Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cộng H2 của ankenChuyên đề: Hidrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cộng H2 của anken

Câu 1: Khi cho hỗn hợp A gồm anken và H2 đi qua xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp B. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. nA < nB    B. nA – nB = nH2 pư    C. MA = MB    D. mA > mB

Quảng cáo

Câu 2: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol propen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 16. Tính số mol H2 phản ứng?

A. 0,15 mol    B. 0,2 mol    C. 0,25 mol    D. 0,3 mol

Câu 3: Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là

A. 0,070 mol    B. 0,015 mol    C. 0,075 mol    D. 0,050 mol

Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm hiđro và một anken. Nung nóng 24,64 lít hỗn hợp X (đktc), có Ni làm xúc tác. Sau phản ứng thu được 25,3 gam hỗn hợp khí Y.Tỷ khối của X so với H2 là:

A. 10,5 gam    B. 11,5 gam    C. 12 gam    D. 12,5 gam

Câu 5: Hỗn hợp khí A chứa eilen và H2. Tỉ khối của A đối với hiđro là 7,5. Dẫn A đi qua chất xuc tác Ni nung nóng thu được hh khí B có tỉ khối đối với hiđro là 9,0. Hiệu suất phản ứng cộng hiđro của etilen là:

A. 33,3%    B. 66,7%    C. 25%    D. 50%

Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là:

A. 5,23.    B. 3,25.    C. 5,35.    D. 10,46.

Quảng cáo

Câu 7: Hỗn hợp A gồm CnH2n và H2 (đồng số mol) dẫn qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp B. Tỉ khối của B so với A là 1,6. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là:

A. 40%    B. 60%    C. 65%    D. 75%

Câu 8: Đun nóng 20,16 lít hỗn hợp khí X gồm C2H4 và H2 dùng Ni xúc tác thì thu được 13,44 lít hỗn hợp khí Y. Cho Y lội thật chậm qua bình đựng dung dịch Br2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 2,8 gam. Hiệu suất phản ứng hidro hóa anken:

A. 40%    B. 60%    C. 65%    D. 75%

Câu 9: Cho H2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua Niken đun nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là

A. C2H4.    B. C3H6.    C. C4H8.    D. C5H10.

Câu 10: Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3,33. Cho X đi qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với heli là 4. CTPT của X là:

A. C2H4.    B. C3H6.    C. C4H8.    D. C5H10.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. B2. C3. C4. B5. A
6. A7. D8. D9. C10. D

Câu 3:

mX = 18,5.1 = 18,5 g; nY = 18,5/20 = 0,925 mol

=> nH2 = 1 – 0,925 = 0,075 mol

Câu 4:

nX = 26,64/22,4 = 1,1 mol;

MX.nX = mX = mY => MX = 25,3/1,1 = 23;

dX/H2 = 23/2 = 11,5

Câu 6:

MX = 8,5; netilen : nH2 = 1:3; giả sử nX = 1 mol

=> netilen = 0,25 mol;

H = nH2 pư/netilen .100% = 75% ;

nH2 = 0,25.0,75 = 0,1875

=> nY = 1 – 0,1875 = 0,8125; My = 1.8,5/0,8175 = 10,46; dY/H2 = 5,23

Câu 7:

giả sử nA = 2 mol;

nA/nB = MB/MA = 1,6/1

=> nB = 1,25 mol;

H = (2-1,25)/1.100% = 75 %

Câu 8:

nX = 20,16/22,4 = 0,9 mol; nY = 13,44/22,4 = 0,6 mol;

nH2 = 0,9 – 0,6 = 0,3 mol; nanken dư = 2,8/28 = 0,1 mol;

nanken bđ = 0,1 + 0,3 = 0,4 mol

=> nH2 = 0,5 mol => H = 0,3/0,4.100%=75%

Câu 10:

giả sử nX = 1 mol; MX = 3,33.4 = 13,32;

MY = 4.4 = 16; mX = mY => nY = 0,83 mol;

nH2 = 1- 0,83 = 0,17 mol; hỗn hợp Y gồm H2 và ankan;

nanken = 0,17mol;

nH2 = 0,83 mol; ta có : 13,32 = 0,83.2 + 14n.0,17

=> n = 5; CTPT của anken C5H10.

Tham khảo các bài Chuyên đề 6 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-khong-no.jsp


Khóa học 12