Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 10: Lifelong learning

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. imprudent       B. hallucination        C. input        D. intrude

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /u:/

Question 2: A. supportive        B. substantial       C. compulsive       D. curriculum

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 3: A. image       B. village       C. damage       D. prepare

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 4: A. sodium        B. solid       C. solitude       D. solvent

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /əʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /o/

Question 5: A. capacity       B. shortage        C. luggage       D. mesage

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là / ə / các đáp án còn lại phát âm là /i/

Quảng cáo

Question 6: A. addition       B. advantage        C. adventure        D. advertise

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là / æ / các đáp án còn lại phát âm là / ə /

Question 7: A. bulldog        B. Cuba        C. duty        D. mutual

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ju:/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. employee       B. commitee        C. lemonade        D. questionnaire

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 9: A. picture       B. occasion       C. restaurant       D. history

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: A. entertain       B. candidate       C. referee       D. afternoon

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 11: A. tolerate       B. advertise       C. computer       D. politics

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12: A. material       B. society       C. national       D. damanded

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13: A. direction       B. important       C. comfortable       D. essential

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14: A. industry       B. injection       C. conical       D. melody

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15: A. pollution        B. fertilize        C. recycle       D. impossible

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-10-lifelong-learning.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác