Động từ bất qui tắc Rid trong tiếng AnhĐộng từ bất qui tắc Rid trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Rid

  • Giải thoát (cho ai khỏi ...)

Cách chia động từ bất qui tắc Rid

Động từ nguyên thể Rid
Quá khứ Rid/Ridded
Quá khứ phân từ Rid/Ridded
Ngôi thứ ba số ít Rids
Hiện tại phân từ/Danh động từ Ridding

Các động từ bất qui tắc khác có mẫu tương tự

Các động từ với qui tắc giống như: Put-Put-Put (Không thay đổi)

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bet Bet Bet
Bid Bid/Bade Bid/Bidden
Broadcast Broadcast/Broadcasted Broadcast/Broadcasted
Burst Burst Burst
Bust Bust Bust
Cast Cast Cast
Cost Cost Cost
Cut Cut Cut
Fit Fit/Fitted Fit/Fitted
Forecast Forecast/Forecasted Forecast/Forecasted
Hit Hit Hit
Hurt Hurt Hurt
Input Input/Inputted Input/Inputted
Knit Knit/Knitted Knit/Knitted
Let Let Let
Miswed Miswed/Miswedded Miswed/Miswedded
Preset Preset Preset
Put Put Put
Quit Quit Quit
Read Read Read
Set Set Set
Shed Shed Shed
Shut Shut Shut
Slit Slit Slit
Split Split Split
Spread Spread Spread
Sublet Sublet Sublet
Sweat Sweat/Sweated Sweat/Sweated
Thrust Thrust Thrust
Upset Upset Upset
Wed Wed/Wedded Wed/Wedded
Wet Wet/Wetted Wet/Wetted

bang-dong-tu-bat-qui-tac-trong-tieng-anh.jsp