Bài tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cực hay, có đáp ánA. Phương pháp giải

- Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ dòng điện cáng lớn.

Quảng cáo

- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường.

- Các dụng cụ điện mắc nối tiếp thì hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế hai đầu mỗi dụng cụ trong đoạn mạch đó.

- Các dụng cụ điện mắc song song thì hiệu điện thế trên hai đầu các dụng cụ bằng nhau và bằng hiệu điện thế hai đầu dụng cụ đó.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ, biết các đèn giống nhau.

Quảng cáo

a) So sánh hiệu điện thế qua các bóng đèn trong mạch điện sau.

b) Các đèn có sáng như nhau không?

Bài tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

a) Sơ đồ mạch điện cho ta thấy ba bóng đèn được mắc song song với nhau, nên hiệu điện thế trên các đèn như nhau.

b) Vì hiệu điện thế trên các đèn như nhau và các đèn giống nhau nên các đèn sáng như nhau.

Ví dụ 2: Hãy so sánh số chỉ của hai vôn kế trong mạch điện sau. Biết các bóng đèn giống nhau.

Bài tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Vôn kế V1 cho biết hiệu điện thế hai đầu đèn 2 và 3; vôn kế V2 cho biết hiệu điện thế hai đầu đèn 1 và 2.

Vì các bóng đèn như nhau được mắc nối tiếp nên hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn như nhau. Do đó, số chỉ của V1 và V2 như nhau.

Ví dụ 3: Hai bóng đèn khác loại, khi mắc nối tiếp với một nguồn điện. Khi đó:

 A. Một sáng bình thường, một không bình thường.

 B. Hai bóng mắc trong mạch đều không sáng bình thường.

 C. Cường độ dòng như nhau nên chúng sáng bình thường.

 D. Nếu nguồn điện đủ hiệu điện thế chúng sáng bình thường.

Hai bóng đèn khác loại được mắc nối tiếp nên nếu nguồn điện đủ hiệu điện thế để cường độ dòng điện qua chúng như nhau nên cả hai đều sáng bình thường.

Chọn D.

Quảng cáo

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Hai bóng đèn cùng loại mắc nối tiếp vào nguồn điện 9V, các bóng sáng bình thường. Khi đó:

 A. Hiệu điện thế định mức của chúng đều là 9V.

 B. Hiệu điện thế định mức của chúng bằng 4,5V.

 C. Hiệu điện thế định mức của chúng là 3V và 6V.

 D. Hiệu điện thế định mức của chúng là 7V và 2V.

Vì hai bóng đèn cùng loại và cùng sáng bình thường khi mắc nối tiếp vào nguồn 9V nên hiệu điện thế định mức của chúng là 4,5 V

Chọn B

Câu 2: Có một số nguồn điện loại: 6V, 9V, 12V, 16V và hai bóng đèn loại 6V - 3W. Để các đèn sáng bình thường thì phải:

 A. Hai bóng nối tiếp với nguồn điện 9V.

 B. Hai bóng nối tiếp với nguồn điện 6V.

 C. Hai bóng song song với nguồn điện 12V.

 D. Hai bóng nối tiếp với nguồn điện 12V.

Vì hai đèn có hiệu điện thế định mức là 6V nên có thể mắc hai đèn song song vào nguồn 6V hoặc hai đèn nối tiếp vào nguồn 12V để hai đèn sáng bình thường.

Chọn D

Câu 3: Ba bóng cùng loại 3V - 2W đèn mắc nối tiếp. Biết các bóng sáng bình thường. Khi đó hiệu điện thế của toàn mạch có giá trị:

 A. 7,5V

 B. 6V

 C. 9V

 D. 15V.

Ba bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 3V, khi mắc nối tiếp mà sáng bình thường thì hiệu điện thế toàn mạch là 9V.

Chọn C.

Câu 4: Khi các dụng cụ dùng điện mắc nối tiếp, khi đó:

 A. Hiệu điện thế giữa hai đầu các dụng cụ như nhau.

 B. Dòng điện đi qua và hiệu điện thế hai đầu mỗi dụng cụ như nhau.

 C. Cường độ dòng điện qua các dụng cụ là giống nhau.

 D. Hiệu điện thế như nhau, dòng điện không như nhau.

Các dụng cụ điện được mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua các dụng cụ điện là như nhau, hiệu điện thế hai đầu mạch bằng tổng hiệu điện thế hai đầu mỗi dụng cụ điện.

Chọn C

Câu 5: Điền từ vào chỗ chấm trong câu sau: Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch ...........các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

 A. Bằng tổng

 B. Bằng hiệu

 C. Gấp đôi

 D. Bằng nửa

Khi hai đèn được mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Chọn A

Câu 6: Ba bóng đèn 6V- 3 W mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 6V . So sánh độ sáng của ba bóng đèn?

 A. Ba đèn sáng như nhau

 B. Một đèn sánh nhất

 C. Một đèn sáng yếu nhất

 D. Độ sáng ba đèn khác nhau

Ba đèn có cùng hiệu điện thế định mức 6V. Ba đèn được mắc song song nên hiệu điện thế trên mỗi đèn là như nhau và bằng hiệu điện thế hai đầu mạch là 6V. Vì vậy ba đèn đều sáng bình thường như nhau.

Chọn A

Câu 7: Một nguồn điện 12V và ba bóng đèn giống hệt nhau loại 4V. Để đèn sáng bình thường phải mắc các bóng như thế nào giữa hai cực của nguồn?

 A. Mắc song song ba đèn

 B. Mắc nối tiếp ba đèn

 C. Mắc hỗn hợp hai đèn song song và nối tiếp với đèn còn lại

 D. Mắc hỗn hợp hai đèn nối tiếp và song song với đèn còn lại.

Vì mỗi đèn có hiệu điện thế định mức 4V và nguồn 12 V. Nên để ba đèn đều sáng bình thường cần mắc nối tiếp ba đèn vào nguồn 12 V.

Chọn B.

Câu 8: Cho mạch điện như hình vẽ:

a. Hỏi vôn kế nào chỉ hiệu điện thế lớn hơn?

b. Khi mạch bị đứt tại

 A. Hỏi số các vôn kế có chỉ bao nhiêu?

Bài tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

a. Vì hai vôn kế được mắc song song với nhau và với đèn nên số chỉ của hai vôn kế như nhau.

b. Khi mạch bị đứt ở A thì vôn kế 2 chỉ giá trị 0, vôn kế 1 vẫn đo hiệu điện thế hai đầu của nguồn nên chỉ hiệu điện thế của nguồn là 220V.

Câu 9: Trong mạch điện hình bên vôn kế nào chỉ hiệu điện thế lớn hơn?

Bài tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Trong mạch điện, vôn kế V1 chỉ hiệu điên thế hai đầu của phần AC; còn vôn kế V2 chỉ hiệu điện thế hai đầu phần A

 B. Vì phần AB lớn lớn AC nên số chỉ của vôn kế 2 sẽ lớn hơn số chỉ của vôn kế 1.

Câu 10: Hai bóng đèn 220 V – 60W giống hệt nhau được mắc vào mạng điện thành phố như hình vẽ.

a. Khi khoá K đóng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn nào lớn hơn? Đèn nào sáng hơn?

b. Mở khoá K cường độ dòng điện qua các bóng thay đổi thế nào? Các đèn sáng ra sao?

Bài tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

a. Khi khóa K đóng, hai đèn 1 và 2 được mắc song song với nhau vào mạch điện 220V nên cường độ dòng điện qua hai bóng như nhau, cả hai bóng đều sáng bình thường.

b. Khi mở khóa K, không còn dòng diện qua đèn 2 nên đèn 2 không sáng, đèn 1 được nối với nguồn điện 220 V bằng với hiệu điện thế định mức của đèn nên đèn 1 vẫn sáng bình thường.

Câu 11: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ sau. Em hãy cho biết bóng đèn ở sơ đồ nào sáng hơn? Tại sao? Biết các pin giống nhau và các bóng đèn đều giống nhau.

Bài tập hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Ta thấy sơ đồ a) nguồn điện có hai pin, còn sơ đồ b) chỉ có 1 pin nên hiệu điện thế ở hai đầu đèn a lớn hơn hiệu điện thế ở hai đầu đèn b. Do đó dòng điện đi qua đèn a có cường độ lớn hơn dòng điện đi qua đèn b. Vậy đèn a sáng hơn đèn b.

Câu 12: Các thiết bị điện như bàn là điện, nồi cơm điện, máy sấy tóc, máy xay sát gạo bằng điện và quạt điện…. Nếu chúng hoạt động với hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức thì có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của chúng không? Tại sao?

Nếu các thiết bị điện hoạt động với hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức cụ thế như:

- Bàn là điện và nồi cơm điện thì không gây ảnh hưởng gì đến tuối thọ của chúng. Vì chúng là những thiết bị đốt nóng bằng điện, nếu dòng điện qua chúng lớn thì tỏa nhiệt lớn, dòng điện nhỏ thì tỏa nhiệt ít.

- Máy sấy tóc, máy xay xát gạo, quạt điện… thì tuổi thọ bị giảm. Vì chúng là những động cơ. Nếu dòng điện không đủ lớn thì động cơ không quay như bình thường được nên năng lượng điện sẽ chuyển hóa thành nhiệt năng. Nếu dòng điện chạy trong thời gian dài làm động cơ nóng lên dẫn đến các bộ phận của động cơ sẽ chóng mòn, thậm chí gây cháy hỏng.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.