Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 6 (có đáp án): Places

Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 6 (có đáp án): Places

Bộ bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 chương trình cơ bản gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết. Vào Xem chi tiết để theo dõi bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6.

A. Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Quảng cáo

Question 1: A. trees     B. flowers     C. tips     D. rivers

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /z/

Question 2: A. lake     B. park     C. hard     D. start

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /eɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɑː/

Question 3: A. store     B. restaurant     C. hospital     D. sugar

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 4: A. factory     B. stadium     C. bakery     D. lake

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /eɪ/

Question 5: A. river     B. rice     C. hospital     D. opposite

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /aɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 6: A. behind     B. history     C. hour     D. hospital

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C là âm câm các đáp án còn lại phát âm là /h/

Question 7: A. history     B. opposite     C. store     D. meets

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /z/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Quảng cáo

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. history     B. eleven     C. history     D. theater

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9: A. police     B. movie     C. morning     D. evening

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: A. stadium     B. museum     C. hotel     D. student

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11: A. drugstore     B. station     C. afternoon     D. doing

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12: A. behind     B. opposite     C. between     D. museum

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13: A. temple     B. restaurant     C. city     D. between

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14: A. movie     B. factory     C. behind     D. classroom

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 15: A. station     B. engineer     C. movie     D. hotel

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

B. Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: The restaurant is______ to my school.

A. next     B. near     C. opposite     D. behind

Đáp án: A

Giải thích: Next to: đối diện

Dịch: Nhà hàng gần với trường của mình.

Question 2: ___________ the right of my house, there is a beautiful garden full of trees and flowers.

A. At     B. To     C. On     D. In

Đáp án: B

Giải thích: To the right of sth: Ở bên phải ……

Dịch: Ở bên phải nhà của mình có một khu vườn xinh đẹp ngập tràn cây và hoa.

Question 3: ________ hotels are there in your neighbor? Two hotels.

A. How much B. How many C. What     D. How often

Đáp án: B

Giải thích: How many+ N số nhiều đếm được

Dịch: Có bao nhiêu khách sạn ở khu của bạn? Hai khách sạn.

Question 4: My lovely cat is_____ the table.

A. in     B. under     C. at     D. B và C are correct

Đáp án: B

Giải thích: Under sth: bên dưới

Dịch: Con mèo dễ thương của mình đang ở dưới bàn.

Question 5: Which sentence is correct?

A. My house is between my school and a toy store.

B. There is my house between my school and a toy store.

C. Between my school and a toy store my house.

D. My house are between my school and a toy store.

Đáp án: A

Giải thích: between A và B: giữa A và B

Dịch: Câu nào sau đây là đúng?

Question 6: Which is the one odd one out?

A. restaurant     B. hotel     C. toy store     D. river

Đáp án: D

Giải thích: Các đáp án còn lại là cửa hàng.

Dịch: Từ nào sau đây khác với các từ còn lại?

Question 7: There are many interesting books in the_______.

A. stadium     B. toy store     C. bookstore     D. bakery

Đáp án: C

Giải thích: Dấu hiệu là từ “books”: sách.

Dịch: Có rất nhiều sách thú vị ở hiệu sách.

Question 8: My father is an engineer. He works in a big_______.

A. factory     B. hospital     C. city     D. hotel

Đáp án: A

Giải thích: Dấu hiệu là từ “engineer”: kĩ sư

Dịch: Bố tôi là một kĩ sư. Ông ấy làm việc ở một nhà máy lớn.

Question 9: The bookstore is_________ a river.

A. near to     B. next to     C. behind on     D. opposite to

Đáp án: B

Giải thích: Next to: Đối diện

Dịch: Hiệu sách ở đối diện một con sông.

Question 10: Look at _______ boys over here! They are playing football in the yard.

A. these     B. that     C. this     D. it

Đáp án: A

Giải thích: These + N số nhiều đếm được

Dịch: Hãy nhìn những chàng trai ở đằng kia. Họ đang chơi bóng đá ở sân.

Question 11: Linda and Jackson come __________ London.

A. for     B. from     C. up to     D. in

Đáp án: B

Giải thích: Come from: đến từ

Dịch: Linda và Jackson đến từ Luân Đôn.

Question 12: She likes playing_______ the rain

A. on     B. in     C. at     D. under

Đáp án: B

Giải thích: In the rain: dưới mưa

Dịch: Cô ấy thích chơi ở dưới mưa

Question 13: Hai is living in a beautiful house_____ his father, mother, and siblings.

A. for     B. near     C. with     D. about

Đáp án: C

Giải thích: Live with sb: sống với ai

Dịch: Hải đang sống ở một ngôi nhà xinh đẹp với bố, mẹ, và anh chị anh ấy.

Question 14: Which word has two syllables?

A. drugstore     B. bakery     C. history     D. Saturday

Đáp án: A

Giải thích: Từ “bakery” được phiên âm là /ˈdrʌɡstɔː(r)/

Dịch: Từ nào có 2 âm tiết?

Question 15: There is a cloth store in front_________ my school.

A. from     B. to     C. with     D. of

Đáp án: D

Giải thích: In front of: Ở đằng trước

Dịch: Có một cửa hàng ở trước trường của mình.

C. Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Mui Ne is located 24 kilometers north-east of the city of Phan Thiet. It is a fishing village as well as a familiar tourism area in Binh Thuan Province. It is found on Highway No.106, and is famous for sweeping sand dunes and beautiful rows of palm trees. The beach is shallow and sloped. The water is clean and blue and the sun rarely hides behind clouds.

Beside beaches and sand dunes, there are also beautiful landscapes such as Suoi Tien, the Ong Hoang Building and the Poshanu Cham Tower.

It has long been considered the “Hawaii” of Viet Nam. It has shady roads under coconut trees, a beautiful beach and cliffs. The typical scenery of this place lies in the moving lines of golden sand

Question 1: It is 24 kilometers from Mui Ne to Phan Thiet city.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Mui Ne is located 24 kilometers north-east of the city of Phan Thiet”.

Dịch: Mũi Né cách 24 kim về phía đông bắc của thành phố Phan Thiết.

Question 2: Sweeping sand dunes and beautiful rows of palm trees are interesting things of Mui Ne.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “It is found on Highway No.106, and is famous for sweeping sand dunes and beautiful rows of palm trees”.

Dịch: Nó nằm ở đường cao tốc số 106 và nổi tiếng với những cồn cát và những hàng cọ xinh đẹp.

Question 3: The water here is heavily polluted.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “The water is clean and blue and the sun rarely hides behind clouds”.

Dịch: Nước ở đây trong xanh và mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp.

Question 4: It is known as the “Hawaii” of Viet Nam.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “It has long been considered the “Hawaii” of Viet Nam”.

Dịch: Nó được coi là “Hawaii” của Việt Nam.

Question 5: The stunning scenery is located in the lines of white sand.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “The typical scenery of this place lies in the moving lines of golden sand”.

Dịch: Phong cảnh đặc trưng của vùng đất này ẩn chứa trong những dải cái vàng óng ánh.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Da Nang is one of the…..(6)…..peaceful cities in Viet Nam with a lot of beautiful beaches. This is a wonderful place for those …..(7)…. love seas and enjoy fresh air. Life here is not ….(8)…. busy as that in Ho Chi Minh City. It is not only a beautiful city but also a safe place to live in. Every evening, after work, you can easily catch the sight of families riding to the beach, leaving their motorbikes on the seaside and jumping into the water. They are not afraid …..(9)……. losing their motorbikes. They believe that their vehicles will still be there when they come back. There is no beggar here and the air is fresh. Another good thing is the food. If you love seafood, Da Nang will be the right choice. The food here is very fresh and the price is cheaper ….(10)…. that in Ho Chi Minh City.

Question 6: A. more     B. most     C. very     D. much

Đáp án: B

Giải thích: Câu ở dạng so sánh hơn nhất vì có cấu trúc “one of the…”

Dịch: Đà Nẵng là một trong những thành phố bình yên nhất ở Việt Nam với rất nhiều bãi biển xinh đẹp.

Question 7: A. which     B. who     C. where     D. how

Đáp án: B

Giải thích: Mệnh đề phụ quan hệ với “those”.

Dịch: Đây là một địa điểm tuyệt vời cho những ai yêu thích biển và muốn tận hưởng không khí trong lành.

Question 8: A. more     B. most     C. as     D. much

Đáp án: C

Giải thích: Câu so sánh ngang bằng: as+ adj+as

Dịch: Cuộc sống nơi đây không bận rộn như cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh.

Question 9: A. of     B. at     C. with     D. about

Đáp án: A

Giải thích: Be afraid of sth: Sợ cái gì

Dịch: Họ sẽ không sợ việc bị mất xe máy.

Question 10: A. as     B. rather     C. more     D. than

Đáp án: D

Giải thích: Câu ở dạng so sánh hơn : Adj+ er+ than

Dịch: Thực phẩm ở đây rất tươi và giá rẻ hơn ở thành phố Hồ Chí Minh.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Hello everyone. My name is Dung. Now I’m twelve years old and I’m a student. I have a sister named Huong. She is twenty years old. We live in a small house near the lake. Our house has a beautiful yard. There is a river and a lake. There is a park near the lake. There is a restaurant opposite the park. In the park, there are so many flowers and trees. Near our house is a stunning field.

Question 11: How old is Dung?

A. 13     B. 12     C. 15     C. 20

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Now I’m twelve years old and I’m a student”.

Dịch: Bây giờ tôi 12 tuổi và là một học sinh.

Question 12: What does she do?

A. pupil     B. teacher     C. engineer     C. nurse

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Now I’m twelve years old and I’m a student”.

Dịch: Bây giờ tôi 12 tuổi và là một học sinh.

Question 13: How old is her sister?

A. 30     B. 12     C. 20     C. 14

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “She is twenty years old”.

Dịch: Cô ấy 20 tuổi.

Question 14: Where is the park?

A. It is opposite the lake.

B. It is opposite the restaurant.

C. It is near the lake.

D. It is behind the lake.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “There is a park near the lake”.

Dịch: Có một công viên gần hồ.

Question 15: What is near my house?

A. A park     B. A field     C. A bookstore     D. A drugstore

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Near our house is a stunning field”.

Dịch: Gần nhà của chúng mình là một cánh đồng lúa xinh đẹp.

D. Writing

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Who/ Marry/ speaking/?/

A. Who is Marry speaking to?

B. Who does Marry speaking?

C. Who did Marry speaking to?

D. Who are Marry speaking to?

Đáp án: A

Giải thích: Speak to sb: Nói chuyện với ai

Dịch: Bạn đang nói chuyện với ai vậy?

Question 2: house/ next/ beautiful paddy field.

A. A house next to an beautiful paddy field.

B. There is a house next to a beautiful paddy field.

C. There is a house next to an beautiful paddy field.

D. There is a house next a beautiful paddy field.

Đáp án: B

Giải thích: Next to: đối diện

Dịch: Có một ngôi nhà đối diện với một cánh đồng xinh đẹp.

Question 3: left/ my house/,/ there/ many flowers/ trees/./

A. To the left of my house, there are many flowers and trees.

B. Up to the left of my house, there are many flowers and trees.

C. On the left of my house, there are many flowers and trees.

D. On the left of my house, there is many flowers and trees.

Đáp án: A

Giải thích: To the left of sth: Ở phía bên trái của cái gì

Dịch: Ở phía bên trái nhà mình có rất nhiều hoa và cây.

Question 4: There/ many tall palms/ front/ my school/./

A. There is many tall palms in front of my school.

B. There are many tall palms in front of my school.

C. There are many tall palms in front for my school.

D. There are many tall palms in front with my school

Đáp án: B

Giải thích: In front of sth: ở đằng trước

Dịch: Có rất nhiều cây cọ cao ở trước trường của mình.

Question 5: Where/ you/ deliver/ these goods/?/

A. Where are you deliver these goods to?

B. Where does you deliver these goods?

C. To where are you deliver these goods?

D. Where do you deliver these goods to?

Đáp án: D

Giải thích: Deliver sth to: Vận chuyển cái gì đến…

Dịch: Bạn vận chuyển những hàng hóa này tới đâu vậy?

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: any/ front/ your garden/ of/ yard/ there/ in/ is?

A. There is any yard in front of your garden?

B. Any yard there is in front of your garden?

C. Is there any yard in front of your garden?

D. Is there your garden in front of any yard?

Đáp án: C

Giải thích: In front of sth: Ở trước

Dịch: Có cái sân nào ở trước vườn nhà bạn không?

Question 7: between/ bookstore/ my house/ and/ library/is/./

A. My bookstore is a house between a library.

B. My house is between a bookstore and a library.

C. Is between my house a bookstore and a library.

D. A bookstore and a library is between my house.

Đáp án: B

Giải thích: Between A and B: giữa A và B

Dịch: Nhà mình ở giữa một cửa hàng sách và một thư viện

Question 8: my house/is/ near/ beautiful/ paddy field/ there/ a/.//,/

A. There is my house near a beautiful paddy field.

B. Near a beautiful paddy field, there is my house.

C. Near my house, there is a beautiful paddy field.

D. Near beautiful my house, there is a paddy field

Đáp án: C

Giải thích: Near sth: Gần cái gì

Dịch: Gần nhà mình có một cánh đồng lúa xinh đẹp.

Question 9: car/ that/ whose/is/?/

A. Is that whose car?

B. That car is whose?

C. Whose is that car?

D. Whose car is that?

Đáp án: D

Giải thích: Whose+ N: Cái gì của ai

Dịch: Chiếc xe ô tô này của ai đây?

Question 10: is/ awesome/ there/ left/ my house/ of/ bookstore/ an/ to/the /./

A. To the left of an awesome bookstore there is my house.

B. There is an awesome bookstore to the left of my house.

C. There is an awesome my house to the left of bookstore.

D. Is there an awesome bookstore to the left of my house?

Đáp án: B

Giải thích: To the left of sth: Ở bên trái của cái gì

Dịch: Có một cửa hàng sách tuyệt vời ở bên trái của nhà mình.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: There is a lake in front of my house

A. There is a lake behind my house

B. There is my house behind a lake.

C. My house is behind a lake.

D. There is a lake next to my house

Đáp án: C

Giải thích: In front of: Ở trước >< Behind: Đằng sau

Dịch: Có một cái hồ ở trước nhà mình.

Question 12: Who is Lan talking to?

A. Who is Lan say to?

B. To whom is Lan talking?

C. Which person is Lan talking to?

D. Whom people is Lan talking to?

Đáp án: B

Giải thích: Who…… to = To whom

Dịch: Lan đang nói chuyện với ai thế?

Question 13: I have never met such a beautiful girl like her sister.

A. No woman in the world is beautifuler than my sister.

B. Her sister is the most beautiful girl I have ever met.

C. Her sister is the most beautifulest girl I have ever met.

D. Her sister is the most beautiful girl I have never met.

Đáp án: B

Giải thích: Câu ở dạng so sánh hơn nhất: The most+ adj dài

Dịch: Tôi chưa từng gặp một cô gái xinh đẹp như chị của cô ấy.

Question 14: The food in Hai Phong is quite cheaper than that in Hanoi.

A. The food in Hai Phong is more expensive than that in Hanoi.

B. The food in Hai Phong has the cheaper price than Hanoi.

C. The food in Hanoi is more expensiver than in Hai Phong.

D. The food in Hai Phong isn’t as cheap as that in Hanoi

Đáp án: D

Giải thích: So sánh hơn (adj ngắn +er) suy ra So sánh ngang bằng (not as adj as)

Dịch: Đồ ăn ở Hải Phòng rẻ hơn đồ ăn ở Hà Nội.

Question 15: How many classrooms are there in his school?

A. What is the number of classrooms in his school?

B. Which classrooms does his school have?

C. How many classrooms does his school have?

D. Does your school have many classrooms?

Đáp án: C

Giải thích: There is = have: Có

Dịch: Có bao nhiêu lớp học ở trường của anh ấy vậy?

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.