Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10 (có đáp án): Cách mạng khoa học - công nghệTrắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 10 (có đáp án): Cách mạng khoa học - công nghệ

Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX có đáp án, chọn lọc với các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Một trong những hệ quả của cuộc cách mạng khoa học - kỹ hiện đại là làm xuất hiện xu thế

Quảng cáo

A. Chiến tranh lạnh.

B. toàn cầu hóa.

C. công nghiệp hóa.

D. hòa bình, hòa hoãn.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong những hệ quả của cuộc cách mạng khoa học - kỹ hiện đại là làm xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.

Câu 2. Cách mạng khoa học - công nghệ bắt đầu từ khi nào ?

Quảng cáo

A. Những năm 40 của thế kỉ XX.

B. Những năm 50 của thế kỉ XX.

C. Những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Những năm 70 của thế kỉ XX.

Đáp án: D

Giải thích: Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại, bắt đầu từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới 1973, tức là từ những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 3. Giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại có điểm gì khác biệt so với giai đoạn thứ nhất?

A. Khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật phát triển.

B. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

C. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

D. Công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực công nghệ, công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng, vì vậy giai đoạn này được gọi là cách mạng khoa học – công nghệ.

Câu 4. Một trong những thành tựu lớn trong lĩnh vực Sinh học ở thập niên 90 của thế kỉ XX là

A. tìm ra thuyết di truyền.

B. tìm ra thuyết tiến hóa.

C. tìm ra phương pháp sinh sản vô tính.

D. tìm ra thuyết tương đối.

Đáp án: C

Giải thích: Một trong những thành tựu lớn trong lĩnh vực Sinh học ở thập niên 90 của thế kỉ XX là tìm ra phương pháp sinh sản vô tính, thể hiện qua sự kiện tạo ra được chú cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô tính (1997).

Câu 5. Nguồn năng lượng nào được coi là "năng lượng sạch, "chất đốt cao thượng"?

A. Năng lượng nhiệt hạch.

B. Năng lượng mặt trời.

C. Năng lượng thuỷ triều.

D. Năng lượng nguyên tử.

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Năng lượng mặt trời được coi là "năng lượng sạch, "chất đốt cao thượng".

Câu 6. Quốc gia mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là

A. Mĩ.        B. Anh.

C. Trung Quốc.       D. Liên Xô.

Đáp án: D

Giải thích: Liên Xô là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Câu 7. Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là

A. Anh.           B. Pháp           C. Mĩ.          D. Liên Xô.

Đáp án: C

Giải thích: Mĩ là quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.

Câu 8. Nước đầu tiên trên thế giới xây dựng nhà máy điện nguyên tử là

A. Mĩ.           B. Liên Xô.          C. Anh.          D. Pháp.

Đáp án: B

Giải thích: Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới xây dựng nhà máy điện nguyên tử, đó là nhà máy điện hạt nhân với công suất 5MW tại thành phố Obninsk thuộc tỉnh Kaluga (1954).

Câu 9. Sự ra đời của vũ khí hạt nhân đã chứng tỏ :

A. khoa học - kĩ thuật phát triển là yếu tố duy nhất tạo nên sức mạnh quốc phòng của mỗi quốc gia.

B. những thành tựu khoa học - kĩ thuật cũng có thể trở thành mối hiểm họa lớn đối với cuộc sống của con người.

C. con người đã đạt đến đỉnh cao mới về trình độ chinh phục tự nhiên.

D. các loại vũ khí trước đó của con người đã không còn được sử dụng.

Đáp án: B

Giải thích: Sự ra đời của vũ khí hạt nhân đã chứng tỏ những thành tựu khoa học - kĩ thuật bên cạnh việc giúp cho đời sống con người tốt hơn cũng có thể trở thành mối hiểm họa lớn đối với cuộc sống của con người.

Câu 10. Đặc điểm điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là

A. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. các phát minh kĩ thuật diễn ra với tốc độ nhanh chóng.

C. mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

D. diễn ra trên nhiều nhiều lĩnh vực với quy mô lớn với tốc độ nhanh.

Đáp án: A

Giải thích: Đặc điểm điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Câu 11. Cách mạng khoa học - kĩ thuật đã làm thay đổi kết cấu lao động ở các nước tư bản phát triển như thế nào ?

A. Lao động trong nông nghiệp tăng lên.

B. Lao động trong ngành công nghiệp tăng lên.

C. Lao động trong các ngành công nghiệp và nông nghiệp tăng lên.

D. Lao động trong các ngành dịch vụ, phi sản xuất vật chất tăng lên.

Đáp án: D

Giải thích: Cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã làm cho lao động trong các ngành nông nghiệp và công nghiệp ở các nước tư bản phát triển giảm, còn lao động trong các ngành dịch vụ, phi sản xuất vật chất tăng lên.

Câu 12. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại không tạo ra hệ quả sau đây?

A. Sự phân bố lại cơ cấu kinh tế, cơ cấu nghề nghiệp.

B. Sự hình thành thị trường dân tộc.

C. Phân công lao động quốc tế diễn ra mạnh mẽ.

D. Người lao động cần có trình độ chuyên môn cao.

Đáp án: B

Giải thích: Thị trường dân tộc của mỗi quốc gia đã được hình thành trước khi cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại diễn ra, do đó đây không phải là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.

Câu 13. Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

A. sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.

B. cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.

C. quá trình thống nhất thị trường thế giới.

D. sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.

Đáp án: B

Giải thích: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.

Câu 14. Xu thế toàn cầu hoá bắt đầu xuất hiện từ

A. đầu những năm 60 của thế kỉ XX.

B. đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

C. đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

D. đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

Đáp án: C

Giải thích: Một hệ quả của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nhất là từ sau Chiến tranh lạnh, trên thế giới đã xuất hiện xu thế toàn cầu hoá.

Câu 15.Đảng ta nhận định như thế nào về tác động của xu thế toàn cầu hoá đối với Việt Nam ?

A. Là một cơ hội lớn để Việt Nam vươn lên, hiện đại hoá đất nước.

B. Là một thách thức lớn đối với các nước kém phát triển trong đó có Việt Nam.

C. Là cơ hội đồng thời là một thách thức lớn đối với sự phát triển của dân tộc.

D. Không có ảnh hưởng gì đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Khi Việt Nam gia nhập xu thế toàn cầu hóa, Đảng đã nhận định toàn cầu hóa là cơ hội, đồng thời là một thách thức lớn đối với sự phát triển của dân tộc. Vì vậy, “Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta”.

Câu 16. Mặt tích cực của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là

A. làm thay đổi cơ bản các yếu tố của sản xuất, tạo ra bước nhảy vọt chưa từng thấy của lực lượng sản xuất và năng suất lao động.

B. mở ra khả năng chinh phục vũ trụ của con người.

C. tìm ra những nguồn năng lượng mới, vật liệu mới, công cụ sản xuất mới.

D. tạo ra những loại vũ khí mới, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng.

Đáp án: A

Giải thích: Mặt tích cực của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là làm thay đổi cơ bản các yếu tố của sản xuất, tạo ra bước nhảy vọt chưa từng thấy của lực lượng sản xuất và năng suất lao động, không ngừng nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người, dẫn đến thay đổi lớn về cơ cấu dân cư.

Câu 17. Biểu hiện nào dưới đây phản ánh đúng xu thế toàn cầu hóa hiện nay?

A. Sự phát triển và xã hội hóa lực lượng sản xuất.

B. Sự tăng trưởng cao của các nền kinh tế.

C. Sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế các nước trên thế giới.

D. Sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ thương mại quốc tế.

Đáp án: D

Giải thích: Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ thương mại quốc tế.

Câu 18. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại có điểm gì khác biệt so với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII?

A. Mọi phát minh đều phục vụ đời sống con người.

B. Có nhiều phát minh lớn cho nhân loại.

C. Kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.

D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Đáp án: D

Giải thích: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Đây cũng là điểm khác biệt của cuộc cách mạng này so với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII.

Câu 19. Đặc trưng cơ bản của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là gì?

A. Cải tiến việc tổ chức sản xuất.

B. Cải tiến, hoàn thiện các phương tiện sản xuất.

C. Cải tiến việc quản lí sản xuất.

D. Cải tiến việc phân công lao động.

Đáp án: B

Giải thích: Đặc trưng cơ bản của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là cải tiến và hoàn thiện các phương tiện sản xuất như công cụ, máy móc, vật liệu.

Câu 20. Một trong những nguồn năng lượng mới được tìm ra trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là

A. năng lượng điện.

B. năng lượng than đá.

C. năng lượng nước.

D. năng lượng mặt trời.

Đáp án: D

Giải thích: Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng mới được tìm ra trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.

Câu 21. Nguồn gốc sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là

A. sự bùng nổ dân số trên thế giới.

B. nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.

C. yêu cầu của việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí mới.

D. yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Đáp án: B

Giải thích: Nguồn gốc sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

Câu 22. Cuộc “cách mạng xanh” diễn ra trong lĩnh vực

A. nông nghiệp.

B. công nghiệp.

C. công nghệ thông tin.

D. giao thông vận tải.

Đáp án: A

Giải thích: Cuộc “cách mạng xanh” diễn ra trong lĩnh vực nông nghiệp.

Câu 23. Giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ vì

A. cuộc cách mạng diễn ra trên tất cả các lĩnh vực.

B. mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

C. cuộc cách mạng diễn ra trên lĩnh vực công nghệ thông tin.

D. cuộc cách mạng diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực công nghệ.

Đáp án: D

Giải thích: Giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ vì cuộc cách mạng diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới, vật liệu mới, năng lượng mới,…

Câu 24. Bản đồ gen người được giải mã hoàn chỉnh vào năm

A. 1997.

B. 2000.

C. 2001.

D. 2003.

Đáp án: D

Giải thích: Bản đồ gen người được công bố năm 2000 và được giải mã hoàn chỉnh vào năm 2003.

Câu 25. Loại công cụ lao động nào sau đây được xem như “trung tâm thần kinh” kĩ thuật, thay con người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục?

A “Người máy” (Rô-bốt).

B. Máy tính điện tử.

C. Hệ thống máy tự động.

D. Máy tự động.

Đáp án: B

Giải thích: Máy tính điện tử được xem như “trung tâm thần kinh” kĩ thuật, thay con người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục.

Câu 26. Một trong những công cụ sản mới được phát minh trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là

A. máy hơi nước.       B. máy dệt bằng sức nước.

C. máy tự động.       D. máy bay siêu âm.

Đáp án: C

Giải thích: Một trong những công cụ sản mới được phát minh trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là máy tự động.

Câu 27. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học - kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

A. Phát minh sinh học.

B. Phát minh hoá học.

C. “Cách mạng xanh”.

D. Công cụ lao động mới.

Đáp án: C

Giải thích: Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người.

Câu 28. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào?

A. Mĩ.          B. Nhật.          C. Liên Xô.          D. Anh.

Đáp án: A

Giải thích: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm 1946 ở Mĩ.

Câu 29. Người máy rôbôt lần đầu tiên ra đời ở nước nào?

A.Mĩ.             B. Nhật.             C. Liên Xô.             D. Anh.

Đáp án: A

Giải thích: Người máy robot lần đầu tiên ra đời ở Mĩ.

Câu 30. Cuộc "cách mạng xanh” trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào?

A. Mĩ.             B. Nhật.             C. Liên Xô.             D. Anh.

Đáp án: A

Giải thích: Cuộc "cách mạng xanh” trong nông nghiệp bắt nguồn từ Mĩ.

Câu 31. Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ?

A. Mĩ.             B. Nhật.             C. Liên Xô.             D. Anh.

Đáp án: C

Giải thích: Liên Xô là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

Câu 32. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại dẫn đến hiện tượng

A. đầu tư vào khoa học cho lãi cao.

B. bùng nổ thông tin.

C. bùng nổ phát minh sáng chế.

D. chảy máu chất xám.

Đáp án: B

Giải thích: Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại dẫn đến hiện tượng bùng nổ thông tin.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên