Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính trang 7, 8, 9, 10 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1.

Giải vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 7

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 7 Bài 1: a) Điền vào chỗ chấm

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

b) Số?

14 030 = ……………...  + 4 000 + ………………....

Lời giải

a) Điền vào chỗ chấm

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Quảng cáo

b) Số?

14 030 = 10 000 + 4 000 + 30

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 7 Bài 2: >, <, =

a) 987 …….. 1 082

b) 541 582 …….. 541 285

c) 200 + 500 …….. 200 500

d) 700 000 + 4 000 …….. 704 000

Lời giải

a) 987 < 1 082

b) 541 582 > 541 285

c) 200 + 500 < 200 500

Giải thích

200 + 500 = 700

Mà 700 < 200 500

nên 200 + 500 < 200 500

d) 700 000 + 4 000 = 704 000

Giải thích

700 000 + 4 000 = 704 000

Vì 704 000 = 704 000

nên 700 000 + 4 000 = 704 000

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 7 Bài 3: Đúng ghi Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính sai ghi Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

a) 0; 1; 2; 3; 4; 5, ... là dãy số tự nhiên.      Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

b) 1 là số tự nhiên bé nhất; 999 999 999 là số tự nhiên lớn nhất.    Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

c) Trong số 60 060 060, các chữ số 6 đều có giá trị là 60.    Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Quảng cáo

d) Làm tròn số 96 208 984 đến hàng nghìn thì được số 96 209 000.     Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Lời giải

a) 0; 1; 2; 3; 4; 5, ... là dãy số tự nhiên.      Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

b) 1 là số tự nhiên bé nhất; 999 999 999 là số tự nhiên lớn nhất.    Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

c) Trong số 60 060 060, các chữ số 6 đều có giá trị là 60.    Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

d) Làm tròn số 96 208 984 đến hàng nghìn thì được số 96 209 000.     Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 7 Vui học: Đi theo các số có chữ số ở hàng chục nghìn giống nhau để về nhà.

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Quảng cáo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 8 Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 157 496 + 333 333

b) 439 561 – 68 708

 

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

c) 23 082 × 34

d) 376 583 : 15

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 9

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 9 Bài 5: Tính giá trị của các biểu thức.

a) 9 520 : 70 × 35

= ……………………………..

= ……………………………..

b) 15 702 – (506 + 208 × 63)

= ……………………………..

= ……………………………..

= ……………………………..

Lời giải

a) 9 520 : 70 × 35

= 136 × 35

= 4 760

b) 15 702 – (506 + 208 × 63)

= 15 702 – (506 + 13 104)

= 15 702 – 13 610

= 2 092

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 9 Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện:

a) 58 000 + 200 + 2 000 + 800

= ……………………………..

= ……………………………..

= ……………………………..

b) 17 × (730 + 270)

= ……………………………..

= ……………………………..

c) 25 × 9 × 4 × 7

= ……………………………..

= ……………………………..

= ……………………………..

d) 831 × 56 – 831 × 46

= ……………………………..

= ……………………………..

= ……………………………..

Lời giải

a) 58 000 + 200 + 2 000 + 800

= (58 000 + 2 000) + (200 + 800)

= 60 000 + 1 000

= 61 000

b) 17 × (730 + 270)

= 17 × 1 000

= 17 000

c) 25 × 9 × 4 × 7

= (25 × 4) × (9 × 7)

= 100 × 63

= 6 300

d) 831 × 56 – 831 × 46

= 831 × (56 – 46)

= 831 × 10

= 8 310

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 9 Bài 7: Nối số thích hợp với …?...

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 9 Bài 8: Lớp 5C nhận về 35 hộp sữa gồm hai loại: sữa có đường và sữa ít đường. Số lượng sữa có đường nhiều hơn sữa ít đường là 11 hộp. Hỏi lớp 5C đã nhận về bao nhiêu hộp sữa mỗi loại?

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Lời giải

Lớp 5C đã nhận về số hộp sữa có đường là:

(35 + 11) : 2 = 23 (hộp sữa)

Lớp 5C đã nhận về số hộp sữa ít đường là:

35 – 23 = 12 (hộp sữa)

Đáp số: Sữa có đường: 23 hộp sữa,

              sữa ít đường: 12 hộp sữa

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 10

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 10 Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Tú có 120 000 đồng, Tú mua 1 hộp bút có giá 30 000 đồng. Số tiền còn lại vừa đủ để Tú mua 12 quyển vở cùng loại. Mỗi quyển vở Tú mua có giá ....................... đồng.

Lời giải

Mỗi quyển vở Tú mua có giá 7 500 đồng.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 10 Bài 10: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, tỉnh Nam Định có dân số nam là 872 035 người, dân số nữ là 908 358 người.

a) Tỉnh Nam Định có dân số nữ nhiều hơn dân số nam là .?. người.

b) Dân số của tỉnh Nam Định là ... người.

Lời giải

Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, tỉnh Nam Định có dân số nam là 872 035 người, dân số nữ là 908 358 người.

a) Tỉnh Nam Định có dân số nữ nhiều hơn dân số nam là 36 323 người.

b) Dân số của tỉnh Nam Định là 1 780 393 người.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 10 Đất nước em: Quan sát biểu đồ trong SGK, viết tiếp vào chỗ chấm.

a) Tên các loại trái cây theo sản lượng thu hoạch từ ít đến nhiều là:

.....................................................................................................................................

b) Sản lượng thu hoạch chanh gấp ..................... lần sản lượng bưởi

c) Sản lượng mít so với tổng sản lượng các loại trái cây còn lại thì

.....................................................................................................................................

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Lời giải

a) Tên các loại trái cây theo sản lượng thu hoạch từ ít đến nhiều là:

Mãng cầu, bưởi, chanh, dứa, mít

b) Sản lượng thu hoạch chanh gấp 2 lần sản lượng bưởi

c) Sản lượng mít ít hơn tổng sản lượng các loại trái cây còn lại.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 10 Khám phá: Đọc nội dung trong SGK, viết số vào chỗ chấm.

Bình quân mỗi hộ canh tác ............................... m2

Nội dung sgk:

Để thuận lợi cho việc xuất khẩu, tỉnh Hậu Giang đã đề xuất cấp mã vùng cho sầu riêng của tỉnh (mã vùng giúp người sử dụng biết quả sầu riêng được thu hoạch ở đâu, nơi đó có áp dụng phương pháp canh tác an toàn không).

Nếu có 25 hộ dân được chọn để canh tác sầu riêng trên 1 triệu mét vuông đất được cấp mã vùng thì bình quân mỗi hộ canh tác bao nhiêu mét vuông?

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 1: Ôn tập số tự nhiên và các phép tính

Lời giải

Bình quân mỗi hộ canh tác 40 000 m2

Giải thích:

Bình quân mỗi hộ canh tác số mét vuông là:

1 000 000 : 25 = 40 000 (m2)

Đáp số: 40 000 m2

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 5 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Tập 1 & Tập 2 (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên