Bài tập trắc nghiệm Tính chất hóa học của ankađienChuyên đề: Hidrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm Tính chất hóa học của ankađien

Câu 1: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2.    B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.    D. CH3CH=CBrCH3.

Quảng cáo

Câu 2: Chất nào sau đây không phải là sản phẩm cộng giữa dung dịch brom và isopren (theo tỉ lệ mol 1:1) ?

A. CH2BrC(CH3)BrCH=CH2.    B. CH2BrC(CH3)=CHCH2Br.

C. CH2BrCH=CHCH2CH2Br.    D. CH2=C(CH3)CHBrCH2Br.

Câu 3: Ankađien A + brom (dd) CH3C(CH3)BrCH=CHCH2Br. Vậy A là

A. 2-metylpenta-1,3-đien.    B. 2-metylpenta-2,4-đien.

C. 4-metylpenta-1,3-đien.    D. 2-metylbuta-1,3-đien.

Câu 4: Ankađien liên hợp X có CTPT C5H8. Khi X tác dụng với H2 có thể tạo được hiđrocacbon Y công thức phân tử C5H10 có đồng phân hình học. CTCT của X là

A. CH2=CHCH=CHCH3.     B. CH2=C=CHCH2CH3.

C. CH2=C(CH3)CH=CH2.     D. CH2=CHCH2CH=CH2.

Quảng cáo

Câu 5: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4 → A → B → C → Cao su buna.

Công thức phân tử của B là

A. C4H6.    B. C2H5OH.    C. C4H4.    D. C4H10.

Câu 6: Cao su buna là sản phẩm có thành phần chính là polime thu được từ quá trình

A. trùng hợp butilen, xúc tác natri.

B. trùng hợp buta–1,3–đien, xúc tác natri.

C. polime hoá cao su thiên nhiên.

D. đồng trùng hợp buta–1,3–đien với natri.

Câu 7: Kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Buta–1,3–đien và đồng đẳng có công thức phân tử chung CxH2x-2 (x ≥ 3).

B. Các hiđrocacbon có công thức phân tử dạng CxH2x-2 với x ≥ 3 đều thuộc dãy đồng đẳng của ankađien.

C. Buta–1,3–đien là một ankađien liên hợp.

D. Trùng hợp buta–1,3–đien (có natri làm xúc tác) được cao su buna.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 3,40 gam ankađien X, thu được 5,60 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C4H6.    B. C4H8.    C. C4H6.    D. C5H8.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí X (đktc) gồm buta–1,3–đien và etan sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch H2SO4 đặc thì khối lượng dung dịch axit tăng thêm bao nhiêu gam ?

A. 3,6 g.     B. 5,4 g.    C. 9,0 g.    D. 10,8 g.

Quảng cáo

Câu 10: 2,24 lít hỗn hợp X gồm buta–1,3–đien và penta–1–3-đien (đktc) có thể tác dụng hết tối đa bao nhiêu lít dung dịch brom 0,10 M ?

A. 2 lít.    B. 1 lít.    C. 1,5 lít.    D. 2,5 lít.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. C3. C4. A5. C
6. B7. B8. D9. B10. A

Câu 8:

CTPT ankadien: CnH2n-2 : nankadien = nCO2/n = 0,25/n

=> Mankadien = 13,5n => n =5

Câu 9:

nH2O = 3.nX = 3.0,1 = 0,3 mol

=> m↑ = mH2O = 0,3.18 = 5,4 gam

Câu 10:

nBr2 = 2nX = 0,2 mol

=> VBr2 = 0,2/0,1 = 2 lít

Tham khảo các bài Chuyên đề 6 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-khong-no.jsp


Khóa học 12