Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 16 Reading có đáp án

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 16 Reading có đáp án

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

Vietnam’s ASEAN membership opened a new period of integration in the region. Deputy Foreign Minister Le Hoai Trung said: “It was the right decision to join ASEAN in 1995, when we were in dire need of socio-economic development and expansion of relations with other countries. ASEAN membership enabled Vietnam to expand ties with the EU and normalize relations with the US and China. As an ASEAN member, Vietnam has engaged deeply in ASEAN activities in line with its integration policy.”

In ASEAN Vietnam has enjoyed a favorable environment for forging closer ties with its neighbors and resolving long-standing issues, and has contributed to regional cooperative mechanisms that further its national interests. ASEAN helps amplify Vietnam’s voice worldwide and create cooperative opportunities.

ASEAN’s Secretary General Le Luong Minh: “Vietnam’s economic development has benefited from ASEAN membership. During the course of 10 years from 2006 to last year, Vietnam’s GDP share in ASEAN doubled from 3.5% to 7%. ASEAN-Vietnam trade increased 120% with tighter connectivity in infrastructure, trade mechanisms, and human resources.”

Question 1. Vietnam’s ASEAN membership opened a new period of integration in the region.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Vietnam’s ASEAN membership opened a new period of integration in the region.”.

Dịch: Tư cách thành viên ASEAN của Việt Nam mở ra một thời kỳ hội nhập mới ở khu vực.

Quảng cáo

Question 2. Vietnam became the member of ASEAN in 1996.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “It was the right decision to join ASEAN in 1995…”.

Dịch: Đó là quyết định đúng đắn khi tham gia ASEAN vào năm 1995.

Question 3. We can normalize relations with the US and China thanks to ASEAN membership.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “ASEAN membership enabled Vietnam to expand ties with the EU and normalize relations with the US and China.”.

Dịch: Tư cách thành viên ASEAN cho phép Việt Nam mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước Châu Âu và bình thường hoá quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.

Question 4. ASEAN helps amplify Vietnam’s voice worldwide and create cooperative opportunities.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “ASEAN helps amplify Vietnam’s voice worldwide and create cooperative opportunities.”.

Dịch: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á giúp tăng cường tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế và tạo cơ hội hợp tác.

Quảng cáo

Question 5. Joining ASEAN blows away Vietnamese chances to develop socio-economy.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Vietnam’s economic development has benefited from ASEAN membership.”.

Dịch: Phát triển kinh tế Việt Nam nhận được lợi ích từ việc là thành viên của ASEAN.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

The Association of Southeast Asian Nations or ASEAN _________ (6) on 8 August 1967 in Bangkok by the five original Member Countries, namely, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. Brunei Darussalam joined ASEAN on 7 January 1984, Viet Nam joined _________ (7) 28 July 1995, Lao PDR and Myanmar on 23 July 1997, and Cambodia on 30 April 1999. Brunei Darussalam joined ASEAN _________ (8) its sixth member soon after assuming her full independence in January 1984. Present at the admission ceremony at the ASEAN Secretariat in Jakarta, Indonesia was His Royal Highness Prince Mohamed Bolkiah, Minister of Foreign Affairs of Brunei Darussalam. Since then, ASEAN became the cornerstone of Brunei's foreign policies. Through ASEAN, Brunei Darussalam participates in various other regional frameworks including ASEAN regional Forum, ASEAN Plus Three and East Asia Summit.

His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam _________ (9) other ASEAN leaders signed the ASEAN Charter on 20 November 2007 in Singapore. Brunei Darussalam was _________ (10) second member state after Singapore to ratify the Charter on 31 January 2008. Brunei officials who have served in the ASEAN secretariat included Dato Roderick Yong, ASEAN Secretary-General (July 1986 - July 1989), Dato Haji Mahadi Wasli, Deputy Secretary-general (1994 - 1997), and Pengiran Dato Mashor Pg. Ahmad (2003 - 2005).

Question 6. A. found     B. founded     C. was founded     D. be founded

Đáp án: C

Giải thích: câu bị động thời quá khứ đơn

Dịch: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN được thành lập vào ngày 8/8/1967 ở Bangkok…

Question 7. A. in     B. on     C. at     D. of

Đáp án: B

Giải thích: on + ngày tháng năm

Dịch: Bru-nây tham gia ASEAN vào ngày 7/1/1984, Việt Nam tham gia vào 28/7/1995,…

Question 8. A. as     B. like     C. similar     D. same

Đáp án: A

Giải thích: as + N: như là, với tư cách là

Dịch: Bru- nây tham gia ASEAn với tư cách là thành viên thứ 6 ngay sau khi đạt được độc lập hoàn toàn vào tháng 1 năm 1984.

Quảng cáo

Question 9. A. as well     B. along     C. together with     D. as soon as

Đáp án: C

Giải thích: together with: cùng với

Dịch: Thủ tướng Bru-nây và những người lãnh đạo ASEAN khác đã ký Hiến chương Đông Nam Á vào ngày 20/11/2007 ở Singapore.

Question 10. A. a     B. x     C. an     D. the

Đáp án: D

Giải thích: the + số thứ tự

Dịch: Bru-nây là nước thành viên thứ 2 sau Singapore thông qua Hiến chương vào ngày 31/1/ 2008.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

The ASEAN Declaration states that the aims and purposes of the Association are: (1) to accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavors in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian nations, and (2) to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries in the region and adherence to the principles of the United Nations Charter. In 1995, the ASEAN Heads of State and Government re-affirmed that “Cooperative peace and shared prosperity shall be the fundamental goals of ASEAN.”

TAC stated that ASEAN political and security dialogue and cooperation should aim to promote regional peace and stability by enhancing regional resilience. Regional resilience shall be achieved by cooperating in all fields based on the principles of self-confidence, self-reliance, mutual respect, cooperation, and solidarity, which shall constitute the foundation for a strong and viable community of nations in Southeast Asia.

Although ASEAN States cooperate mainly on economic and social issues, the organization has a security function, with a long-discussed program for confidence-building measures and for establishing a nuclear-weapon-free zone in Southeast Asia, with the objective of implementing ASEAN’s 1971 Declaration on a Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), and a Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ), which would be a component of ZOPFAN

Question 11. What is the passage mainly about?

A. the role of ASEAN

B. the members of ASEAN

C. the reason why ASEAN became popular

D. the mutual goals of ASEAN

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào nội dung toàn bài

Question 12. How many main purposes does the Association have?

A. one     B. two     C. three     D. four

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào nội dung đoạn 1

Question 13. Is regional peace paid attention in ASEAN political and security dialogue and cooperation?

A. Yes, it is     B. No, it isn’t

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “TAC stated that ASEAN political and security dialogue and cooperation should aim to promote regional peace and stability by enhancing regional resilience”.

Dịch: TAC khẳng địn rằng những cuộc đàm phán và hợp tác về mặt an ninh và chính trị của ASEAN nên hướng tới xúc tiến an ninh và ổn đinh khu vực bằng cách tăng cường khả năng phục hồi trong khu vực.

Question 14. Which one is NOT TRUE, according to the passage?

A. Cooperative peace and shared prosperity is the fundamental goals of ASEAN.

B. Regional resilience shall be achieved by cooperating in all fields.

C. Solidarity can’t constitute a strong and viable community of ASEAN.

D. ASEAN States cooperate mainly on economic and social issues.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “Regional resilience shall be achieved by cooperating in all fields based on the principles of self-confidence, self-reliance, mutual respect, cooperation, and solidarity, which shall constitute the foundation for a strong and viable community of nations in Southeast Asia.”.

Dịch: Tính tự phục hồi của khu vực có thể đạt được nhờ hợp tác trên mọi lĩnh vực dựa trên những tiêu chí về tự tin, tự chủ, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và đoàn kết, cái mà sẽ tạo nền móng cho một cộng động các quôc gia Đông Nam Á vững chắc và trường tồn.

Question 15. When was the ASEAN’s Declaration on a Zone of Peace adopted?

A. in 1995     B. in 1977     C. in 1971     D. in 1840

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “…with the objective of implementing ASEAN’s 1971 Declaration on a Zone of Peace…”.

Dịch: …với mục tiêu thực hiện Tuyên bố ASEAN về bình ổn khu vực năm 1971…

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

unit-16-the-association-of-southeast-asian-nations.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác