Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó trang 33, 34, 35 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1.

Giải vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 33

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 33 Bài toán 1: Viết vào chỗ chấm.

Tổng của hai số là 20. Tỉ số của hai số đó là 23. Tìm hai số đó.

Bài giải

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lời giải

Bài giải

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Quảng cáo

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 33 Bài toán 2: Viết vào chỗ chấm.

Khối lớp 2 và khối lớp 5 trồng được 84 cây. Số cây của khối lớp 5 trồng được gấp 3 lần số cây của khối lớp 2. Hỏi mỗi khối lớp đã trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Quảng cáo

Lời giải

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 34

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 34 Thực hành 1: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó rồi viết vào chỗ chấm

Tổng

 49 

 128 

 5 400 

Tỉ số

25

53

14

Số bé

 14 

 ...... 

 ...... 

Số lớn

 35

 ...... 

 ..... 

Quảng cáo

Lời giải

Tổng

 49 

 128 

 5 400 

Tỉ số

25

53

14

Số bé

 14 

 48 

 1 080 

Số lớn

 35 

 80 

 4 320 

Giải thích

Tổng hai số là 128, tỉ số là 53

Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)

Giá trị một phần là: 128 : 8 = 16

Số bé là 16 × 3 = 48

Số lớn là 128 – 48 = 80

Tổng hai số là 5 400, tỉ số là 14

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)

Giá trị một phần hay số bé là:

Số bé là 5 400 : 5 = 1 080

Số lớn là 5 400 – 1 080 = 4 320

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 34 Luyện tập 1: Trên xe buýt có 40 học sinh. Số học sinh nam bằng 35 số học sinh nữ. Hỏi trên chiếc xe buýt đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài giải

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Số bé:

Số lớn:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lời giải

Bài giải

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 35

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 35 Luyện tập 2: Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chu vi 90 m, chiều rộng bằng 14 chiều dài. Tính chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng đó.

Bài giải

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Chiều dài:

Chiều rộng:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lời giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

90 : 2 = 45 (m)

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 35 Luyện tập 3: Đọc nội dung trong SGK, viết số vào chỗ chấm.

Để lát kín nền căn phòng đó cần .............. viên gạch màu xanh và ............. viên gạch màu trắng.

Nội dung sgk:

Một căn phòng có diện tích 32 m2 được lát bằng các viên gạch vuông bằng nhau gồm hai loại, một loại màu xanh và một loại màu trắng. Biết mỗi viên gạch có diện tích 16 dm2 và số gạch màu trắng gấp 3 lần số gạch màu xanh (diện tích mạch gạch không đáng kể).

Lời giải

Để lát kín nền căn phòng đó cần 50 viên gạch màu xanh và 150 viên gạch màu trắng.

Giải thích

Đổi 32 m2 = 3 200 dm2

Tổng số viên gạch trong căn phòng là:

3200 : 16 = 200 (viên)

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Giá trị của một phần hay số viên gạch màu xanh là:

200 : 4 = 50 (viên)

Số viên gạch màu trắng là:

50 × 3 = 150 (viên)

Đáp số: Gạch xanh: 50 viên

Gạch trắng: 150 viên

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 35 Thử thách:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Mẹ mua 2 kg 400 g cả thịt và cá. Khối lượng cá gấp 2 lần khối lượng thịt. Vậy mẹ đã mua

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giải thích:

Đổi: 2 kg 400 g = 2 400 g

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Giá trị của một phần hay khối lượng thịt là:

2 400 : 3 = 800 (g)

Khối lượng cá là:

2 400 – 800 = 1 600 (g)

Đáp số: Khối lượng thịt: 800 g

Khối lượng cá: 1 600 g

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 35 Vui học:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Có tất cả 20 chùm pháo hoa màu vàng và màu đỏ. Cứ 3 chùm màu đỏ lại có 1 chùm màu vàng. Vậy đã có ............ chùm pháo hoa màu vàng và ........... chùm pháo hoa màu đỏ.

Lời giải

Có tất cả 20 chùm pháo hoa màu vàng và màu đỏ. Cứ 3 chùm màu đỏ lại có 1 chùm màu vàng. Vậy đã có 5 chùm pháo hoa màu vàng và 15 chùm pháo hoa màu đỏ.

Giải thích

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 10: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Giá trị một phần hay số chùm pháo hoa màu vàng là:

20 : 4 = 5 (chùm)

Số chùm pháo hoa màu đỏ là:

20 – 5 = 15 (chùm)

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 5 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Tập 1 & Tập 2 (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên