Tổng hợp lý thuyết Toán 11 Chương 2 Chân trời sáng tạo

Tổng hợp lý thuyết Toán 11 Chương 2: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết với bài tập có lời giải sẽ giúp học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức trọng tâm Toán 11 Chương 2.

Tổng hợp lý thuyết Toán 11 Chương 2 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Lý thuyết tổng hợp Toán 11 Chương 2

1. Dãy số là gì?

1.1. Dãy số vô hạn

- Hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương ℕ* được gọi là một dãy số vô hạn (hay gọi tắt là dãy số), nghĩa là

Tổng hợp lý thuyết Toán 11 Chương 2 Chân trời sáng tạo

- Ta có thể kí hiệu dãy số trên là (un), và (un) được viết dưới dạng khai triển là: u1, u2, u3,...., un,....

- Số u1 được gọi là số hạng đầu, un là số hạng thứ n và gọi là số hạng tổng quát của dãy số.

Chú ý:

• Số u1 = u(1) được gọi là số hạng đầu, un = u(n) là số hạng thứ n hay số hạng tổng quát của dãy số.

• Nếu ∀n ∈ ℕ*, un = C thì (un) được gọi là dãy số không đổi.

Quảng cáo

1.2. Dãy số hữu hạn

- Hàm số u xác định trên tập M = {1; 2; 3; ...; m} với ∀m ∈ ℕ* được gọi là một dãy số hữu hạn.

- Dãy số hữu hạn được khai triển dưới dạng u1, u2, u3,...., um. Trong đó, u1 được gọi là số hạng đầu, um được gọi là số hạng cuối.

2. Cách xác định dãy số

Một dãy số có thể được cho bằng các cách sau:

Cách 1: Liệt kê các số hạng (với các dãy số hữu hạn).

Cách 2: Cho công thức của số hạng tổng quát un.

Cách 3: Cho hệ thức truy hồi, nghĩa là:

• Cho số hạng thứ nhất u1 (hoặc một vài số hạng đầu tiên).

• Cho một công thức tính un theo un – 1 (hoặc theo vài số hạng đứng ngay trước nó).

Cách 4: Cho bằng cách mô tả.

3. Dãy số tăng, dãy số giảm

- Dãy số (un) là dãy số tăng nếu un + 1 > un với mọi n ∈ ℕ*.

- Dãy số (un) là dãy số giảm nếu un + 1 < un với mọi n ∈ ℕ*.

Quảng cáo

4. Dãy số bị chặn

- Dãy số (un) được gọi là dãy số bị chặn trên nếu tồn tại một số M sao cho

un ≤ M, ∀n ∈ ℕ*.

- Dãy số (un) được gọi là dãy số bị chặn dưới nếu tồn tại một số M sao cho

un ≥ M, ∀n ∈ ℕ*.

- Dãy số (un) được gọi là dãy số bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, nghĩa là tồn tại các số m và M sao cho

M ≤ un ≤ M, ∀n ∈ ℕ*.

 5. Cấp số cộng

- Cấp số cộng là một dãy số (vô hạn hoặc hữu hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó với một số d không đổi, nghĩa là:

un + 1 = un + d với n ∈ ℕ*.

Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.

6. Số hạng tổng quát của cấp số cộng

Định lí 1: Nếu một cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d thì số hạng tổng quát un của nó được xác định bởi công thức:

un = u1 + (n – 1)d, n ≥ 2.

Quảng cáo

7. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng

Định lí 2: Giả sử (un) là một cấp số cộng có công sai d. Đặt Sn = u1 + u2 + ... + un, khi đó

Tổng hợp lý thuyết Toán 11 Chương 2 Chân trời sáng tạo

8. Cấp số nhân

- Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số q không đổi, nghĩa là:

un + 1 = un . q với n ∈ ℕ*.

Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.

9. Số hạng tổng quát của cấp số nhân

Định lí 1: Nếu một cấp số nhân (un) có số hạng đầu u1 và công bội q thì số hạng tổng quát un của nó được xác định bởi công thức:

un = u1 . qn – 1, n ≥ 2.

10. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân

Định lí 2: Giả sử (un) là một cấp số nhân có công bội q ≠ 1. Đặt Sn = u1 + u2 + ... + un, khi đó:

Tổng hợp lý thuyết Toán 11 Chương 2 Chân trời sáng tạo

Chú ý: Khi q = 1 thì Sn = n . u1.

Bài tập tổng hợp Toán 11 Chương 2

Bài 1. Cho dãy số (un) được xác định bởi un=n+12n với n ∈ ℕ*.

a) Liệt kê 3 số hạng đầu của dãy số (un).

b) Xét tính tăng, giảm của dãy số (un).

Hướng dẫn giải

a) Ta có: u1=1+121=1,  u2=2+122=34,  u3=3+123=12.

b) Ta có: un+1un=(n+1)+12n+1n+12n

=n+22.2nn+12n=n+22n22.2n=n2n+1<0

⇔ un + 1 < un.

Vậy (un) là dãy số giảm.

Bài 2. Xét tính bị chặn của dãy số sau: un = 4 – 3n – n2.

Hướng dẫn giải

Tổng hợp lý thuyết Toán 11 Chương 2 Chân trời sáng tạo

Ta có: un + 1 – un = 4 – 3(n + 1) – (n + 1)2 – (4 – 3n – n2)

= 4 – 3n – 3 – n2 – 2n – 1 – 4 + 3n + n2

= − 2n − 4

⇔ un + 1 < un.

⇒ (un) là dãy số giảm, tức là n càng tăng thì un càng giảm ⇒ (un) không bị chặn dưới.

Vậy (un) là dãy số bị chặn trên.

Bài 3. Cho dãy số (un) bởi hệ thức truy hồi: u1=12,  un+1=2un. Tìm ra công thức số hạng tổng quát của dãy số này.

Hướng dẫn giải

Ta có: u1=12=21;  u2=1=20;  u3=2=21;  u4=4=22.

Ta nhận thấy u1 = 21 – 2; u2 = 22 – 2; u3 = 23 – 2; u4 = 24 – 2.

Vậy công thức số hạng tổng quát của dãy số (un) là un = 2n – 2.

Bài 4. Cho dãy số (un), biết un=n+12n+1. Số 815 là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 8;                               

B. 6;                                

C. 5;                                

D. 7.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta cần tìm n sao cho un=n+12n+1=81515n+15=16n+8n=7.

Bài 5. Cho cấp số cộng (un) có u1 = 321 và un + 1 = un – 3, ∀n ∈ ℕ*. Số 99 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số?

A. 72;

B. 73;

C. 74;

D. 75.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có: un + 1 = un – 3 ⇒ un + 1 − un = −3 ⇒ d = −3.

un = u1 + (n – 1)d = 321 + (n – 1)(−3) = −3n + 324.

Ta có: un = 99 ⇒ −3n + 324 = 99

⇒ −3n = −225 ⇒ n = 75.

Vậy 99 là số hạng thứ 75 trong dãy số.

Bài 6. Cho cấp số cộng (un) có u2 = 2017 và u3 = 1945. Số hạng thứ 6 của cấp số cộng đã cho bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Ta có u3 – u2 = 1945 – 2017 = –72 ⇒ d = −72.

⇒ u1 = u2 − d = 2017 + 72 = 2089.

u6 = u1 + 5d = 2089 + 5.(−72) = 1729.

Vậy số hạng thứ 6 của cấp số cộng đã cho là 1729.

Bài 7. Cho cấp số cộng (un) có u1=13,  u8=26 . Tìm d và xác định công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng đã cho.

Hướng dẫn giải

Ta có u8=u1+7d 26=13+7d

7d=773d=113.

Vậy công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng (un) là un=u1+113n1 .

Bài 8. Cho cấp số nhân (un) có u2 = 2 và u5 = 16. Tìm q và u1 của cấp số nhân đã cho.

Hướng dẫn giải

Ta có:

• u2 = u1.q ⇔ 2 = u1.q

• u5 = u1.q4 ⇔ 16 = u1.q4

Khi đó u5u2=u1.q4u1.q=q3 ⇔ q3 = 8 ⇔ q = 2.

Do đó u1 = 1.

Vậy q = 2 và u1 = 1.

Bài 9. Dãy số (un) có un = 4 . 3n có phải là cấp số nhân không? Nếu phải hãy xác định công bội?

A. q = 3;

B. q = 2;

C. q = 4;

D. q = 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: un+1un=4.3n+14.3n=3 không phụ thuộc vào n.

Vậy dãy số (un) là một cấp số nhân với công bội q = 3.

Bài 10. Cho cấp số nhân (un) có u1 = 3 và q=12. Tính tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

A. 765256;

B. 765128;

C. 265756;

D. 128265.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tổng hợp lý thuyết Toán 11 Chương 2 Chân trời sáng tạo

Học tốt Toán 11 Chương 2

Các bài học để học tốt Tổng hợp lý thuyết Toán 11 Chương 2 Toán lớp 11 hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên