Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiếtA. Phương pháp giải

Cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế.

Vôn kế được mắc song song vào mạch điện cần đo hiệu điện thế. Chốt dương của vôn kế được nối về phía cực dương của nguồn, chốt âm của vôn kế được nối về phía cực âm của nguồn.

Quảng cáo

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong sơ đồ sau số chỉ của vôn kế vôn kế chính là:

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

 A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

 B. Hiệu điện thế của nguồn điện trong mạch.

 C. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

 D. Hiệu điện thế của dòng điện trong mạch.

Trong sơ đồ trên, vôn kế chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

Chọn C.

Ví dụ 2: Khi khoá K mở vôn kế chỉ:

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

 A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

 B. Hiệu điện thế của nguồn điện trong mạch.

 C. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

 D. Hiệu điện thế của dòng điện trong mạch.

Khi khóa K mở, vôn kế vẫn mắc song song với nguồn điện, nó cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện.

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Nhận định nào đúng:

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

 A. Vôn kế (1) mắc đúng, vôn kế (2) mắc sai.

 B. Vôn kế (1) mắc sai, vôn kế (2) mắc đúng.

 C. Cả hai vôn kế đều mắc sai.

 D. Cả hai vôn kế đều mắc đúng.

Vôn kế cần được mắc song song với đoạn mạch cần đo. Sơ đồ trên có vôn kế (1) mắc sai, vôn kế (2) mắc đúng.

Chọn B.

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Cho mạch điện sau, nhận định nào sau đây là đúng:

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

 A. V1 chỉ hiệu điện thế hai đầu nguồn điện.

 B. V2 chỉ hiệu điện thế hai đầu bóng Đ1.

 C. V2 chỉ hiệu điện thế hai đầu mạch điện.

 D. V2 chỉ hiệu điện thế hai đầu mạch điện.

 E. V1 chỉ hiệu điện thế hai đầu bóng Đ2.

Trong sơ đồ mạch điện trên, vôn kế V1 mắc song song với đoạn mạch chứa nguồn điện, vôn kế V2 song song với đèn Đ1.V2 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn Đ1, V1 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn hay cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa hai đèn mắc nối tiếp Đ1 và Đ2.

Chọn B.

Quảng cáo

Câu 2: Cho mạch điện bên, biết hai bóng đèn cùng loại khi ta biết:

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

 A. K đóng số chỉ V1 luôn luôn lớn hơn số chỉ V2.

 B. K đóng số chỉ V2 luôn luôn lớn hơn số chỉ V1.

 C. K mở số chỉ V2 luôn luôn lớn hơn số chỉ V1.

 D. K đóng hay mở số chỉ V1 luôn lớn hơn số chỉ V2.

 E. K đóng hay mở số chỉ V1 luôn không thay đổi.

Nhận định nào đúng nhất trong các nhận định trên.

Trong sơ đồ mạch điện trên, vôn kế V1 mắc song song với đoạn mạch chứa nguồn điện, vôn kế V2 song song với đèn Đ1.

Khi K mở, V2 chỉ số 0 vì không có dòng điện qua đèn, V1 chỉ hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.

Khi K đóng, V2 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu của đèn Đ1 , V1 chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn hay cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa hai đèn mắc nối tiếp Đ1 và Đ2, nên số chỉ của V1 lớn hơn số chỉ của V2. Số chỉ của V1 khi K đóng và khi K mở là khác nhau.

Chọn D.

Câu 3: Cách mắc vôn kế nào là đúng trong các hình sau:

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Vôn kế cần được mắc song song với bóng đèn.

Các hình 2 và 3 là mắc đúng, hình 1 và 4 mắc sai.

Câu 4: Trong mạch điện sau, số chỉ của Vôn kế cho biết điều gì?

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Mạch điện được nối kín, vôn kế được mắc song song với đèn nên số chỉ của vôn kế lúc này là hiệu điện thế hai đầu bóng đèn trong mạch, hay cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn điện.

Chú ý: mặc dù nhìn sơ đồ có vẻ như vôn kế được mắc song song với nguồn điện, nó sẽ cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện (mà ta thấy ghi trên thân pin chẳng hạn), nhưng không đúng, khi mạch hở thì vôn kế mới cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện, còn khi mạch kín số chỉ vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa nguồn điện.

Câu 5: Hãy điền dấu (+) và (-) cho các vôn kế trong sơ đồ sau:

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Vôn kế được mắc song song với bóng đèn sao cho chốt dương về phía cực dương của nguồn, chốt âm về phía cực âm của nguồn.

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Câu 6: Hai bạn học sinh An và Bình vẽ sơ đồ mạch điện dùng vôn kế như sau đã đúng chưa? Nếu sai thì sai ở đâu?

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Bạn An vẽ vôn kế mắc nối tiếp với bóng đèn là chưa đúng vì vôn kế cần được mắc song song với đèn.

Bạn Bình tuy đã mắc vôn kế song song với bóng đèn, nhưng các chốt âm, dương của vôn kế lại bị ngược. Cần mắc chốt dương về phía cực dương của nguồn, chốt âm về phía cực âm của nguồn.

Sơ đồ đúng là

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Câu 7: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : 2 pin, 1 khoá K ,1 đèn ,1 Am pe kế,1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện trên.

Ampe kế được mắc nối tiếp trong đoạn mạch sao cho dòng điện đi vào chốt dương và đi ra ở chốt âm.

Vôn kế được mắc song song với bóng đèn sao cho chốt dương về phía cực dương của nguồn, chốt âm về phía cực âm của nguồn.

Dòng điện có chiều đi ra từ cực dương của nguồn, qua các dụng cụ điện và đi về cực âm của nguồn.

Ta có sơ đồ mạch điện:

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Câu 8: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện (2 pin), dây dẫn, công tắc dùng chung cho cả hai bóng đèn mắc song song, một Ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính và một Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song.

Ampe kế được mắc nối tiếp trong đoạn mạch sao cho dòng điện đi vào chốt dương và đi ra ở chốt âm.

Vôn bế được mắc song song với bóng đèn sao cho chốt dương về phía cực dương của nguồn, chốt âm về phía cực âm của nguồn.

Sơ đồ:

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Câu 9: Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm ba bóng đèn Đ1; Đ2; Đ3 biết Đ1 nt (Đ2 //Đ3). Hai vôn kế V1 đo hiệu điện thế hai đầu Đ1 và V2 đo hiệu điện thế hai đầu Đ2. Khi Vôn kế V1 chỉ 20 V và V2 chỉ 25 V cho ta biết điều gì?

Ta có sơ đồ như sau:

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Khi Vôn kế V1 chỉ 20 V và V2 chỉ 25 V cho ta biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 là 20 V và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 là 25 V.

Câu 10: Một mạch điện gồm: Nguồn điện là một Acqui xe máy còn mới, 1 khoá đóng, 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính, Vôn kế V1 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 1; Vôn kế V2 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 2.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện, biểu diễn chiều dòng điện của mạch trên.

b. Số chỉ của ampe kế là 0,6

 A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn.

c. Số chỉ Vôn kế đặt giữa 2 đầu bóng đèn 1 là 5,4V. Tính Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn 2.

Sơ đồ mạch điện.

Cách vẽ sơ đồ mạch điện có Vôn kế hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

b. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp:

I = I1 = I2 = 0,6A.

CĐDĐ qua mỗi đèn là 0,6A.

c. Vì Acqui xe máy còn mới nên hiệu điện thế của Acqui là 12V

Hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp:

U = U1 + U2 → U2= U – U1 = 12 – 5,4 = 6,6 (V)

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.