Bài tập trắc nghiệm Tứ giác lớp 8 (có đáp án)

Với bài tập trắc nghiệm Tứ giác lớp 8 có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Trắc nghiệm Tứ giác

Bài tập trắc nghiệm Tứ giác lớp 8 (có đáp án)

Bài 1: Hãy chọn câu sai.

A. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác.

B. Tổng các góc của một tứ giác bằng 1800.

C. Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600.

D. Tứ giác ABCD là hình gồm đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không nằm trên một đường thẳng.

Lời giải

Định lý: Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600 nên C đúng, B sai.

Đáp án cần chọn là: B

 

Quảng cáo

Bài 2: Các góc của tứ giác có thể là:

A. 4 góc nhọn

B. 4 góc tù     

C. 4 góc vuông

D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn

Lời giải

Tổng các góc trong 1 tứ giác bằng 3600.

Các góc của tứ giác có thể là 4 góc vuông vì khi đó tổng các góc của tứ giác này bằng 3600.

Các trường hợp còn lại không thỏa mãn định lí tổng các góc trong tam giác.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 3: Cho hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định sai.

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

A. Hai đỉnh kề nhau: A và B, A và D           

B. Hai đỉnh đối nhau: A và C, B và D

C. Đường chéo: AC, BD                             

D. Các điểm nằm trong tứ giác là E, F và điểm nằm ngoài tứ giác là H

Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy các điểm E, H nằm bên ngoài tứ giác và điểm F nằm bên trong tứ giác ABCD nên D sai.

Đáp án cần chọn là: D

 

Bài 4: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau khi định nghĩa tứ giác ABCD:

A. Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA

B. Tứ giacs ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng

C. Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó hai đoạn thẳng kề một đỉnh song song với nhau

D.Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA và 4 góc tại đỉnh bằng nhau.

Lời giải

Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng

Đáp án cần chọn là: B

 

Bài 5: Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai.

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

A. Hai cạnh kề nhau: AB, BC  

B. Hai cạnh đối nhau: BC, AD

C. Hai góc đối nhau:  và      

D. Các điểm nằm ngoài: H, E

Lời giải

Tứ giác ABCD có các cặp góc đối nhau là ,  và ,  còn  và là hai góc kề nhau nên C sai

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Bài 6: Cho hình vẽ sau. Chọn câu đúng.

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

A. Hai đỉnh kề nhau: A, C        

B. Hai cạnh kề nhau: AB, DC  

C. Điểm M nằm ngoài tứ giác ABCD và điểm N nằm trong tứ giác ABCD

D. Điểm M nằm trong tứ giác ABCD và điểm N nằm ngoài tứ giác ABCD

Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy: Điểm M nằm ngoài tứ giacsABCD và điểm N nằm trong tứ giác ABCD.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 7: Cho tứ giác ABCD có Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án. Số đo góc C bằng:

A. 1370      

B. 1360       

C. 360         

D. 1350

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Bài 8: Cho tứ giác ABCD, trong đó Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án?

A. 2200      

B. 2000       

C. 1600       

D. 1300

Lời giải

Trong tứ giác ABCD có:

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Bài 9: Cho tứ giác ABCD có Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án. Số đo góc ngoài tại đỉnh B bằng:

A. 650         

B. 660         

C. 1300       

D. 1150

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Bài 10: Cho tứ giác ABCD có Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án. Số đo góc ngoài tại đỉnh D bằng:

A. 1130                

B. 1070                

C. 730

D. 830

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Bài 11: Cho tứ giác ABCD. Tổng số đo các góc ngoài tại 4 đỉnh A, B, C, D là

A. 3000       

B. 2700       

C. 1800       

D. 3600

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Gọi góc ngoài tại 4 đỉnh A, B, C, D của tứ giác ABCD lần lượt là Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Vậy tổng số đo các góc ngoài tại 4 đỉnh A, B, C, D là 3600.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 12: Cho tứ giác ABCD có tổng số đo góc ngoài tại hai đỉnh B và C là 2000. Tổng số đo các góc ngoài tại 2 đỉnh A, C là:

A. 1600           

B. 2600           

C. 1800           

D. 1000

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Gọi góc ngoài tại 4 đỉnh A, B, C, D của tứ giác ABCD lần lượt là Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Vậy tổng số đo các góc ngoài tại 4 đỉnh A, B, C, D là 3600.

Mà tổng số đo góc ngoài tại hai đỉnh B, C bằng 2000 nên tổng số đo góc ngoài tại hai đỉnh A, D bằng 3600 – 2000 = 1600.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Bài 13: Cho tứ giác ABCD có  = 1000. Tổng số đo các góc ngoài đỉnh B, C, D bằng:

A. 1800           

B. 2600           

C. 2800           

D. 2700

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Gọi góc ngoài tại 4 đỉnh A, B, C, D của tứ giác ABCD lần lượt là Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Bài 14: Cho tứ giác ABCD có  = 800. Tổng số đo các góc ngoài đỉnh B, C, D bằng:

A. 1800           

B. 2600           

C. 2800           

D. 2700

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Gọi góc ngoài tại 4 đỉnh A, B, C, D của tứ giác ABCD lần lượt là Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Bài 15: Tứ giác ABCD có AB = BC, CD = DA, Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án Hãy chọn câu đúng nhất:

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Bài 16: Tứ giác ABCD có AB = BC, CD = DA, Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Bài 17: Cho tứ giác ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất.

A. OA + OB + OC + OD < AB + BC + CD + DA

B. Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án 

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai.

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

+ Xét tam giác OAB ta có OA + OB > AB (vì trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại).

Tương tự ta có OC + OD > CD; OB + OC > BC; OA + OD > AD

Cộng vế với vế ta được

OA + OB + OC + OD + OB + OC + OA + OD > AB + BC + CD + AD

⇔ 2(OA + OB + OC + OD) > AB + BC + CD + DA

⇔ OA + OB + OC + OD > Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án nên B đúng

+ Xét tam giác ABC cs AB + BC > AC (vì trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại).

Tương tự ta có BC + CD > BD; CD + DA > AC; AD + DB > BD

Cộng vế với vế ta được

AB + BC + BC + CD + CD + DA + DA + AB > AC + BD + AC + BD

⇔ 2(AB + BC + CD + DA) > 2(AC + BD)

⇔ AB + BC + CD + DA > AC + BD mà AC + BD = OA + OC + OB + OD nên

OA + OB + OC + OD < AB + BC + CD + DA nên A đúng

Vậy cả A, B đều đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 18: Cho tứ giác ABCD biết số đo của các góc Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án tỉ lệ thuận với 4; 3; 5; 6.

Khi đó số đo các góc Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án lần lượt là:

A. 800; 600; 1000; 1200                      

B. 900; 400; 700; 600

C. 600; 800; 1000; 1200                       

D. 600; 800; 1200; 1000

Lời giải

Vì số đo của các góc Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án tỉ lệ thuận với 4; 3; 5; 6 nên ta có

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Nên số đo các góc Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án lần lượt là 800; 600; 1000; 1200.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 19: Cho tứ giác ABCD biết số đo của các góc Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án  tỉ lệ thuận với 4; 9; 7; 6.

Khi đó số đo các góc Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án  lần lượt là:

A. 1200; 900; 600; 300            

B. 1400; 1050; 700; 350

C. 1440; 1080; 720; 360                       

D. Cả A, B, C đều sai

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Nên số đo các góc Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án  lần lượt là 1440; 1080; 720; 360.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 20: Tam giác ABC có  = 600, các tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại I. Các tia phân giác góc ngoài tại đỉnh B và C cắt nhau tại K. Tính các góc Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Xét tam giác ABC có:

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Bài 21: Tứ giác ABCD có Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án Chọn câu đúng.

A. AC2 + BD2 = AB2 – CD2  

B. AC2 + BD2 = AB2 + CD2

C. AC2 + BD2 = 2AB2           

D. Cả A, B, C đều sai

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Gọi K là giao điểm AD, BC.

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Xét ΔKAC vuông tại K ta có: AC2 = KC2 + KA2.

Xét ΔKBD vuông tại K ta có: BD2 = KB2 + KD2.

Xét ΔKBA vuông tại K ta có: BA2 = KA2 + KB2.

Xét ΔKBD vuông tại K ta có: CD2 = KC2 + KD2.

Từ đó BD2 + AC2 = KC2 + KA2 + KB2 + KD2

= (KB2 +KA2) + (KD2 + KC2) = AB2 + DC2.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 22: Tứ giác ABCD có Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án Các tia phân giác của các góc B và D cắt nhau tại I. Tính số đô góc BID.

A. 1500           

B. 1200           

C. 1400           

D. 1000

Lời giải

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Tứ giác có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết & 700 Bài tập Toán lớp 8 có lời giải chi tiết có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên