Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều (cả năm) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1, Học kì 2

Tổng hợp Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều chọn lọc, có đáp án đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều (cả năm)

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Học kì 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Học kì 2

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Tuần 1 (có đáp án)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 7 trăm và 3 đơn vị viết là:

A. 73

B. 730

C. 703

D. 370

Câu 2. Số liền trước của số 300 là:

A. 289

B. 298

C. 301

D. 299

Câu 3. Tổng của 538 270 là:

A. 808

B. 708

C. 368

D. 268

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 134 + 572

B. 829 – 72

C. 605 + 78

D. 720 – 180

Câu 5. Hình bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 3 hình tứ giác

B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác

D. 6 hình tứ giác

Câu 6. Để về đến nhà, Cánh Cam cần đi quãng đường dài:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 220 cm

B. 3m

C. 183 dm

D. 300 dm

Câu 7. Hôm qua cửa hàng bán được 352 l xăng. Hôm nay cửa hàng bán được ít hơn hôm qua 125 l xăng. Vậy hôm nay cửa hàng bán được:

A. 227 l xăng

B. 237 l xăng

C. 477 l xăng

D. 457 l xăng

Câu 8. Tối hôm qua, Huy dành 15 phút để xem ti vi và sau đó đi ngủ. Khi Huy bắt đầu xem ti vi, đồng hồ chỉ như hình bên. Huy đi ngủ lúc:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 9 giờ 15 phút

B. 21 giờ

C. 21 giờ 15 phút

D. 21 giờ rưỡi

II. Phần tự luận

Bài 1. Điền vào chỗ trống

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

3

2

4

605

Chín trăm tám mươi mốt

Bài 2. Số?

a) Số 657 gồm … trăm … chục … đơn vị, ta viết:

657 = … + … + …

b) Số liền trước số 640 là … và số liền sau số 709 là ….

Bài 3. Đặt tính rồi tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. >, <, =?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Con lợn cân nặng 83 kg, con trâu nặng hơn con lợn 150 kg. Hỏi con trâu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 7. Người ta dự kiến làm xong một con đường trong 101 ngày. Nhờ có máy móc hiện đại, con đường đó đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến 80 ngày.

a) Hỏi con đường đó được hoàn thành trong bao nhiêu ngày?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

b) Người ta bắt đầu khởi công làm con đường đó vào thứ Hai, ngày 1 tháng 6. Hỏi con đường đó được hoàn thành vào thứ mấy, ngày mấy tháng 6?

Trả lời: Con đường đó được hoàn thành vào thứ …, ngày … tháng 6.

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – C

2 – D

3 – A

4 – B

5 – C

6 – B

7 – A

8 – D

Câu 1:

Đáp án đúng là: C

Số gồm 7 trăm và 3 đơn vị viết là: 703

Câu 2.

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm số liền trước của một số ta lấy số đó trừ đi 1 đơn vị.

300 – 1 = 299

Vậy số liền trước của số 300299.

Câu 3.

Đáp án đúng là: A

Câu 4.

Đáp án đúng là: B

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

So sánh các kết quả vừa tính được: 540 < 683 < 706 < 757

Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là: 829 – 72

Câu 5.

Đáp án đúng là: C

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Hình bên có 5 hình tứ giác gồm:

Hình (1 + 2); hình (1 + 2 + 3); hình (1 + 2 + 3 + 4); hình (2 + 3 + 4); hình (3 + 4).

Câu 6.

Đáp án đúng là: B

Để về đến nhà, Cánh Cam cần đi quãng đường dài:

117 + 103 + 80 = 300 (cm)

Đổi 300 cm = 3 m

Đáp số: 3m.

Câu 7.

Đáp án đúng là: A

Hôm nay cửa hàng bán được số lít xăng là:

352 – 125 = 227 (l)

Đáp số: 227 l xăng.

Câu 8.

Đáp án đúng là: D

Vì buổi tối nên đồng hồ đang chỉ 21 giờ 15 phút.

21 giờ 15 phút + 15 phút = 21 giờ 30 phút

Huy đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút hay 21 giờ rưỡi

II. Phần tự luận

Bài 1.

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

3

2

4

324

Ba trăm hai mươi bốn

6

0

5

605

Sáu trăm linh năm

9

8

1

981

Chín trăm tám mươi mốt

Bài 2.

a) Số 657 gồm 6 trăm 5 chục 7 đơn vị, ta viết:

657 = 600 + 50 + 7

b) Số liền trước số 640 là 639 và số liền sau số 709 là 710

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5.

282 + 46 < 250 + 50 + 34

650 – 141 > 233 + 271

698 – 89 < 765 = 90 + 25

670 – 556 = 572 – 458

Bài 6.

Bài giải

Con trâu cân nặng số ki-lô-gam là:

83 + 150 = 233 (kg)

Đáp số: 233 kg

Bài 7.

a)

Bài giải

Con đường đó được hoàn thành trong số ngày là:

101 – 80 = 21 (ngày)

Đáp số: 21 ngày.

b) Con đường đó được hoàn thành vào thứ Hai, ngày 22 tháng 6.

Giải thích:

21 ngày = 3 tuần

Vậy con đường đó cũng được hoàn thành vào thứ Hai.

1 + 21 = 22 nên con đường đó được hoàn thành vào thứ Hai, ngày 22tháng 6.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Tuần 2 (có đáp án)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Con châu chấu dài khoảng

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 25 mm

B. 25 cm

C. 25 dm

D. 25 m

Câu 2. “3 được lấy 2 lần”, khi đó ta có phép tính đúng là:

A. 2 × 3 = 6

B. 3 × 2 = 6

C. 3 – 2 = 1

D. 3 + 2 = 5

Câu 3. 20 là tích của:

A. 5 và 3

B. 2 và 9

C. 5 và 4

D. 3 và 8

Câu 4. Cho dãy số: 3, 6, 9, …, …, …, …, 24, 27, 30. Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là:

A. 12, 15, 18, 21

B. 11, 13, 15, 17

C. 12, 14, 16, 18

D. 14, 18, 20, 22

Câu 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 6. Mẹ đi chợ mua cho hai chị em Mai 2 hộp bánh, mỗi hộp có 5 cái bánh. Vậy số bánh mẹ Mai đã mua là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 2 × 5 = 10 (cái)

B. 5 × 2 = 10 (cái)

C. 5 + 3 = 8 (cái)

D. 5 – 3 = 2 (cái)

Câu 7. Chị Hà bó số chôm chôm hái được thành 10 túm (như bức tranh), mỗi túm cân nặng 3 kg, rồi đem ra chợ bán. Số chôm chôm chị Hà mang ra chợ bán là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 13 kg

B. 27 kg

C. 24 kg

D. 30 kg

II. Phần tự luận

Bài 1. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Số?

Thừa số

2

2

2

2

2

5

5

5

5

Thừa số

3

4

8

9

6

7

4

6

5

Tích

Bài 4. Tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Quan sát bức tranh và viết phép nhân thích hợp:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Đo và tính độ dài của đường gấp khúc ABCDE:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Một xưởng chế tác nhận được một đơn đặt hàng làm 7 bức tượng bằng đá, mỗi bức tượng cần 3 ngày để hoàn thành.

a) Hỏi xưởng chế tác đá đó sẽ hoàn thành đơn đặt hàng trong bao nhiêu ngày?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

b) Hôm nay xưởng chế tác bắt đầu làm tượng. Các bức tượng sẽ được bàn giao cho khách hàng vào thứ Tư, ngày 28 tháng 9. Hỏi hôm nay là thứ mấy, ngày mấy tháng 9.

Trả lời: Hôm nay là thứ …, ngày … tháng 9.

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – A

2 – B

3 – C

4 – A

5 – D

6 – B

7 – D

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Con châu chấu dài khoảng 25 mm.

Câu 2.

Đáp án đúng là: B

“3 được lấy 2 lần”, khi đó ta có phép tính đúng là: 3 × 2 = 6

Câu 3.

Đáp án đúng là: C

5 × 3 = 15

2 × 9 = 18

5 × 4 = 20

3 × 8 = 24

Vậy 20 là tích của 5 và 4.

Câu 4.

Đáp án đúng là: A

Dãy số trên được viết theo quy luật: Từ trái sang phải, số đứng sau hơn số đứng trước 3 đơn vị.

9 + 3 = 12

12 + 3 = 15

15 + 3 = 18

18 + 3 = 21

Vậy các số thích hợp điền vào chỗ trống lần lượt là: 12, 15, 18, 21

Ta được dãy số hoàn chỉnh là: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Ta có:

2 × 6 = 12

3 × 4 = 12

Nên 2 × 6 = 3 × 4

Vậy số cần điền là 4.

Câu 6.

Đáp án đúng là: B

Số bánh mẹ Mai đã mua là:

5 × 2 = 10 (cái)

Đáp số: 10 cái

Câu 7.

Đáp án đúng là: D

Số chôm chôm chị Hà mang ra chợ bán là:

3 × 10 = 30 (kg)

Đáp số: 30 kg

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

5 cm = 50 mm

3 dm = 300 mm

1 m = 1 000 mm

90 mm = 9 cm

600 mm = 6 dm

20 cm = 200 mm

Bài 3.

Thừa số

2

2

2

2

2

5

5

5

5

Thừa số

3

4

8

9

6

7

4

6

5

Tích

6

8

16

18

12

35

20

30

25

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7.

Lời giải

a)

Bài giải

Xưởng chế tác đá đó sẽ hoàn thành đơn đặt hàng trong số ngày là:

3 × 7 = 21 (ngày)

Đáp số: 21 ngày

b) Hôm nay là thứ , ngày 7 tháng 9.

Giải thích:

Vì 21 ngày = 3 tuần

Nên hôm nay cũng là thứ Tư.

28 – 21 = 7. Vậy Hôm nay là thứ Tư, ngày 7 tháng 9.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

........................................

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí có trong Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều, để mua tài liệu mời Thầy/Cô xem thử:

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên