Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 9: Choosing a career

Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. also          B. always          C. august           D. ask

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /z/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 2: A. sugar           B. sweet          C. sport          D. sport

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là / ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 3: A. white           B. whole           C. which           D. why

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /w/ các đáp án còn lại phát âm là /h/

Question 4: A. course           B. cinema           C. conversation           D. computer

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 5: A. insect           B. lose           C. useful           D. tourism

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /z/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 6: A. bridge           B. engineer           C. finger           D. manage

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /g/ các đáp án còn lại phát âm là / dʒ/

Question 7: A. architecture           B. chain           C. channel           D. chicken

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là / tʃ/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. mosquito           B. herbicide           C. decision           D. composer

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1 , các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 9: A. disaster           B. committee          C. loyalty           D. gestation

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 10: A. medical           B. formally           C. visually           D. erosion

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11: A. glorious           B. interact           C. submarine           D. volunteer

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 12: A. viable           B. occasion           C. stimulate           D. altitude

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13: A. ambitious           B. conclusive           C. correspond           D. extensive

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14: A.optional           B. operate           C. orally           D. commercial

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15: A. atmosphere           B. ossicial           C. abandon           D. located

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

unit-9-choosing-a-career.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12