Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 3: Becoming Independent

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Vocabulary and Grammar có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Quảng cáo

Question 1: My parents are glad ____ my success in finding a job after graduation.

A. to see     B. seeing     C. see     D. saw

Đáp án: A

S + tobe + adj + to V (ai đó như thế nào khi làm gì)

Dịch: Bố mẹ tôi rất vui khi thấy tôi thành công trong việc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Question 2: It isn't ____ for him to take charge of the financial burden on his family.

A. boring     B. expensive     C. easy     D. mind

Đáp án: C

It is + adj + for O + to V (thật như thế nào để ai đó làm gì)

Dịch: Không dễ để anh ta chịu trách nhiệm về gánh nặng tài chính cho gia đình.

Question 3: My teacher always gives me advice ____ suitable career in the future.

A. choosing     B. to choose     C. choose     D. not to choose

Đáp án: B

Give sb advice

Dịch: Giáo viên của tôi luôn cho tôi lời khuyên để chọn nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

Question 4: We're ____ to announce that you were selected to be our new faculty manager.

A. happily    B. unhappy     C. happiness     D. Happy

Đáp án: D

Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Chúng tôi vui mừng thông báo rằng bạn đã được chọn làm quản lý giảng viên mới của chúng tôi.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 5: It is unnecessary for ____ to do this task. It's not ours.

A. we     B. us     C. they     D. Our

Đáp án: B

Vị trí trống cần tân ngữ

It is + adj + for O + to V (thật như thế nào để ai đó làm gì)

Dịch: Nó là không cần thiết cho chúng tôi để thực hiện nhiệm vụ này. Nó không phải của chúng ta.

Question 6: She left a message with a request ____ in the contract

A. not to sign     B. not sign     C. to not sign    D. don't sign

Đáp án: A

Dịch: Cô để lại lời nhắn với yêu cầu không ký hợp đồng.

Question 7: I found it truly ____ to hear that Mr. Kim had been appointed to the committee.

A. surprise     B. surprised    C. surprising    D. Surprisingly

Đáp án: B

Dịch: Tôi thấy thực sự ngạc nhiên khi biết rằng ông Kim đã được bổ nhiệm vào ủy ban.

Question 8: Don't be afraid ____ me if you have any further queries.

A. not to ask     B. asking    C. to asking     D. to ask

Đáp án: D

Dịch: Đừng ngại hỏi tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào nữa.

Quảng cáo

Question 9: It's ____ for us to submit the project on time as it's really difficult.

A. possible     B. simple     C. impossible    D. Both B and C

Đáp án: C

Vị trí cần tính từ nhưng xét về nghĩa chỉ chọn được C

Dịch: Chúng tôi không thể gửi dự án đúng hạn vì nó thực sự khó khăn.

Question 10: It would be unreasonable ____ him ___ you money if you didn't pay it back.

A. to expect/lend     B. to expect/to lend

C. expect/to lend     D. expecting/lend

Đáp án: B

Dịch: Sẽ là không hợp lý khi mong đợi anh ấy cho bạn mượn tiền nếu bạn không trả lại.

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1: I'm totally exhausted after having finished successive assignments in only a week.

A. Jobs     B. works     C. exercises     D. problems

Đáp án: C

Assignments = exercise (bài tập)

Question 2: He is truly a reliable friend. He will always be with me and never let me down.

A. mean     B. independent     C. decisive     D. dependable

Đáp án: D

Reliable = dependable (đáng tin cậy)

Question 3: At last, Huong made a determined effort to get a scholarship so that he could have chance to study overseas.

A. tenacious     B. serious     C. unresolved     D. necessary

Đáp án: A

Determined = tenacious (ngoan cường)

Question 4: In spite of poverty and dreadful conditions, they still manage to keep their self-respect.

A. self-reliant     B. self-restraint     C. self-esteem     D. self-assured

Đáp án: C

Self-respect = self-esteem (lòng tự trọng)

Question 5: All students are revising carefully, for the final test is approaching soon.

A. going fast     B. reaching fast     C. coming near     D. getting near

Đáp án: C

Approaching = coming near (đến gần)

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page - CHỈ TỪ 99K tại Học cùng VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-becoming-independent.jsp

2004 - Toán Lý Hóa