Biến trong C#Một biến là không gì khác ngoài một tên được cung cấp cho khu vực lưu giữ mà chương trình có thể thao tác. Mỗi biến trong C# có một kiểu cụ thể, mà quyết định kích cỡ và cách bố trí bộ nhớ của biến đó, cách dãy giá trị có thể được lưu giữ trong bộ nhớ đó, và cách tập hợp các hoạt động có thể được áp dụng tới biến đó.

Các kiểu giá trị cơ bản trong C# có thể được phân chia thành:

Kiểu dữ liệu Ví dụ
Kiểu số nguyên sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, và char
Kiểu số thực dấu chấm động float và double
Kiểu thập phân decimal
Kiểu Boolean true hoặc false
Kiểu Nullable Kiểu dữ liệu Nullable

C# cũng cho phép định nghĩa các kiểu giá trị khác của biến như kiểu enum và các kiểu tham chiếu của biến như class, sẽ được bàn luận trong các chương tới.

Quảng cáo

Định nghĩa biến trong C#

Cú pháp để định nghĩa biến trong C# là:

<kiểu_dữ_liệu> <danh_sách_biến>;

Ở đây, kiểu_dữ_liệu phải là một kiểu dữ liệu hợp lệ trong C#, gồm: char, int, double hoặc bất kỳ kiểu dữ liệu tự định nghĩa (user-defined) nào và danh_sách_biến có thể chứa một hoặc nhiều tên định danh được phân biệt bởi dấu phảy.

Dưới đây là một số định nghĩa biến hợp lệ trong C#:

int i, j, k;
char c, ch;
float f, salary;
double d;

Bạn có thể khởi tạo một biến tại thời điểm định nghĩa, như sau:

int i = 100;

Khởi tạo biến trong C#

Biến được khởi tạo (được gán một giá trị) với một dấu bằng được theo sau bởi một biểu thức hằng. Form chung cho khởi tạo biến trong C# là:

tên_biến = giá_trị;

Các biến có thể được khởi tạo trong khai báo của chúng. Phần khởi tạo gồm một dấu bằng được theo sau bởi một biểu thức hằng, như sau:

<kiểu_dữ_liệu> <tên_biến> = giá_trị;

Một số ví dụ về khởi tạo biến trong C# là:

int d = 3, f = 5;  /* khai báo và khởi tạo biến d và f. */
byte z = 22;     /* khai báo và khởi tạo biến z. */
double pi = 3.14159; /* khai báo và khởi tạo biến pi */
char x = 'x';    /* khai báo và khởi tạo biến ký tự x. */

Việc khởi tạo biến một cách chính xác là một bài thực hành tốt cho bạn, nếu không thì chương trình có thể tạo ra kết quả không mong đợi.

Ví dụ sau sử dụng các kiểu biến đa dạng trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Khai bao va khoi tao bien trong C#");
      Console.WriteLine("----------------------------------");

      //khai bao bien
      short a;
      int b;
      double c;

      /* khoi tao bien */
      a = 10;
      b = 20;
      c = a + b;
      Console.WriteLine("a = {0}, b = {1}, c = {2}", a, b, c);
      Console.ReadLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Biến trong C#
Quảng cáo

Nhận giá trị từ người dùng trong C#

Lớp Console trong System namespace cung cấp hàm ReadLine() để nhận đầu vào từ người dùng (chẳng hạn nhập từ bàn phím) và lưu nó vào trong một biến.

Ví dụ:

int num;
num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Hàm Convert.ToInt32() chuyển đổi dữ liệu đã nhập bởi người dùng thành kiểu dữ liệu int, bởi vì Console.ReadLine() chấp nhận dữ liệu trong định dạng chuỗi.

Biểu thức lvalue và rvalue trong C#

Có hai loại biểu thức trong C#:

 • lvalue: Một biểu thức mà là một lvalue có thể xuất hiện hoặc bên trái hoặc bên phải của phép gán trong C#.

 • rvalue: Một biểu thức mà là một rvalue có thể xuất hiện bên phải nhưng không thể ở bên trái của một phép gán trong C#.

Các biến là lvalue và vì thế chúng có thể xuất hiện ở bên trái của một phép gán. Các hằng số là rvalue và vì thế chúng không thể được gán và không thể xuất hiện ở bên trái của một phép gán. Sau đây là một lệnh hợp lệ trong C#:

int g = 20;

Nhưng lệnh sau là không hợp lệ và sẽ tạo một Compile-time error trong C#:

10 = 20;

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.