Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 12 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 12: Water Sports

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 12 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1. A football match is divided_________ 2 rounds.

A. in     B. on     C. up     D. into

Đáp án: D

Giải thích: Divide into: chia thành

Dịch: Một trận bóng đá được chia thành hai vòng.

Question 2. My favorite sport is _______ water polo.

A. the     B. a     C. an     D. Ø

Đáp án: D

Giải thích: Môn thể thao không cần có giới từ

Dịch: Môn thể thao ưa thích của mình là bóng nước

Question 3. Great success on a football match depends much___________ teamwork skills and determination of all team members.

A. on     B. in     C. into     D. of

Đáp án: A

Giải thích: Depend on sth/sb: phụ thuộc vào cái gì/ ai

Dịch: Thành công vang dội trong một trận bóng phụ thuộc rất nhiều vào kĩ năng làm việc nhóm và lòng quyết tâm của tất cả các thành viên trong đội.

Quảng cáo

Question 4. In a football team, defender takes the task of______________ opponents from scoring.

A. prevent     B. being prevented     C. preventing     D. to prevent

Đáp án: C

Giải thích: Prevent sb from doing sth: ngăn cản ai làm gì

Dịch: Trong một đội bóng, hậu vệ giữ nhiệm vụ ngăn cản đối phương ghi bàn.

Question 5. __________ is the one that watches a game or match closely with the aim of ensuring that the rules are legally obeyed.

A. goalie     B. defender     C. referee     D. striker

Đáp án: C

Giải thích: Referee: trọng tài

Dịch: Trọng tài là người quan sát trận đấu hay trận bóng sát sao nhằm đảm bảo việc tuân thủ đúng luật chơi.

Question 6. In water polo, a player ______________ after committing five personal fouls.

A. ejects     B. is ejected     C. eject     D. will eject

Đáp án: B

Giải thích: Câu chia dạng bị động

Dịch: Trong bóng nước, người chơi sẽ bị đuổi khỏi trận sau khi vi phạm 5 lỗi cá nhân.

Question 7. A water polo team _____________ seven players, six swimmers and a goalie.

A. includes of     B. composes     C. consists of     D. makes up

Đáp án: C

Giải thích: Consist of~ include: bao gồm

Dịch: Một đội bóng nước gồm 7 người chơi, 6 người dự bị và một trọng tài.

Quảng cáo

Question 8. When a player of a team commits a direct free kick offence inside their penalty area or off the field as part of play as outlined in Laws 12 and 13, the opposing team will be given a_____________.

A. penalty     B. corner kick     C. goal     D. shootout

Đáp án: A

Giải thích: Penalty: phạt đền

Dịch: Khi một cầu thủ của một đội thực hiện một cú đá phạt trực tiếp trong vòng cấm của họ hoặc ngoài sân như một phần của trò chơi như được nêu trong Luật 12 và 13, đội đối phương sẽ được hưởng một quả phạt đền.

Question 9. Many people don’t fancy playing parachute due to____________.

A. It is very dangerous.

B. It’s dangerous.

C. Its danger

D. They are afraid of some dangerous.

Đáp án: C

Giải thích: Due to+ N: là vì

Dịch: Rất nhiều người không thích chơi nhảy dù vì sự nguy hiểm của nó.

Question 10. To score a goal, players need to learn how to pass in both__________ and horizontal positions.

A. vertical     B. strange     C. parallel     D. oval

Đáp án: A

Giải thích: Vertical: dọc, horizontal: ngang

Dịch: Để ghi một bàn thắng, người chơi cần học cách vượt qua ở cả vị trí dọc và ngang.

Question 11. John’s success relies__________ his determination, talents and enormous efforts.

A. into     B. on     C. at     D. in

Đáp án: B

Giải thích: Rely on sth: phụ thuộc vào

Dịch: Thành công của John phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết tâm, tài năng và nỗ lực to lớn của mình.

Question 12. He prefers playing football_______________ volleyball.

A. than     B. less than     C. to     D. more than

Đáp án: C

Giải thích: Prefer sth to sth: thích cái gì hơn cái gì

Dịch: Anh ấy thích chơi bóng đá hơn bóng chuyền.

Question 13. Water polo is_____________ than swimming.

A. more easier     B. more complicated     C. more harder     D. most difficult

Đáp án: B

Giải thích: Câu ở dạng so sánh hơn

Dịch: Bóng nước thì phức tạp hơn bơi lội.

Question 14. The soccer match was_________ boring that most spectacular left before it ended.

A. too     B. enough     C. so     D. very

Đáp án: C

Giải thích: So+ adj+ that+ mệnh đề

Dịch: Trận bóng đá rất nhàm chán nên hầu hết khán giả bỏ về trước khi kết thúc trận đấu.

Question 15. She couldn’t watch the football team last night________ she had a meeting with her colleagues.

A. as     B. although     C. moreover     D. however

Đáp án: A

Giải thích: As: bởi vì

Dịch: Cô ấy không thể xem trận bóng đá tối qua vì cô ấy có hẹn với đồng nghiệp.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-12-water-sports.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác