Tổng hợp lý thuyết, bài tập Chương 3 phần Số học Toán 6 có đáp án

Tổng hợp lý thuyết Chương 3 (phần Số học Toán 6)

A. Lý thuyết

1. Hai phân số bằng nhau

Hai phân số a/b và c/d gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau)

2. Tính chất cơ bản của phân số

   + Nếu ta nhân cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng ta được một phân sô mới bằng phân số đã cho

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

3. Cách rút gọn phân số

Muốn rút gọn phân số , ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng .

4. Phân số tối giản

   + Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa ) là phân số mà cả tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1. Để rút gọn một lần mà được kết quả là phân số tối giản, chỉ cần chia tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng

   + Để rút gọn một phân số có thể phân tích tử và mẫu thành tích các thừa số

Chú ý:

   + Phân số a/b là tối giản nếu |a| và |b| là hai nguyên tố cùng nhau.

   + Khi rút gọn một phân số, người ta thường rút gọ về phân số tối giản.

5. Quy đồng mẫu hai phân số

Muốn quy đồng hai phân số ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của 2 mẫu số để làm mẫu chung

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (chia mẫu chung cho từng mẫu)

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số -3/5 và -5/8

6. Các bước quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu số dương

Muốn quy đồng nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để là mẫu chung

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu)

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

7. So sánh hai phân số cùng mẫu

Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

8. So sánh hai phân số không cùng mẫu

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

Nhận xét:

   + Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0, gọi là phân số dương

   + Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0, gọi là phân số âm

    Ta còn có cách so sánh phân số như sau:

   • Áp dụng tính chất:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   • Đưa về hai phân số cùng tử dương rồi so sánh mẫu (chỉ áp dụng đối với hai phân số cùng dương)

   + Chọn số thứ ba làm trung gian

9. Cộng hai phân số cùng mẫu

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

10. Cộng hai phân số khác mẫu

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu. ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng mẫu rồi cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu chung

11. Các tính chất

   + Tính chất giao hoán : Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Tính chất kêt hợp:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Cộng với số 0: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

12. Số đối

Hai số gọi là đối nhau nêu tổng của chúng bằng

Kí hiệu số đối của phân số a/b và -a/b

Ví dụ: Số đối của 5/6 là -5/6

Số đối của -2/9 là 2/9.

13. Phép trừ phân số

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

14. Quy tắc phép nhân phân số

   + Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên ), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

15. Các tính chất cơ bản của phân số

   + Tính chất giao hoán: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Tính chất kết hợp: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Nhân với số 1: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Nhân với số 0: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Nhận xét:

Lũy thừa của một phân số: Với n ∈ N thừa số

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

16. Số nghịch đảo

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1

Ví dụ:

Số nghich đảo của 1/6 là 6; số nghịch đảo của -5 là -1/5.

17. Phân chia phân số

Muốn chia một phân só hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

18. Hỗn số

   + Nếu phân số dương lớn hơn 1, ta có thể viết nó dưới dạng hỗn số bằng cách: chia tử cho mẫu, thương tìm được là nguyên của hỗn số, số tư là tử của phân số kèm theo, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho

   + Muốn viết một hỗn số dưới dạng một phân số, ta nhân phần nguyên với mẫu rồi cộng với tử, kết quả tìm được là tử số của phân số, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho

   + Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viêt số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được

19. Số thập phân

Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10

   + Số thập phân gồm hai phần:

• Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

• Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

20. Phần trăm

Những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần tram với kí hiệu %

21. Tỉ số của hai số

Thương trong phép chia số a cho số b (b ≠ 0) gọi là tỉ số của a và b

Kí hiệu a:b hoặc a/b

Ví dụ:

Tỉ số của Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

22. Tỉ số phần trăm

Muốn tìm tỉ số phần tram của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Ví dụ:

Tỉ số phần trăm của 2kg và 40kg là: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

23. Tỉ lệ xích

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ ( hoặc bản đồ ) và khoảng cách giữa hai điểm tương ứng thực tế: T = a/b ( có cùng đơn vị đo)

24. Biểu đồ phần trăm

Để nêu bật và so sánh một cách trực quan các giá trị phần tram của cùng một đại lượng, người ta dùng biểu đồ phần trăm. Biểu đồ phần tram thường được dựng dưới dạng cột, ô vuông và hình quạt

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5 ?

A. 4/10     B. -6/15     C. 6/15     D. -4/-10

Đáp án A : Vì -2.10 ≠ 4.5 nên -2/5 ≠ 4/10 ⇒ A sai

Đáp án B: Vì (-2).15 = (-6).5 nên -2/5 = -6/15 ⇒ B đúng

Đáp án C: (-2).15 ≠ 6.5 nên -2/5 ≠ 6/15 ⇒ C sai

Đáp án D: Vì -2.(-10) ≠ (-4).5 nên -2/5 ≠ -4/-10 ⇒ D sai

Chọn đáp án B

Câu 2: Chọn câu sai?

A. 1/3 = 45/135     B. -13/20 = 26/-40

C. -4/15 = -16/-60     D. 6/7 = -42/-49

Đáp án A: Vì 1.135 = 3.45 nên 1/3 = 45/135 ⇒ A đúng

Đáp án B : Vì (-13).(-40) = 20.26 nên -13/20 = 26/-40 ⇒ B đúng

Đáp án C : Vì (-4).(-60) = 15.(-16) nên -4/15 ≠ -16/-60 ⇒ C sai

Đáp án D : Vì 6.(-49) = 7.(-42) nên 6/7 = -42/-49 ⇒ D đúng

Chọn đáp án C

Câu 3: Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3 ?

A. x = 7     B. x = 5     C. x = 15     D. x = 6

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15/90 = 5/...

A. 20     B. -60     C. 60     D. 30

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Câu 5: Cho tập A = {1; -2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số

A. 9     B. 6     C. 3     D. 12

Các phân sô thỏa mãn đề bài là:

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy có 6 phân số thỏa mãn đề bài

Chọn đáp án B

Câu 6: TÌm số a; b biết Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. a = 3, b = -259     B. a = -3, b = -259

C. a = 3, b = 259     D. a = -3, b = 259

Ta có:

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy a = 3, b = -259

Chọn đáp án A

Câu 7: Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

A. -2/4     B. -15/-96     C. 13/27     D. -29/58

Đáp án A: ƯCLN(2; 4) = 2 ≠ 1 nên loại

Đáp án B: ƯCLN(15; 96) = 3 ≠ 1 nên loại

Đáp án C: ƯCLN(13; 27) = 1 ≠ 1 nên C đúng

Đáp án D: ƯCLN(29; 58) = 29 ≠ 1 nên D loại

Chọn đáp án C

Câu 8: Nhân cả tử số và mẫu số của phân số 14/23 với số nào để được phân số 168/276

A. 14     B. 23     C. 12     D. 22

Ta có: 168:14 = 12 và 276:23 = 12 nên số cần tìm là 12

Chọn đáp án C

Câu 9: Rút gọn phân số 600/800 về dạng phân sô tối giản ta được :

A. 1/2     B. 6/8     C. 3/4     D. -3/4

Ta có ƯCLN(600, 800) = 200 nên :

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

Câu 10: Rút gọn phân số Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết về dạng phân số tối giản ta được phân số có tử số là

A. 4/9     B. 31     C. -1     D. 4

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy tử số của phân số phải tìm là 4

Chọn đáp án D

Câu 11: Tìm x biết Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 101     B. 32     C. -23     D. 23

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Câu 12: Hãy chọn phân số không bằng phân số -8/9 trong các phân số dưới đây ?

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

Câu 13: Phân số bằng phân số Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết mà có tử số và mẫu số đều là sô dương , có ba chữ số là phân số nào ?

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Câu 14: Mẫu chung nguyên dương nhỏ nhất của các phân số Trắc nghiệm: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết là :

A. 32.72     B. 33.73.11.19

C. 32.72.11.19     D. 33.72.11.19

BCNN hay mẫu số chung nguyên dương nhỏ nhất của hai mẫu đã cho là 33.72.11.19

Chọn đáp án D

Câu 15: Chọn câu đúng

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Câu 16: Chọn câu sai

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Câu 17: Sắp xếp các phân số Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết heo thứ tự tăng dần ta được

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

Câu 18: Sắp xếp các phân số Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết theo thứ tự giảm dần ta được

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Câu 19: Tìm x biếtTrắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Câu 20: Tìm x biết x - 1/5 = 2 + -3/4

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Câu 21: Tính hợp lí biểu thức Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết ta được kết quả là :

A. 9/5     B. 11/5     C. -11/5     D. -1/5

Ta có:

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Câu 22: Phép tính Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết là :

Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Câu 23: TínhTrắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 5/18     B. 5/36     C. -11/18     D. -13/36

Ta có:

Trắc nghiệm: Phép trừ phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Câu 24: Tìm x biếtTrắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 9/14     B. 1/14     C. 11/14     D. 1/2

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Câu 25: Giá trị của x thỏa mãn Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. -5/16     B. 5/16     C. 19/16     D. -(19/16)

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Câu 26: Điền số thích hợp vào chỗ chấmTrắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 2     B. 1     C. -1     D. 5

Đặt số cần điền vào chỗ chấm là x ta có :

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 1

Chọn đáp án B

Câu 27: Chọn câu đúng

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

Câu 28: Chọn câu sai

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Câu 29: Tìm số nguyên x biết Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. x ∈ {-3; -2; -1}     B. x ∈ {-4; -3; -2; -1}

C. x ∈ {-3; -2}     D. x ∈ {-3; -2; -1; 0}

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Câu 30: TínhTrắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. -15/28     B. -9/28     C. -5/8     D. -7/8

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

Câu 31: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x thỏa mãn

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 1     B. 0     C. 2     D. 3

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Do yêu cầu đề bài x nguyên dương nên không co giá trị nào thỏa mãn

Chọn đáp án B

Câu 32: TínhTrắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 7/18     B. 9/14     C. 36/7     D. 18/7

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

Câu 33: Giá trị biểu thức Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết là phân số tối giản có dạng a/b với a > 0. Tính b + a

A. 8     B. 9/5     C. 3/5     D. 2

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Khi đó a = 3; b = 5 nên a + b = 8

Chọn đáp án A

Câu 34: Rút gọn Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết ta được

A. 4/3     B. 1     C.      D. -4/3

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Câu 35: Cho Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn kết luận đúng:

A. P > Q     B. P < Q     C. P < -Q     D. P = Q

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Câu 36: TínhTrắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. -(1/4)     B. 3/2     C. 1/4     D. 3/4

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

Câu 37: Kết quả của phép tính Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết bằng

A. 11/6     B. 7/6     C. 13/6     D. -(5/6)

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Câu 38: Các phân số Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết đưuọc viết dưới dạng số thập phân theo lần lượt là

A. 0,69; 0,877; 3,4567     B. 0,69; 8,77; 3,4567

C. 0,069; 0,877; 3,4567     D. 0,069; 8,77; 3,4567

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Câu 39: Một lớp học có 30 học sinh , trong lớp đó có 6 em học sinh giỏi toán . Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

A. 25%     B. 35%     C. 20%     D. 40%

Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán só với số học sinh cả lớp là:

Trắc nghiệm: Tìm tỉ số của hai số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy số học sinh giỏi Toán chiếm 20% số học sinh cả lớp

Chọn đáp án C

Câu 40: Tìm chiều dài cuả một đoạn đường, biết rằng 4/7 đoạn đường đó dài 40km

A. 75km     B. 48km     C. 70km     D. 80km

Chiều dài doạn đường đó là:

Trắc nghiệm: Tìm giá trị phân số của một số cho trước - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết (học sinh giỏi)

Vậy chiều dài đoạn đường là

Chọn đáp án C

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số:Trắc nghiệm: Mở rộng khái niệm phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Theo định nghĩa người ta gọi là phân số khi cả tử và mẫu đều là số nguyên và mẫu khác 0

⇒ -1/4; 2/-7 là phân số.

Câu 2: Viết các phép chia sau dưới dạng phân số

a) 5:13     b) -2:9     c) k:(-5) (k ∈ Z)

a) Ta có: 5:13 ⇒ Có phân số là 5/13

b) Ta có: -2:9 ⇒ Có phân số là -2/9

c) Ta có: k:(-5) (k ∈ Z) ⇒ Có phân số là k/-5

Câu 3: Quy đồng mẫu các phân số sau:Trắc nghiệm: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 4: Rút gọn hai biểu thức rồi quy đồng

Trắc nghiệm: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 5: Tính

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

a) Ta có:

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

b) Ta có:

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

c) Ta có:

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 6: Cho phân số a/b và phân số a/c có b + c = a (a, b, c ∈ Z, b ≠ 0, c ≠ 0). Chứng tỏ rằng tích của hai phân số này bằng tổng của chúng. Thử lại với a = 8, b = -3

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Từ (1), (2) ta có:

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiếtvới b + c = a (a, b, c ∈ Z, b ≠ 0, c ≠ 0)

Nếu a = 8, b = -3 thì c = a - b = 8 - (-3) = 11

Trắc nghiệm: Phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 7: So sánh

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 8: Tính

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 9: Tính giá trị các biểu thức sau:

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

a) Ta có:

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

b) Ta có:

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 10: Lúc 6 giờ 50 phút Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Thời gian bạn Việt đi quãng đường AC là:

7h30ph – 6h45ph = 40ph = 2/3 (h)

Quãng đường AC dài: 15.(2/3) = 10 (km)

Thời gian bạn Nam đi quãng đường BC là:

7h30ph – 7hl0ph = 20ph = 1/3 h.

Quãng đường BC dài: 12.(1/3) = 4 (km).

Độ dài quãng đường AB là: 10 + 4 = 14 (km).

Câu 11: Tính nhanh

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 12: Chứng minh rằng

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Chương 3 phần Số học Toán 6 - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.