Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thếBài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế

Bài 1 : Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một:

A. Hiệu điện thế

B. Cường độ dòng điện

C. Lực điện

D. Vôn

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một ………..

A. Điện thế

B. Hiệu điện thế

C. Cường độ điện thế

D. Cường độ dòng điện

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế

Đáp án cần chọn là: B

Bài 3 : Hiệu điện thế được đo bằng:

A. Ampe kế

B. Vôn kế

C. Điện kế

D. Áp kế

Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế

Đáp án cần chọn là: B

Bài 4 : Vôn kế dùng để đo:

A. Tác dụng của dòng điện

B. Cường độ dòng điện

C. Hiệu điện thế

D. Cường độ điện thế

Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế

Đáp án cần chọn là: C

Bài 5 : Đơn vị đo hiệu điện thế là:

A. Jun (J)

B. Ampe (A)

C. Vôn (V)

D. Niutơn (N)

Đơn vị đo hiệu điện thế là: Vôn – kí hiệu V

Đáp án cần chọn là: C

Bài 6 : Vôn (V) là đơn vị đo:

A. Tác dụng của dòng điện

B. Cường độ dòng điện

C. Hiệu điện thế

D. Cường độ điện thế

Đơn vị đo hiệu điện thế là: Vôn – kí hiệu V

Đáp án cần chọn là: C

Bài 7 : Chọn câu sai:

A. 1V = 1000mV

B. 1kV = 1000mV

C. 1mV = 0,001V

D. 1000V = 1kV

Ta có:

1mV = 0,001V = 10-3V

1kV = 1000V = 10-3V

⇒ Phương án B – sai

A, C, D – đúng

Đáp án cần chọn là: B

Bài 8 : Chọn câu đúng:

A. 1v = 1000mV

B. 5kV = 5.106V

C. 1mV = 0,01V

D. 0,25mV = 250V

A - đúng

B - sai vì:

C - sai vì:

D – sai vì:

Đáp án cần chọn là: A

Bài 9 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Dấu (+) phải được nối với……………của nguồn, dấu (-) phải nối với………..của nguồn.

A. Cực âm, cực dương

B. Cực âm, cực âm

C. Cực dương, cực âm

D. Cực dương, cực dương

Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Dấu (+) phải được nối với cực dương của nguồn, dấu (-) phải nối với cực âm của nguồn

Đáp án cần chọn là: C

Bài 10 : Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Chọn câu đúng trong các câu sau.

A. Dấu (+) phải được nối với cực dương của nguồn, dấu (-) phải nối với cực âm của nguồn

B. Dấu (+) phải được nối với cực dương của nguồn, dấu (-) phải nối với cực dương của nguồn

C. Dấu (+) phải được nối với cực âm của nguồn, dấu (-) phải nối với cực dương của nguồn

D. Dấu (+) phải được nối với cực âm của nguồn, dấu (-) phải nối với cực âm của nguồn

Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Dấu (+) phải được nối với cực dương của nguồn, dấu (-) phải nối với cực âm của nguồn

Đáp án cần chọn là: A

Bài 11 : Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế như thế nào với đoạn mạch đó?

A. Nối tiếp

B. Song song

C. Hỗn hợp

D. Tùy ý

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế song song với đoạn mạch đó

Đáp án cần chọn là: B

Bài 12 : Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc ………… với đoạn mạch đó

A. Ampe kế nối tiếp

B. Ampe song song

C. Vôn kế song song

D. Vôn kế nối tiếp

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế song song với đoạn mạch đó

Đáp án cần chọn là: C

Bài 13 : Khi khóa K mở, vôn kế chỉ:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn

C. Hiệu điện thế của dòng điện trong mạch

D. Hiệu điện thế toàn bộ mạch điện

Khi khóa K mở, mạch của ta còn như sau:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

⇒ Vôn kế chỉ hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Đáp án cần chọn là: A

Bài 14 : Khi khóa K đóng, vôn kế chỉ:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Cường độ dòng điện giữa hai cực của nguồn điện

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn

C. Tổng hiệu điện thế của dòng điện trong mạch và của nguồn

D. Tổng cường độ dòng điện của bóng đèn và dòng điện của nguồn điện

Khi khóa K đóng, vôn kế chỉ hiệu điện thế hai đầu bóng đèn

Đáp án cần chọn là: B

Bài 15 : Nhìn vào mạch điện sau ta biết:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Vôn kế (1) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1

B. Vôn kế (1) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu hai bóng đèn

C. Vôn kế (2) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2

D. Vôn kế (2) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1

Vẽ lại mạch điện ta được:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

⇒ Vôn kế (1) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1

Đáp án cần chọn là: A

Bài 16 : Cho mạch điện sau, chọn câu đúng:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Vôn kế (1) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2

B. Vôn kế (1) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu hai bóng đèn

C. Vôn kế (2) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2

D. Vôn kế (2) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu hai bóng đèn

Vẽ lại mạch điện ta được:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

⇒ Vôn kế (1) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1

Vôn kế (2) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu hai bóng đèn

Đáp án cần chọn là: D

Bài 17 : Cách mắc vôn kế nào sau đây là đúng?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. 1, 2 và 3

B. 1 và 4

C. 2 và 3

D. 1, 2, 3 và 4

Ta có:

Để đo hiệu điện thế, cần mắc chốt dương (+) của vôn kế với cực dương của nguồn điện, chốt âm của vôn kế với cực âm của nguồn điện.

Hay nói cách khác muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải măc vôn kế song song với đoạn mạch đó.

⇒ Cách mắc: 2, 3 – đúng, 1,4 - sai

Đáp án cần chọn là: C

Bài 18 : Trong mạch điện sau đây, vôn kế cho ta biết:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Hiệu điện thế ở hai đầu nguồn điện

B. Hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn

C. Hiệu điện thế ở hai điểm 1 và 2

D. Cả A, B, C đều đúng

Trong đoạn mạch trên, vôn kế cho biết hiệu điện thế ở hai dầu của bộ nguồn cũng là hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn hay hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 2

Đáp án cần chọn là: D

Bài 19 : Đổi đơn vị 2,5V = ...mV

A. 25

B. 2500

C. 250

D. 0,025

Ta có: imV = 0,001V = 10-3V

Ta suy ra: 2,5V = 2,5.10-3mV = 2500mV

Đáp án cần chọn là B

Bài 20 : Đổi đơn vị 0,45V = ...mV

A. 45

B. 4500

C. 450

D. 0,045

Ta có: 1mV = 0,001V = 10-3V

Ta suy ra: 0,45V = 45.103mV = 450mV

Đáp án cần chọn là C

Bài 21 : Hiệu điện thế kí hiệu là:

A. U

B. u

C. V

D. v

Hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ U

Đáp án cần chọn là: A

Bài 22 : Đại lượng hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ:

A. U

B. V

C. I

D. A

Hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ U

Đáp án cần chọn là: A

Bài 23 : Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?

A. 314mV

B. 5,8V

C. 1,52V

D. 3,16V

Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch.Cách viết kết quả đo đúng là 5,8V

Do ĐCNN của vôn kế là 0,2V chỉ có 1 thừa số sau dấu phẩy mà 5,8 là bội của 0,2 nên B đúng

Đáp án cần chọn là: B

Bài 24 : Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. Kết quả đo là 6,8V, vậy vôn kế không thể có độ chia nhỏ nhất nào sau đây?

A. 0,4V

B. 0,2V

C. 0,1V

D. 0,5V

Vì kết quả đo là 6,8V nên vôn kế không thể có độ chia nhỏ nhất là 0,5V

Đáp án cần chọn là: D

Bài 25 : Vôn kế trong sơ đồ nào sau đây đo hiệu điện thế của nguồn khi mạch điện hở.

Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện: cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện

Đáp án cần chọn là: A

Bài 26 : Vôn kế trong sơ đồ nào sau đây đo hiệu điện thế của hai đầu bóng đèn khi K đóng:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Hiệu điện thế | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Mắc vôn kế song song với hai đầu bóng đèn, cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện

Đáp án cần chọn là: D

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.