Tiếng Anh 9 Unit 1 Writing trang 17 - Friends plus 9Lời giải bài tập Unit 1 lớp 9 Writing trang 17 trong Unit 1: Then and now Tiếng Anh 9 Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1.

Tiếng Anh 9 Unit 1 Writing trang 17 - Friends plus 9

Quảng cáo

THINK! (trang 17 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): What are the best and worst experiences you’ve had on holiday? (Trải nghiệm tuyệt vời nhất và tồi tệ nhất bạn có trong kỳ nghỉ là gì?)

Gợi ý:

My best experience on holiday was when I arrived at the resort. The moment I stepped out of the car, I was greeted by the sound of crashing waves and the sight of palm trees swaying in the gentle breeze. The resort was like a paradise, with crystal clear waters and white sandy beaches.

My worst experience happened during a hiking trip in the nearby mountains. I decided to explore the lush green trails and enjoy the breathtaking views. But halfway through the hike, a sudden thunderstorm rolled in. The rain poured heavily, making the trails slippery and dangerous. It was a scary and uncomfortable situation, as I was drenched and cold. I had to abandon the hike and return to the resort disappointed.

Hướng dẫn dịch:

Trải nghiệm tuyệt vời nhất của tôi trong kỳ nghỉ là khi tôi đến khu nghỉ dưỡng. Vừa bước ra khỏi xe, tôi đã được chào đón bởi tiếng sóng vỗ và hình ảnh những hàng cọ đung đưa trong làn gió nhẹ. Khu nghỉ dưỡng giống như một thiên đường với làn nước trong vắt và những bãi biển cát trắng.

Trải nghiệm tồi tệ nhất của tôi xảy ra trong chuyến đi bộ đường dài ở vùng núi gần đó. Tôi quyết định khám phá những con đường mòn xanh tươi và tận hưởng khung cảnh ngoạn mục. Nhưng đi được nửa đường thì một cơn giông bất ngờ ập đến. Mưa trút xuống khiến đường đi trơn trượt và nguy hiểm. Đó là một tình huống đáng sợ và không thoải mái, vì tôi ướt đẫm và lạnh cóng. Tôi đành phải bỏ cuộc leo núi và thất vọng quay về khu nghỉ dưỡng.

Quảng cáo

1 (trang 17 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): Read Mary’s blog post. Was this a good, bad or mixed experience for her? Why? (Đọc bài đăng trên blog của Mary. Đây là một trải nghiệm tốt, xấu hay cả hai đối với cô ấy? Tại sao?)

An eventful day

We had a great camping holiday in Germany last week, but there were some ups and downs! Tuesday was definitely the biggest adventure.

It all started at about seven in the morning, when my dad decided that we should go to a theme park. While we were still waking up, he started packing the car for a day out, including food for a picnic.

The moment that we left the campsite, it started raining, and by the time we arrived at the theme park two hours later, it was terrible. We couldn’t even walk to the entrance. So we stayed in the car and ate our sandwiches. Meanwhile, my baby brother started crying because we had forgotten his teddy. Perfect! After that, we drove straight back to the campsite again.

When we finally got back there, we’d been in the car for five hours. Amazingly, just as we were getting out of the car, the rain stopped. So we went for a swim in the lake and played some football with the other kids at the campsite. Afterwards we had a barbecue, and we stayed outside chatting until one in the morning, so it was all OK in the end.

Quảng cáo

Đáp án:

This was a mixed experience for her.

Giải thích:

Thông tin: We had a great camping holiday in Germany last week, but there were some ups and downs! (Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ cắm trại tuyệt vời ở Đức vào tuần trước, nhưng cũng có một số thăng trầm!)

Hướng dẫn dịch:

Đây là một trải nghiệm vừa tốt vừa tệ đối với cô ấy.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Một ngày đầy sự kiện

Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ cắm trại tuyệt vời ở Đức vào tuần trước, nhưng cũng có một số thăng trầm! Thứ ba chắc chắn là cuộc phiêu lưu lớn nhất.

Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng bảy giờ sáng, khi bố tôi quyết định chúng tôi nên đi công viên giải trí. Trong khi chúng tôi vẫn còn đang tỉnh dậy, ông bắt đầu đóng gói đồ đạc cho một ngày đi chơi, bao gồm cả đồ ăn cho chuyến dã ngoại.

Khi chúng tôi rời khu cắm trại, trời bắt đầu mưa, và khi chúng tôi đến công viên giải trí hai giờ sau, trời thật khủng khiếp. Chúng tôi thậm chí không thể đi bộ đến lối vào. Vì thế chúng tôi ở lại trong xe và ăn bánh sandwich. Trong khi đó, em trai tôi bắt đầu khóc vì chúng tôi để quên chú gấu bông của em ấy. Hoàn hảo thật! Sau đó chúng tôi lại lái xe thẳng về khu cắm trại.

Quảng cáo

Cuối cùng khi chúng tôi quay lại đó, chúng tôi đã ở trong xe được năm tiếng đồng hồ. Thật ngạc nhiên, khi chúng tôi vừa bước ra khỏi xe thì trời lại tạnh mưa. Vì vậy chúng tôi đi bơi trong hồ và chơi bóng đá với những đứa trẻ khác ở khu cắm trại. Sau đó chúng tôi tổ chức tiệc nướng và ở bên ngoài trò chuyện cho đến một giờ sáng, nên cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn.

2 (trang 17 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): Read the text again and answer the questions. (Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. Who had the idea to go to a theme park?

2. Why didn’t they go into the theme park?

3. What were they doing when the rain stopped?

Đáp án:

1. Mary’s dad had the idea to go to a theme park.

2. Because it was raining terribly, and they couldn’t walk to the entrance.

3. They were getting out of the car when the rain stopped.

Giải thích:

1. Thông tin: It all started at about seven in the morning, when my dad decided that we should go to a theme park. (Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng bảy giờ sáng, khi bố tôi quyết định chúng tôi nên đi công viên giải trí.)

2. Thông tin: The moment that we left the campsite, it started raining, and by the time we arrived at the theme park two hours later, it was terrible. We couldn’t even walk to the entrance. (Khi chúng tôi rời khu cắm trại, trời bắt đầu mưa, và khi chúng tôi đến công viên giải trí hai giờ sau, trời thật khủng khiếp. Chúng tôi thậm chí không thể đi bộ đến lối vào.)

3. Thông tin: Amazingly, just as we were getting out of the car, the rain stopped. (Thật ngạc nhiên, khi chúng tôi vừa bước ra khỏi xe thì trời lại tạnh mưa.)

Hướng dẫn dịch:

1. Ai có ý tưởng đi đến công viên giải trí?

Bố của Mary có ý tưởng đi đến công viên giải trí.

2. Tại sao họ không vào công viên giải trí?

Bởi vì trời mưa rất to và họ không thể đi bộ đến lối vào.

3. Họ đang làm gì khi trời tạnh mưa?

Họ vừa bước ra khỏi xe thì trời tạnh mưa.

Language point: Time connectors (Từ nối chỉ thời gian)

3 (trang 17 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): Check the meaning of the words in blue in Mary’s blog post. Then choose the correct options in 1-5. (Kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong bài đăng trên blog của Mary. Sau đó chọn các phương án đúng cho các câu 1-5.)

1. We went shopping and afterwards / meanwhile I went to a café.

2. I stayed in the café just as / until it closed.

3. By the time / Finally we arrived home, I was really tired.

4. We had made some sandwiches while / before we left home.

5. In the end / The moment that we said goodbye, I felt sad.

Đáp án:

1. We went shopping and afterwards I went to a café.

2. I stayed in the café until it closed.

3. By the time we arrived home, I was really tired.

4. We had made some sandwiches before we left home.

5. The moment that we said goodbye, I felt sad.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi đi mua sắm và sau đó tôi đến quán cà phê.

2. Tôi đã ở lại quán cà phê cho đến khi nó đóng cửa.

3. Khi về đến nhà, tôi thực sự mệt mỏi.

4. Chúng tôi đã làm vài chiếc bánh sandwich trước khi rời nhà.

5. Giây phút chia tay, tôi thấy buồn.

Tiếng Anh 9 Unit 1 Writing trang 17 | Friends plus 9

Hướng dẫn dịch:

CÁC CỤM TỪ KHÓA

Miêu tả một ngày đầy sự kiện

It all started at / when ... (Mọi chuyện bắt đầu vào / khi ...)

The moment that ... (Khoảnh khắc mà ...)

By the time ... (Vào lúc ...)

Meanwhile, ... (Trong khi đó, ...)

When we finally ... (Khi cuối cùng chúng tôi ...)

Amazingly, ... (Thật ngạc nhiên, ...)

In the end, ... (Cuối cùng thì, ...)

4 (trang 17 SGK Tiếng Anh 9 Friends plus): USE IT! Follow the steps in the Writing Guide. (Thực hiện theo các bước trong phần Hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE (HƯỚNG DẪN VIẾT)

A. TASK (NHIỆM VỤ)

Write a blog post (100-120 words) about a good or bad experience which you had on holiday. (Viết một bài đăng trên blog (100-120 từ) về trải nghiệm tốt hoặc xấu mà bạn có trong kỳ nghỉ.)

B. THINK AND PLAN (SUY NGHĨ VÀ LẬP DÀN Ý)

Copy and complete the ideas map with notes about your story. (Sao chép và hoàn thành bản đồ ý tưởng kèm theo ghi chú về câu chuyện của bạn.)

- Where? (Ở đâu?)

- Who? (Ai?)

- When? (Khi nào?)

- Background (Bối cảnh)

- Main events (Sự việc chính)

- Before (Trước khi)

- During (Trong khi)

C. WRITE (VIẾT)

Paragraph 1: Set the scene. What had happened before the main action started? (Đoạn 1: Bối cảnh. Điều gì đã xảy ra trước khi hành động chính bắt đầu?)

Paragraph 2: What were the main events and what was happening in the background? (Đoạn 2: Các sự việc chính là gì và những gì đang diễn ra xung quanh là gì?)

Paragraph 3: What happened at the end? How did everyone feel? (Đoạn 3: Chuyện gì đã xảy ra lúc cuối? Mọi người đã cảm thấy thế nào?)

D. CHECK (KIỂM TRA)

- variety of verb tenses (sự đa dạng của thì động từ)

- time connectors (từ nối chỉ thời gian)

Gợi ý:

Holidays are meant to be a time of relaxation and enjoyment, but sometimes they can take an unexpected turn. During my recent vacation to a serene coastal town, I had an unforgettable experience that was a mix of both good and bad moments. The journey began with high hopes and excitement as I arrived at the picturesque destination. The breathtaking beaches and charming local culture instantly captivated me. However, my enthusiasm soon turned into frustration when I encountered some unfortunate events. First, my accommodation had a plumbing issue, leaving me without water for a day. Then, a sudden storm disrupted my plans for a beach picnic. Despite these setbacks, I decided to make the most of my holiday. I explored the town's hidden gems, indulged in delicious local cuisine, and connected with friendly locals.

Hướng dẫn dịch:

Kỳ nghỉ có nghĩa là thời gian thư giãn và tận hưởng, nhưng đôi khi chúng có thể có một bước ngoặt bất ngờ. Trong kỳ nghỉ gần đây tại một thị trấn ven biển thanh bình, tôi đã có một trải nghiệm khó quên, đó là sự đan xen giữa những khoảnh khắc vui và buồn. Cuộc hành trình bắt đầu với nhiều hy vọng và phấn khích khi tôi đến được nơi đẹp như tranh vẽ. Những bãi biển đẹp ngoạn mục và văn hóa địa phương quyến rũ ngay lập tức làm tôi say mê. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của tôi sớm chuyển thành sự chán nản khi gặp phải một số sự việc không may mắn. Đầu tiên, chỗ ở của tôi gặp vấn đề về hệ thống ống nước, khiến tôi không có nước trong một ngày. Sau đó, một cơn bão bất ngờ làm gián đoạn kế hoạch đi dã ngoại trên bãi biển của tôi. Bất chấp những trở ngại này, tôi quyết định tận dụng tối đa kỳ nghỉ của mình. Tôi khám phá những viên ngọc quý ẩn giấu của thị trấn, thưởng thức ẩm thực địa phương ngon miệng và kết nối với những người dân địa phương thân thiện.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1: Then and now hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Friends plus hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 Friends plus.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên