Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 12 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 12: Water Sports

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 12 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1. A. canoe     B. water     C. vertical     D. postman

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 2. A. referee     B. bend     C. penalize     D. defensive

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /i:/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 3. A. sprint     B. overtime     C. commit     D. vertical

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 4. A. scuba     B. dune     C. reunite     D. uniform

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/

Question 5. A. windsurfing     B. horizon     C. literature     D. fascinating

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Quảng cáo

Question 6. A. synchronized     B. sprint     C. postman     D. canoeing

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ŋ/ các đáp án còn lại phát âm là /n/

Question 7. A. goalkeeper     B. teeth     C. referee     D. committee

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8. A. goalie     B. eject     C. water     D. diving

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9. A. defensive     B. develop     C. canoeing     D. referee

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 10. A. overtime     B. conduction     C. referee     D. introduce

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 11. A. commit     B. conduct     C. castle     D. canoe

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12. A. penalize     B. goalkeeper     C. vertical     D. overtime

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13. A. windsurfing     B. synchronized     C. defensive     D. vertical

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14. A. scuba     B. polo     C. postman     D. conduct

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15. A. castle     B. defend     C. commit     D. canoe

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-12-water-sports.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác