Bài tập trắc nghiệm Phản ứng đốt cháy của ankenChuyên đề: Hidrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm Phản ứng đốt cháy của anken

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 olefin thu được (m + 4)g H2O và (m + 30)g CO2. Giá trị của m là :

A. 14 g    B. 21 g    C. 28 g    D. 35 g.

Quảng cáo

Câu 2: . Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2 và 2,4 mol nước. Giá trị của b là:

A. 92,4 lít.    B. 94,2 lít.    C. 80,64 lít.    D. 24,9 lít.

Câu 3: Chia hỗn hợp 2 anken thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một trong không khí thu được 6,3 gam H2O. Phần hai cộng H2 được hỗn hợp A. Nếu đốt cháy hoàn toàn phần hai thì thể tích CO2 (đktc) tạo ra là:

A. 3,36 lít    B. 7,84 lít    C. 6,72 lít    D. 8,96 lít

Câu 4: Hỗn hợp X gồm C3H8 và C3H6 có tỉ khối so với hiđro là 21,8. Đốt cháy hết 5,6 lít X (đktc) thì thu được bao nhiêu gam CO2 và bao nhiêu gam H2O?

A. 33g và 17,1g.    B. 22g và 9,9g.

C. 13,2g và 7,2g.    D. 33g và 21,6g.

Câu 5: . Chia hỗn hợp gồm C3H6, C2H4, C4H8 thành hai phần đều nhau. Phần 1: đốt cháy hoàn toàn thu được 5,4 gam H2O. Phần 2: Hiđro hoá rồi đốt cháy hết thì thể tích CO2 thu được (đktc) là bao nhiêu?

A. 1,12 lít.    B. 6,72 lít.    C. 4,48 lít.    D. 3,36 lít.

Quảng cáo

Câu 6: Có 2,24 lít hỗn hợp A gồm hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và hiđro. Đốt cháy hết A cần 6,944 lít oxi. Sản phẩm cháy cho qua bình (1) đựng P2O5 thấy khối lượng bình (1) tăng 3,96 gam. Chất khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức cấu tạo hai anken và % thể tích của hiđro trong hỗn hợp A là

A. C3H6, C4H8 và 80%    B. C2H4, C3H6 và 80%

C. C2H4, C3H6 và 20%    D. C3H6, C4H8 và 20%.

Câu 7: Một hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X, Y liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X thu được 57,2 gam CO2 và 23,4 gam H2O. CTPT X, Y và khối lượng của X, Y là:

A. 12,6 gam C3H6 và 11,2 gam C4H8.    B. 8,6 gam C3H6và 11,2 gam C4H8.

C. 5,6 gam C2H4 và 12,6 gam C3H6.    D. 2,8 gam C2H4 và 16,8 gam C3H6.

Câu 8: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là

A. 20.    B. 40.    C. 30.    D.10

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗm hợp gồm CH4, C4H10 và C2H4 thu được 0,14 mol CO2 và 0,23mol H2O. Số mol của ankan và anken trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,09 và 0,01.    B. 0,01 và 0,09.    C. 0,08 và 0,02    D. 0,02 và 0,08.

Câu 10: Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken lần lượt là

A. CH4 và C2H4.    B. C2H6 và C2H4.

C. CH4 và C3H6.    D. CH4 và C4H8.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. A2. C3. B4. A5. B
6. C7. C8. C9. A10. C

Câu 1:

mH2O/18 = mCO2/44

=> m = 14 g

Câu 2:

nO2 = 2,4 + 2,4/2 = 3,6 mol

=> VO2 = 3,6.22,4 = 80,64 lít

Câu 3:

nCO2 = nH2O = 6,3/18 = 0,35 mol; VCO2 = 0,35 .22,4 = 7,84 lít

Câu 5:

nH2O = nCO2 = 5,4/18 = 0,3 mol

=> VCO2 = 0,3.22,4 = 6,72 lít

Câu 8:

3 hidrocacbon lần lượt là: C2H4, C3H6 và C4H8; nCO2(Y) = 0,3

=> mCaCO3 = 0,3.100 = 30 gam

Câu 9:

nankan = 0,23 – 0,14 = 0,09 mol

=> nanken = 0,1 – 0,09 = 0,01 mol

Câu 10:

Gọi CTPT của ankan và anken lần lượt là: CnH2n+2 và CmH2m;

nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol; nX = 0,2 mol;

mX = 11,25.2.0,2 = 4,5 gam

=> mH = 4,5 – 0,3.12 = 0,9 => nH2O = 0,45 mol

=> nankan = 0,45 – 0,3 = 0,15 mol; 0,15n + 0,05m = 0,3 => m = 3 và n = 1

Tham khảo các bài Chuyên đề 6 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-khong-no.jsp


Khóa học 12