Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 16 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 16 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1. A. Asian     B. namely     C. agent     D. Islam

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /a:/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 2. A. currency     B. thus     C. dune     D. culture

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 3. A. average     B. accelerate     C. enterprise     D. energy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 4. A. domestic     B. adopt     C. economic     D. protect

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 5. A. vision     B. stability     C. series     D. domestic

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʒ/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Quảng cáo

Question 6. A. lead     B. realize     C. peacetime     D. Southeast

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /iə/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

Question 7. A. justice     B. uniform     C. culture     D. lucky

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8. A. average     B. enterprise     C. cultural     D. convention

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9. A. Islam     B. namely     C. series     D. justice

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10. A. stability     B. integration     C. association     D. realization

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 11. A. vision     B. adopt     C. diverse     D. relieve

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12. A. nation     B. southeast     C. culture     D. connect

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13. A. currency     B. prohibit     C. average     D. energy

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14. A. product     B. vision     C. Asia     D. accord

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15. A. accelerate     B. Catholicism     C. development     D. integration

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

unit-16-the-association-of-southeast-asian-nations.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác