Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 1: Life stories

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Question 1: A. access          B. afford          C. brochure          D. casual

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 2: A. behaviour          B. determined         C. counselor          D. decisive

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 1.

Question 3: A. donate          B. compare          C. campaign         D. flashy

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 4: A. experience         B. mobility          C. independent          D. prioritise

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 3.

Question 5: A. romantic          B. solution          C. protective          D. elegant

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Quảng cáo

Question 6: A. legal         B. obey         C. forbid          D. impose

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 7: A. constitution         B. disrespectful         C. sympathetic         D. elongated

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 3. Đáp án D trọng âm 2.

Question 8: A. generational         B. interpersonal         C. discrimination         D. nationality

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 3. Đáp án C trọng âm 4.

Question 9: A. studious         B. unite         C. mature         D. involve

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 10: A. frustrating         B. charity         C. impairment         D. infectious

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 11: A. hospital         B. mischievous         C. supportive         D. special

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 12: A. family          B. whenever          C. obedient          D. solution

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 13: A. biologist          B. generally          C. responsible          D. security

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 14: A. confident          B. important          C. together          D. exciting

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 15: A. possible.          B. university          C. secondary          D. suitable

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 3.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-1-life-stories.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác