Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 9: Choosing a career

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. also       B. always       C. august        D. ask

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /z/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 2: A. sugar        B. sweet       C. sport       D. sport

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là / ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 3: A. white        B. whole        C. which        D. why

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /w/ các đáp án còn lại phát âm là /h/

Question 4: A. course        B. cinema        C. conversation        D. computer

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 5: A. insect        B. lose        C. useful        D. tourism

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /z/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Quảng cáo

Question 6: A. bridge        B. engineer        C. finger        D. manage

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /g/ các đáp án còn lại phát âm là / dʒ/

Question 7: A. architecture        B. chain        C. channel        D. chicken

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là / tʃ/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. mosquito        B. herbicide        C. decision        D. composer

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 9: A. disaster        B. committee       C. loyalty        D. gestation

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 10: A. medical        B. formally        C. visually        D. erosion

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11: A. glorious        B. interact        C. submarine        D. volunteer

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 12: A. viable        B. occasion        C. stimulate        D. altitude

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13: A. ambitious        B. conclusive        C. correspond        D. extensive

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14: A.optional        B. operate        C. orally        D. commercial

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15: A. atmosphere        B. ossicial        C. abandon        D. located

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-9-choosing-a-career.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác