Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 11 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 11: Books

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 11 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1. A. digest     B. reunite     C. notice     D. firework

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 2. A. chew     B. branch     C. chorus     D. change

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Question 3. A. taste     B. endanger     C. personality     D. classmate

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 4. A. wilderness     B. wildlife     C. discovery     D. improve

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 5. A. literature     B. fascinating     C. advantage     D. essential

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Quảng cáo

Question 6. A. digest     B. advantage     C. legend     D. English

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /g/ các đáp án còn lại phát âm là /dʒ/

Question 7. A. swallow     B. cow     C. follow     D. bowl

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /au/ các đáp án còn lại phát âm là /əu/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8. A. digest     B. swallow     C. survive     D. project

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9. A. reunite     B. develop     C. deliver     D. awareness

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 10. A. unnoticed     B. wilderness     C. literate     D. fascinate

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11. A. personality     B. urbanization     C. international     D. counterargument

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 4, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 12. A. advantage     B. encourage     C. essential     D. wilderness

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13. A. discovery     B. literature     D. fascinating     D. vulnerable

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14. A. understand     B. reunite     C. introduce     D. encourage

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15. A. prevent     B. swallow     C. release     D. extinct

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-11-books.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác