Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 13 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 13: The 22nd SEA Games

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 13 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1. A. composed     B. pole     C. overwhelming     D. solidarity

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 2. A. title     B. rival     C. precision     D. livelihood

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 3. A. deal     B. health     C. meat     D. defeat

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 4. A. defend     B. enthusiast     C. develop     D. energetic

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 5. A. basketball     B. badminton     C. acknowledge     D. operation

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Quảng cáo

Question 6. A. body     B. host     C. pullover     D. overwhelming

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 7. A. athlete     B. basketball     C. development     D. defend

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i:/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8. A. milkmaid     B. rival     C. spirit     D. compose

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9. A. defend     B. scoreboard     C. athlete     D. wrestling

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10. A. podium     B. badminton     C. acknowledge     D. countryman

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11. A. enthusiast     B. operation     C. development     D. encouragement

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12. A. volleyball     B. pullover     C. precision     D. stimulate

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13. A. improve     B. compose     C. disease     D. healthy

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14. A. energetic     B. operation     C. preparation     D. delivery

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15. A. vaulting     B. disease     C. spirit     D. title

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-13-the-22nd-sea-games.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa