Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 7: Further Education

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Quảng cáo

Question 1: It is not easy at all to get a good job without any ____ qualifications.

A. academic     B. social     C. great     D. favourite

Đáp án: A

Dịch: Không dễ chút nào để có được một công việc tốt mà không cần bằng cấp học thuật.

Question 2: At the ____ level, you can join three-year or four-year colleges.

A. primary    B. secondary     C. postgraduate     D. undergraduate

Đáp án: D

Dịch: Ở cấp đại học, bạn có thể tham gia các trường cao đẳng ba năm hoặc bốn năm.

Question 3: Hugh is quite worried because he hasn't ____ for the end-of-term test.

A. examined    B. researched     C. studied     D. read

Đáp án: C

Dịch: Hugh khá lo lắng vì anh ta chưa học bài kiểm tra cuối kỳ.

Question 4: Any pupil caught ____ was made to stand at the front of the class.

A. misbehave     B. misbehaved     C. misbehaviour     D. misbehaving

Đáp án: D

Dịch: Bất kỳ học sinh nào bị bắt nhầm đều được thực hiện để đứng trước lớp.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Question 5: They ____ sacrifices so that their only child could have a good education.

A. made     B. did    C. provided    D. lent

Đáp án: A

Dịch: Họ đã hy sinh để đứa con duy nhất của họ có một nền giáo dục tốt

Question 6: . A university is an institution of higher education and research, which grants ____ degrees at all levels in a variety of subjects.

A. secondary    B. optional     C. academic     D. vocational

Đáp án: C

Dịch: Một trường đại học là một tổ chức giáo dục và nghiên cứu đại học, nơi cấp bằng đại học ở tất cả các cấp trong nhiều môn học.

Question 7: Kevin ____ his homework, but he ____ it yet.

A. has been doing/hasn't been finishing     B. has done/hasn't finished

C. has been doing/hasn't finished     D. has done/hasn't been finishing

Đáp án: C

Dịch: Kevin đang làm bài tập về nhà, nhưng anh chưa hoàn thành nó.

Question 8: . Pete ____ at Midfield Secondary School since 2006, but he ____ music in his lessons twice.

A. has been teaching/has only played

B. has been teaching/has only been playing

C. has taught/has only been playing

D. has taught/has only played

Đáp án: A

Dịch: Pete đã giảng dạy tại trường trung học Midfield từ năm 2006, nhưng anh chỉ chơi nhạc hai lần trong các bài học của mình.

Quảng cáo

Question 9: I ____ the biography of Robbie Williams, but I'm on page 50.

A. have read     B. have been reading

C. had read     D. was reading

Đáp án: B

Dịch: Tôi đã đọc tiểu sử của Robbie Williams, nhưng tôi đang ở trang 50.

Question 10: Jimmy can go out when he ____ for the exam.

A. has been studying    B. has been studied    C. has studied    D. studied

Đáp án: C

Dịch: Jimmy có thể ra ngoài khi anh ấy đã học cho kỳ thi.

Question 11: I ____ the latest Harry Potter book all day. I'm dying to know what happens in the end!

A. am reading    B. have been reading    C. have read     D. had read

Đáp án: B

Dịch: Tôi đã đọc cuốn sách Harry Potter mới nhất cả ngày. Tôi sắp chết để biết những gì xảy ra cuối cùng!

Question 12: So far I ____ any of the exams at school.

A. haven't been failing    B. hadn't failed    C. didn't fail    D. haven't failed

Đáp án: D

Dịch: Cho đến nay tôi đã không thất bại trong bất kỳ kỳ thi nào ở trường.

Question 13: We ____ our classroom for the upcoming Teachers' Day, but there's still a lot to do.

A. are decorating    B. decorated     C. have been decorating    D. have decorated

Đáp án: C

Dịch: Chúng tôi đã trang trí lớp học của chúng tôi cho Ngày Nhà giáo sắp tới, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Question 14: Margaret ____ in the school marathon for charity before.

A. has never run     B. never runs

C. never ran     D. has never been running

Đáp án: A

Dịch: Margaret chưa bao giờ chạy trong cuộc đua marathon của trường để làm từ thiện trước đây.

Question 15: My brother graduated from Hong Kong University of Science and Technology last month and ____ for a job since then.

A. has been looking     B. has looked    C. was looking    D. had looked

Đáp án: A

Dịch: Anh trai tôi đã tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông vào tháng trước và đã tìm kiếm một công việc kể từ đó.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page - CHỈ TỪ 99K tại Học cùng VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-further-education.jsp

2004 - Toán Lý Hóa