What services are becoming more competitive?

Đáp án:

1. Bicycles were the important means of transport in Vietnam by the mid-20th century.

2. Because the economy grew, there was a need for faster and more efficient transport.

3. At the time, the government was trying to invest in new infrastructure, like highways and railways.

4. They prefer cars, along with motorbikes.

5. Tech-based services are becoming more competitive.

Hướng dẫn dịch:

1. Xe đạp là phương tiện giao thông quan trọng ở Việt Nam từ khi nào?

Xe đạp là phương tiện giao thông quan trọng ở Việt Nam vào giữa thế kỷ 20.

2. Tại sao người ta đi xe máy thay vì xe đạp?

Do nền kinh tế phát triển nên có nhu cầu vận chuyển nhanh hơn và hiệu quả hơn.

3. Chính phủ đã cố gắng làm gì trong những năm 1990?

Vào thời điểm đó, chính phủ đang cố gắng đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới như đường cao tốc và đường sắt.

4. Người dân thành phố thích phương tiện nào hơn?

Họ thích ô tô hơn là xe máy.

5. Những dịch vụ nào đang trở nên cạnh tranh hơn?

Các dịch vụ dựa trên công nghệ đang trở nên cạnh tranh hơn.

4 (trang 12 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): VOCABULARY PLUS Match the phrasal verbs in blue with the following meanings. (Nối các cụm động từ màu xanh với nghĩa sau đây.)

1. being caused by                                 resulting from

2. caused (things) to happen                  ___________

3. go or travel                                         ___________

4. need the help of                                  ___________

5. spend money or time on                     ___________

Đáp án:

1. being caused by – resulting from

2. caused (things) to happen – led to

3. go or travel – get around

4. need the help of – rely on

5. spend money or time on – invest in

Hướng dẫn dịch:

1. gây ra bởi – kết quả từ

2. khiến (sự việc) xảy ra – dẫn tới

3. đi hay di chuyển – đi lại

4. cần sự giúp đỡ của – dựa vào, phụ thuộc vào

5. dành tiền hoặc thời gian vào – đầu tư vào

5 (trang 12 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): Complete the sentences with the correct forms of phrasal verbs in the text. (Hoàn thành câu với dạng đúng của cụm động từ trong văn bản.)

1. My grandmother is finding it harder to _____ these days.

2. The city plans to _____ its educational system this year.

3. Reducing speed limits has _____ fewer deaths on the roads.

4. Many people now _____ the internet for news.

5. His difficulty in walking _____ a childhood illness.

Đáp án:

1. My grandmother is finding it harder to get around these days.

2. The city plans to invest in its educational system this year.

3. Reducing speed limits has led to fewer deaths on the roads.

4. Many people now rely on the internet for news.

5. His difficulty in walking results from a childhood illness.

Giải thích:

1. Dùng “to V nguyên thể” để chỉ mục đích

2. plan + to V nguyên thể: lên kế hoạch làm gì

3. Thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + P2

4. Thì hiện tại đơn: S + V_(s/es), chủ ngữ “Many people” tương đương đại từ “They” => chia V nguyên thể

5. Thì hiện tại đơn: S + V_(s/es), chủ ngữ “His difficulty in walking” tương đương đại từ “It” => chia V_s/es

Hướng dẫn dịch:

1. Bà tôi dạo này đi lại khó khăn hơn.

2. Thành phố có kế hoạch đầu tư vào hệ thống giáo dục trong năm nay.

3. Giảm giới hạn tốc độ đã dẫn đến ít ca tử vong trên đường hơn.

4. Hiện nay nhiều người dựa vào internet để tìm tin tức.

5. Việc đi lại khó khăn của anh ấy là do một căn bệnh thời thơ ấu.

6 (trang 12 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): USE IT! Work in pairs. Discuss the questions. Then share your ideas with another pair. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi. Sau đó chia sẻ ý tưởng của bạn với một cặp khác.)

1. How many different kinds of transport have you used?

2. Which transport do you prefer - air, road or water?

3. Have you got a smartphone app to call a taxi?

4. How do you travel to school every day?

Gợi ý:

1. I have used 3 kinds of transport: bicycles, trains and aeroplanes.

2. I prefer travelling by road. It is more convenient and affordable.

3. Yes, I have. I have Grab to call a taxi.

4. I go to school by bicycle every day.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã sử dụng bao nhiêu loại phương tiện giao thông khác nhau?

Tôi đã sử dụng 3 loại phương tiện giao thông: xe đạp, tàu hỏa và máy bay.

2. Bạn thích phương tiện di chuyển nào hơn - đường hàng không, đường bộ hay đường thủy?

Tôi thích di chuyển bằng đường bộ hơn. Nó thuận tiện hơn và giá cả phải chăng.

3. Bạn đã có ứng dụng điện thoại thông minh để gọi taxi chưa?

Có, tôi có. Tôi có Grab để gọi taxi.

4. Hàng ngày bạn đi học bằng phương tiện gì?

Hàng ngày tôi đi học bằng xe đạp.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1: Then and now hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Friends plus hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 Friends plus.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên