40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng. Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt nhân tham gia

A. được bảo toàn.

B. Tăng.

C. Giảm.

D. Tăng hoặc giảm tuỳ theo phản ứng.

Chọn D.

Khối lượng các hạt nhân không bảo toàn.

Bài 2: Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti (40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) ) đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là

A. 19,0 MeV.    B. 15,8 MeV.

C. 9,5 MeV.    D. 7,9 MeV.

Ta có:

40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Chọn C.

Bài 3: Cho phản ứng hạt nhân: 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam khí hêli xấp xỉ bằng

A. 4,24.108J.    B. 4,24.105J.

C. 5,03.1011J.    D. 4,24.1011J.

Ta có:

40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Chọn D.

Bài 4: Pôlôni 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) phóng xạ α và biến đổi thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân Po; α; Pb lần lượt là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u và 1 u = 931,5MeV/c2. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ bằng

A. 5,92 MeV.    B. 2,96 MeV.

C. 29,60 MeV.    D. 59,20 MeV.

Ta có: W = (209,937303 – 205,929442 – 4,001506).931,5 = 5,92 (MeV). Chọn A.

Bài 5: Trong dãy phân rã phóng xạ 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) có bao nhiêu hạt α và β được phát ra?

A. 3α và 7β.    B. 4α và 7β.

C. 4α và 8β.    D. 7α và 4β

Chọn B.

Bài 6: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Phản ứng hạt nhân là sự va chạm giữa các hạt nhân.

B. Phản ứng hạt nhân là sự tác động từ bên ngoài vào hạt nhân làm hạt nhân đó bị vỡ ra.

C. Phản ứng hạt nhân là sự tương tác giữa hai hạt nhân, dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt nhân khác.

D. A, B và C đều đúng.

Chọn C.

Tương tác giữa hai hạt nhân là phản ứng hạt nhân.

Bài 7: Kết quả nào sau đây là đúng khi nói về khi nói về định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích?

A. A1 + A2 = A3 + A4.

B. Z1 + Z2 = Z3 + Z4.

C. A1 + A2 + A3 + A4 = 0

D. A hoặc B hoặc C đúng.

Chọn C.

Tổng số khối (nuclon) trong phản ứng luôn dương, bằng tổng 2 lần số khói trước hay sau phản ứng.

Bài 8: Kết quả nào sau đây là sai khi nói về định luật bảo toàn động lượng?

A. PA + PB = PC + PD.

B. mAc2 + KA + mBc2 + KB = mCc2 + KC + mDc2 + KD.

C. PA + PB = PC + PD = 0.

D. mAc2 + mBc2 = mCc2 + mDc2.

Chọn C.

Động lượng các tổng cộng các hạt nhân luôn khác không.

Bài 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vế trái của phương trình phản ứng có thể có một hoặc hai hạt nhân.

B. Trong số các hạt nhân trong phản ứng có thể có các hạt đơn giản hơn hạt nhân (hạt sơ cấp).

C. Nếu vế trái của phản ứng chỉ có một hạt nhân có thể áp dụng định luật phóng xạ cho phản ứng.

D. A, B và C đều đúng.

Chọn D.

Cả 3 ý trên đều đúng

Bài 10: Cho phản ứng hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) , hạt nhân X là hạt nào sau đây?

A. α;    B. β-;    C. β+;    D. n

Chọn A.

Xét phản ứng hạt nhân: 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) , áp dụng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối ta được: Z = 2, A = 4. Vậy hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) chính là hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) (hạt α).

Bài 11: Cho phản ứng hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Chọn D.

Bài 12: Cho phản ứng hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Chọn A.

Bài 13: Cho phản ứng hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Chọn B.

Bài 14: Cho phản ứng hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) , biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli là bao nhiêu?

A. ΔE = 423,808.103J.

B. ΔE = 503,272.103J.

C. ΔE = 423,808.109J.

D. ΔE = 503,272.109J.

Chọn C.

Muốn tổng hợp được 1g khí Hêli ta phải thực hiện 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) phản ứng. Tổng năng lượng toả ra là ΔE = 423,808.109J.

Bài 15: Cho phản ứng hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) , khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A. Toả ra 1,60132MeV.

B. Thu vào 1,60132MeV.

C. Toả ra 2,562112.10-19J.

D. Thu vào 2,562112.10-19J.

Chọn B.

Xét phản ứng: 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Tổng khối lượng các hạt nhân trước phản ứng là M0 = mCl + mp = 37,963839u.

Tổng khối lượng các hạt nhân sau phản ứng là M = mAr + mn = 37,965559u.

Ta thấy M0 < M suy ra phản ứng thu năng lượng và thu vào một lượng ΔE = 1,60132MeV.

Bài 16: Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) thành 3 hạt α là bao nhiêu? (biết mC = 11, 9967u, mα = 4,0015u).

A. ΔE = 7,2618J.

B. ΔE = 7,2618MeV.

C. ΔE = 1,16189.10-19J.

D. ΔE = 1,16189.10-13MeV.

Chọn B.

phản ứng hạt nhân: 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Bài 17: Cho phản ứng hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) , khối lượng của các hạt nhân là mα = 4,0015u, mAL = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931Mev/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A. Toả ra 4,275152MeV.

B. Thu vào 2,67197MeV.

C. Toả ra 4,275152.10-13J.

D. Thu vào 2,67197.10-13J.

Chọn B.

phản ứng hạt nhân: 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Bài 18: Hạt α có động năng Kα = 3,1MeV đập vào hạt nhân nhôm gây ra phản ứng 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) , khối lượng của các hạt nhân là mα = 4,0015u, mAL = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931Mev/c2. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc. Động năng của hạt n là

A. Kn = 8,8716MeV.    B. Kn = 8,9367MeV.

C. Kn = 9,2367MeV.    D. Kn = 10,4699MeV.

Chọn C.

Xét phản ứng hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Tính tương tự câu trên thấy phản ứng thu vào ΔE = 2,7MeV.

Động năng của hạt n là Kn = mnvn2/2, động năng của hạt P là KP = mPvP2/2,

theo bài ra vn = vP suy ra Kn/KP = mn/mP.

Theo định luật bảo toàn năng lượng Kα + ΔE = Kn + KP

→ Kn = 0,013MeV, và Kn = 0,387MeV.

Bài 19: Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt α và hạt nơtrôn. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti là ΔmT = 0,0087u, của hạt nhân đơteri là ΔmD = 0,0024u, của hạt nhân X là Δmα = 0,0305u; 1u = 931MeV/c2. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu?

A. ΔE = 18,0614MeV.    B. ΔE = 38,7296MeV.

C. ΔE = 18,0614J.    D. ΔE = 38,7296J.

Chọn A.

Phản ứng xảy ra theo phương trình:

40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Tổng độ hụt khối trước phản ứng là ΔM0 = ΔmT + ΔmD.

Tổng độ hụt khối sau phản ứng là ΔM = Δmα + Δmn. Độ hụt khối của n bằng không.

Phản ứng toả ra ΔE = (ΔM - ΔM0)c2 = 18,0614MeV.

Bài 20: Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,8MeV bắn vào hạt nhân 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1) đứng yên, sinh ra hai hạt α có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia γ và nhiệt năng. Cho biết: mP = 1,0073u; mα = 4,0015u; mLi = 7,0144u; 1u = 931MeV/c2 = 1,66.10-27kg. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng?

A. Toả ra 17,4097MeV.

B. Thu vào 17,4097MeV.

C. Toả ra 2,7855.10-19J.

D. Thu vào 2,7855.10-19J.

Chọn A.

Xét phản ứng 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân chọn lọc, có đáp án (phần 1)

Tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng là: M0 = mp + mLi = 8,0217u.

Tổng khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng là: M = 2mα = 8,0030u.

Ta thấy M0 > M suy ra phản ứng là phản ứng toả năng lượng, và toả ra một lượng:

ΔE = (M0 - M)c2 = 17,4097MeV.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


phan-ung-hat-nhan.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12