Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 4 × 7 ……… 3 × 9

A. >

B. <

C. =

2. Điền số thích hợp vào ô trống: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 × 2 = 800

3. Phép tính nào có kết quả lớn nhất?

A. 600 : 2

B. 800 : 4

C. 200 × 3

D. 800 : 2

4. Một cửa hàng nhập về 5 thùng kẹo, mỗi thùng chứa 40 hộp kẹo. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu hộp kẹo?

A. 20 hộp kẹo

B. 35 hộp kẹo

C. 45 hộp kẹo

D. 200 hộp kẹo

Quảng cáo

5.Nối phép tính với kết quả đúng

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

6.Để giúp nhện trắng về được nhà, em hãy điền đáp số đúng của bài toán vào chỗ chấm nhé!

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

7. 14 của một ngày là bao nhiêu giờ?

A. 3 giờ

B. 4 giờ

C. 6 giờ

D. 8 giờ

Quảng cáo

8. Các bạn cùng làm bài về nhà. Bạn Hồng làm xong trong 17 phút. Bạn Mai làm xong bài trong 13giờ. Hỏi bạn nào làm bài xong nhanh hơn?

A. Bạn Hồng

B. Bạn Mai

C. Hai bạn làm xong cùng một lúc

9. Đã tô màu vào 12 hình nào?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính (Theo mẫu)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả? Hãy giúp Sóc Nâu thu hoạch hạt dẻ vào đúng giỏ.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

Bài 3. Điền số thích hợp vào các toa tàu bên dưới:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Quan sát và điền câu trả lời vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Nối cách đọc với cách viết phù hợp ở mỗi hình:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Điền dấu >, < , =

50 × 4 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 60 × 3

300 : 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 20 × 5

32 : 4 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 24 : 3

40 × 4 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 30 × 5

Bài 7. Số?

a) Chia 9 cái nấm thành 3 phần bằng nhau.

13 số nấm là ……. cái nấm.

b) Chia 16 chiếc bánh quy thành

14 số bánh là ……. chiếc bánh.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 13của 24kg là:………kg

c) 15của 55m là: ………m

b) 14 của 28 lít là: ……..lít

d) 15của 25 phút: ……..phút

Bài 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

13của 15 dm < 10 dm Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

15 của 30 kg < 1000g Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

15 của 45 quả cam > 5 quả cam Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

14 của 40 phút < 16 giờ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 10. Tô màu theo yêu cầu:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 11. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm để được phép so sánh đúng:

12cm ….. 14 của 44cm

13 của 60 phút ….. 22 phút

14 của 24kg ….. 15 của 15kg

13 của 30 ngày ….. 15 của 45 ngày

13 của 12cm ….. 12 của 1dm

12 của 40 l ….. 13 của 60 l

Bài 12.Bốn bạn học sinh có 12 cái bút. Biết số bút của mỗi bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái bút?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 13. Trên bàn có 8 lọ hoa, mỗi lọ có 4 bông hoa. Vậy trên bàn có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 14. Một sợi dây dài 20cm. Hỏi 4 sợi dây như thế dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 15. Ba bạn Tâm, Thảo, Uyên cắt hoa giấy trang trí lớp. Cứ 16 phút Tâm cắt được 4 bông hoa. Cứ 25 phút Thảo cắt được 5 bông hoa. Cứ 6 phút Uyên cắt được 2 bông hoa. Hỏi bạn nào cắt nhanh nhất, bạn nào cắt chậm nhất?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 16. Một tấm vải dài 24m. Người ta cắt ra 13 tấm vải đó để may rèm cửa sổ. Hỏi:

a) Người đó đã cắt ra bao nhiêu mét vải để may rèm cửa sổ?

b) Tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 17. Trong lớp 3A có 20 bạn Nam và 12 bạn Nữ. 14số học sinh của lớp dọn vệ sinh sân trường và số còn lại dọn vệ sinh lớp học. Hỏi có tất cả mấy bạn dọn vệ sinh lớp học?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 18. Mỗi hộp có một chục chiếc bút chì màu.

a) Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu chiếc bút chì màu?

b) Nếu đem tất cả số bút chì màu có trong 4 hộp đó chia đều cho 5 nhóm thì mỗi nhóm được bao nhiêu chiếc bút?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 19. Mỗi tuần có 7 ngày. Hỏi 4 tuần và 5 ngày có tất cả bao nhiêu ngày?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 20. Tấm vải xanh dài 27m, tấm vải đỏ dài bằng 13 tấm vải xanh. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 21. Đoạn thẳng AB dài 20cm và bằng 14 đoạn CD. Tính độ dài đoạn CD.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 22. An lấy 14 số bi của hộp bi đỏ thì được 6 viên, lấy 15 số bi của hộp bi xanh thì được 4 viên. Hỏi hai hộp bi đỏ và xanh có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 23. Điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên