Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 10: Lifelong learning

Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. imprudent          B. hallucination           C. input           D. intrude

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /u:/

Question 2: A. supportive           B. substantial          C. compulsive          D. curriculum

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 3: A. image          B. village          C. damage          D. prepare

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 4: A. sodium           B. solid          C. solitude          D. solvent

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /əʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /o/

Question 5: A. capacity          B. shortage           C. luggage          D. mesage

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là / ə / các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 6: A. addition          B. advantage           C. adventure           D. advertise

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là / æ / các đáp án còn lại phát âm là / ə /

Question 7: A. bulldog           B. Cuba           C. duty           D. mutual

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ju:/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. employee          B. commitee           C. lemonade           D. questionnaire

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 9: A. picture          B. occasion          C. restaurant          D. history

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: A. entertain          B. candidate          C. referee          D. afternoon

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 11: A. tolerate          B. advertise          C. computer          D. politics

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12: A. material          B. society          C. national          D. damanded

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13: A. direction          B. important          C. comfortable          D. essential

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14: A. industry          B. injection          C. conical          D. melody

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15: A. pollution           B. fertilize           C. recycle          D. impossible

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

unit-10-lifelong-learning.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12